Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

доц. д-р инж. Димитър Мартинов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

доц. д-р инж. Димитър Мартинов
Кабинет Б730
Приемно време

След предварителна заявка на посочения е-mail

Вт  9:00 ч. - 10:00 ч.

Ср 9:00 ч. - 10:00 ч.

Телефон 9635245/568
E-mail dmartinov_fte@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2001

Лекционни курсове

 • Лекции
 1. Градоустройство, градско движение и улици - за специалност ПС (Хорариум 45 учебни часа); за специалност ПС задочна форма на обучение (Хорариум 23 учебни часа)
 2. Градски транспортни комуникации - за специалност ТС задочна форма на обучение (Хорариум 20 учебни часа)
 3. Проектиране на пътища и възли - за специалност ПС (Хорариум 90 учебни часа); за специалност ПС и ТС задочна форма на обучение (Хорариум 26 учебни часа)
 4. Пътища (общ курс) - за специалност ЖС (Хорариум 45 учебни часа); за специалност СТС (Хорариум 60 учебни часа)
 5. Пътища и железници (пътища) - за специалност ГФК (Хорариум 15 учебни часа)
 • Упражнения
 1. Проектиране на пътища и възли - за специалност ПС
 2. Строителство на пътища - за специалност ПС
 3. Пътища (общ курс) - за специалност ЖС, СТС
 4. Пътно строителство - за специалност ССС
 5. Пътища и железници (пътища) –  за специалност ГФК

 Преподавателска дейност до 2024 г.

 • Лекционни курсове – 28 бр.
 • Групи в упражнения – 215 бр.
 • Студенти в упражнения – 2221 бр.
 • Ръководител на дипломни работи (успешно защитени) – 63 бр.
 • Рецензии на дипломни работи – 35 бр.

Образование

 • 1991 – 1995 Строителен Техникум "Христо Ботев" (СТХБ) - специалност "Архитектура и     строителство" - строителен техник
 • 1995 – 2000 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ) - специалност “Транспортно строителство – Пътно строителство” - строителен инженер - магистър
 • 2010 – 2015 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ) - доктор по професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия", научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения"

Езици

 • Английски език
 • Руски език

Професионални умения

 • Проектиране и Изчертаване на Транспорти обекти
 1. AutoCAD
 2. Land Development Desktop
 3. Civil Design
 4. Overlay, 3D модели
 5. Raster Design
 6. Civil 3D (2003 - )
 7. Civil 3D Subassembly Composer
 8. In Rail Intergraph (Bentley)
 9. In Rail Suite
 10. In Road
 • Триизмерно моделиране
 1. 3DSMAX
 2. Google SketchUp
 3. SketchUp - Trimble
 • Навигационни програми, Геодезическа обработка, Цифрова повърхност
 1. IGO
 2. Tom Tom
 3. Garmin
 4. Sigic
 5. My Track
 6. GPS Utility
 7. Route Converter
 8. Transform
 9. Easy Trace
 10. Google Earth
 • Растерна обработка, Текстова обработка, Презентации,
 1. PhotoShop
 2. Adobe Reader
 3. Adobe Acrobat
 4. Abbyy finereader
 5. Nitro PDF
 6. Word (with macros & VB)
 7. Excel (with macros & VB)
 8. Outlook
 9. PowerPoint
 10. Publisher
 11. Project
 • Математически пресмятания, Статистика, Анализи
 1. MathCad
 2. Statistica
 3. MatLAB
 • Операционни системи
 1. DOS Micosoft
 2. Windows 3.11
 3. Windows 95,98, ME
 4. Windows Server
 5. Windows 2000,XP,Vista,7,8,10
 6. Windows Mobile 6.1
 7. Linux
 8. Android
 9. Work with LAN Network

Научни интереси

 • Пътни и улични възли
 • Проектиране и строителство на автомобилни пътища, улици и площадки
 • Реконструкция и рехабилитация на автомобилни пътища
 • Организация и временна организация на автомобилното движение
 • Паспортизация на автомобилни пътища
 • Триизмерна визуализация
 • Видимост
 • Отводняване
 • Пътна безопасност

Научна дейност

 • Пътни и улични възли
 • Проектиране и строителство на пътища
 • Рехабилитация на автомобилни пътища
 • Видимост
 • Отводняване
 • Пътна безопасност
 • Градоустройствени проблеми
 • Комуникации и транспорт в населените места

Членство

 • Член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП) – София, Секция "Транспортно Строителство и Транспортни Съоръжения (ТСТС)"
 1. от 2004 г. - ограничена проектантска правоспособност
 2. от 2006 г. - пълна проектантска правоспособност
 • Член на Факултетния съвет на Факултет по транспортно строителство към Университет по Архитектура, строителство и геодезия - София
 1. от 2020 г. - квота на нехабилитирани преподаватели за мандат 2020 г.- 2024 г.
 2. от 2022 г. - постоянно

Участие в научно-изследователски проекти

[1]       „Определяне на норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране и проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии“ към Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ), Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – Център за Научни Изследвания и Проектиране, Договор № РД 02-09-495/09.10.2015 г., 2015-2017 г.  – Член на колектива

[2]       “Принципна методология за проследяване на експлоатационните показатели на пътната инфраструктура чрез внедряване на съвременни технологии в геодезията (MTLS)”, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – Център за Научни Изследвания и Проектиране, БН-256/121, 2021 г. – Член на колектива

[3]       „Въздействие на климатичните промени върху транспортната инфраструктура в България – идеен подход за оценка на потенциалното влияние за постигане на устойчивост и безопасност на транспортния сектор“, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – Център за Научни Изследвания и Проектиране, БН-286/23, 2023 г. – Член на колектива

Участие в проектиране и строителство

 • „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД ОТ КОРИДОРИ I V И IX ФАЗА I : КРУМОВО - ПЪРВОМАЙ” Главен проектант по Пътни пресичания:
 1. Пътен надлез с. Катуница
 2. Път и паркинг с. Кочево
 3. Пътен надлез гр. Садово (III-8006)
 4. Пътен подлез гр. Садово
 5. Пътен надлез с. Чешнегирово1
 6. Пътен надлез с. Чешнегирово 2 - селскостопански
 7. Пътен надлез с. Поповица 1
 8. Пътен надлез с. Поповица 2 (II-66)
 9. Пътен надлез с. Виница
 10. Път и паркинг към жп спирка Виница
 11. Пътен надлез и обходен път на гр. Първомай 1 (III-588)
 • „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД ОТ КОРИДОРИ I V И IX ФАЗА II : ПЪРВОМАЙ - СВИЛЕНГРАД” Главен проектант по Пътни пресичания
 1. Пътен подлез с. Любеново
 2. Пътен надлез Киркилиците - селскостопански
 3. Пътен надлез с. Караджалово
 4. Пътен надлез и улица с. Скобелево (IV-565)
 5. Пътен надлез с. Ябълково
 6. Пътен надлез с. Крум - селскостопански
 7. Пътен надлез гр. Димитровград 1
 8. Пътен надлез гр. Димитровград 2 (I-5 (Е85))
 9. Пътен надлез с. Черногорово - селскостопански
 10. Пътен надлез с. Нова Надежда
 11. Реконструкция на път (IV-534) преди Симеоновград
 12. Пътен подлез гр. Харманли (I-8 (Е80))
 13. Пътен надлез гр. Любимец 1
 14. Пътен надлез гр. Любимец 2 (III-558)
 15. Пътен надлез при път (III-505) при с. Сива река
 • „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД ОТ КОРИДОРИ I V И IX ФАЗА III : СВИЛЕНГРАД-ТУРСКА ГРАНИЦА” Главен проектант по Пътни пресичания
 1. Пътен надлез с. Генералово
 • „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ КУНИНО – ГОРНА ОРЯХОВИЦА”  Главен проектант по Пътни пресичания
 1. Пътен надлез с. Телиш 1
 2. Пътен надлез с. Телиш 2
 3. Пътен надлез с. Гривица
 4. Пътен надлез с. Сгалево
 5. Пътен надлез гр. Пордим (IV-3402)
 6. Пътен подлез с. Одърне
 7. Пътен надлез с. Каменец
 8. Пътен надлез с. Градище 1 (III-303)
 9. Пътен надлез с. Градище 2 - селскостопански
 10. Пътен надлез с. Бутово (III-303)
 11. Пътен надлез с. Поликраище
 • ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ - СОФИЯ (След Подуене разпределителна) Главен проектант пътна част:
 1. Кръстовище от бул. Източна тангента към входа на терминала
 2. Асфалтобетонна площадка и паркинги към бариерите и обслужващите сгради
 3. Авариен път на товаро-разтоварната площадка
 • „Пътно-транспортен комуникационен план в Логистичен център -гр.Перник”
 • РЕКОНСТРУКЦИИ НА УЛИЦИ В ПАНЧАРЕВО
 1. ул. Калина
 2. ул. Люляк
 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ В ОБЩИНА "РАДНЕВО"
 1. Път IV-50041 от 3+000 до 14+700
 2. Път IV-57008 от 3+900 до 9+250
 3. Път IV-57012 от 0+000 до 3+200
 4. Улица в с.Знаменосец от 0+000 до 0+390
 5. Път IV-57014 от 0+000 до 1+980
 6. Улица в гр.Раднево от 0+000 до 0+556
 7. Път IV-57004 от 0+000 до 7+357
 • "Проучване и изготвяне на Идеен проект за временни-строителни пътища при яз. “Цанков камък”
 1. Път 12 - За входния портал на напорния тунел
 2. Път 13-1 -  за полагането на предпазните тръби на река Гашня и изграждането на депата върху тях
 3. Път 13-2 -  за полагането на предпазните тръби на река Гашня и изграждането на депата върху тях
 • “Товарна гара за инертни материали в с. Крум (до гр.Димитровград) за “Kaolin” Joint-stock company
 • товаро-разтоварни коловози на предприятие за производство на “YTONG” гр.Добрич
 • Работни Проекти за аварийни ремонти по втора жп.линия
 1. км 331+522 гара Асеново – отводнителна система
 2. диги при км 339+800 дo км 340+100 (Асеново - Славяново)
 3. км 341+150 - отводнителна система и укрепване на свлачище
 4. км 359+300 – село Светлен - отводнителна система, направа на 3D модел и реконструкция на жп. Мост
 5. Попово – Направа на 3D модел на дига и реконструкция на жп. Мост
 6. км 141+500 – Дебелец-Соколово: отводнителна система и укрепване на свлачище
 7. км 153+050 – село Ганчовец: отводнителна система
 8. км 158+000 – гара Дряново: отводнителна система и укрепване на свлачище
 9. от км 162+000 до км 165+000: отводнителна система и укрепване на свлачище
 10. км 166+000 – гара Царева Ливада: отводнителна система
 • Пешеходен Мост при с.Скравена
 • Пешеходен Мост при с.Врачеш
 • ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ РАДОМИР-ГЮЕШЕВО Главен проектант по Пътни пресичания:
 1. Пътен надлез гр. Радомир - за Вариант 2
 2. Пътен надлез гр. Радомир - за Вариант 3
 3. Пътен надлез с. Прибой - за Вариант 2
 4. Пътен надлез с. Прибой - за Вариант 3
 5. Пътен надлез с. Александър Димитров за Вариант 1 (I-6)
 6. Пътен надлез с. Александър Димитров за Вариант 2 (I-6)
 7. Пътен надлез с. Александър Димитров за Вариант 3 
 8. Пътен надлез с. Житуша за Вариант 3 (IV-623)
 9. Пътна връзка за с. Мала Фуча за Вариант 3
 10. Пътен надлез по път Таваличево - Лиляч  за Вариант 3
 11. Пътен надлез по път Горна Гращица - Катрище за Вариант 3 (IV-621)
 12. Пътен подлез с. Соволяно за Вариант 2 (IV-601)
 13. Пътен подлез с. Соволяно за Вариант 3 (IV-601)
 14. Пътен надлез с. Гюешево за Вариант 2
 15. Пътен подлез с. Гюешево за Вариант 3
 16. Пътен подлез с. Калище 1 за Вариант 2
 17. Пътен надлез с. Калище 2 за Вариант 2
 18. Пътен надлез с. Егълница за Вариант 1 (IV-623)
 19. Интермодален терминал - Кюстендил за Вариант 1,2,3,4
 20. Проект за прелез за всички пресичания с жп линията за Вариант 1
 • “Пробив на водна палата - Транспортен възел на две нива за връзка на бул. Цар Борис ІІІ Обединител и бул. Марица - юг и „Основен ремонт на бул.”Руски” в участъка от кръстовище Централна гара до бул.”Шести септември”, в гр. Пловдив, Община Пловдив”
 • Рехабилитация и частична реконструкция на aсфалтобетонна площадка, паркинги и пътища в имота на DRESTA - София, ул Мюнхен
 • Ремонт на пътен участък "IV-60047 с.Ветрен -с.Сливетоот км.5+411 до км.5+675"
 • Проучване и изработване на работен проект за укрепване на свлачище на ул."Христо Ботев",с.Глогово , общ. Тетевен
 • Проучване и изработване на работен проект за укрепванена свлачище на ул."Христо Кърпачев",с.Глогово , общ. Тетевен
 • Складова база на “Елтон Корпореишън” - Долни Богров п.и. 692, к.л. Б-2-9-А м. Долни Богров” (Северно локално платно на път I-6)
 • изграждане на Улици граничещи с „Статус” – Бизнес парк ул. „Симеоновско шосе”
 • ПЪТ II-57 СТАРА ЗАГОРА - СЪРНЕВО - РАДНЕВО
  ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ
 • Автомобилен път от с.Косача до махала Бардарска от км 0+000 до км 3+800
 • Модулна преместваема бензиностанция с магазин за пакетирани хранителни и промишлени стоки, газостанция и бокс за сухо почистване на автомобили
 • Техническа помощ за изграждане на капацитет и разработване на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Община КОСТЕНЕЦ
 1. Автомобилен паркинг до крепостта “Траянови врата”
 2. Реконструкция на пътен участък за свързване на църквата "Свети Спас" със съществуващия локален път.
 3. Свлачище 1 на пътя Мирово - Траянови врата
 4. Свлачище 2 на пътя Мирово - Траянови врата
 5. Eко пътека, свързваща крeпостта "Траянови врата" с църквата "Свети Спас"
 6. Еко пътека, свързваща гр. Момин проход - църквата "Свети Спас" - крапостта "Траянови врата"
 • Преустройство на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд - гр.Петрич Пътна връзка и паркинг
 • Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици и тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе
 1. гр. Чепеларе ул.Борика
 2. гр. Чепеларе ул.Зорница
 3. гр. Чепеларе ул.Спартак
 4. гр. Чепеларе ул.Шипка
 5. с. Орехово улица 1
 6. с. Орехово Тротоар в кв.33
 7. с. Орехово Тротоар в кв.42
 8. с. Малево улица 1
 9. с. Малево улица 2
 10. с. Забърдо улица 1
 11. с. Хвоина ул. Прогрес
 12. с. Хвоина ул. Хан Крум
 13. с. Хвоина ул. Девети септември
 14. с. Павелско ул. Явор
 15. с. Павелско ул. Божур
 16. с. Павелско ул. Елица
 17. с. Павелско ул. Цар Симеон
 • Ремонт на фуги на надлез на ж.п. линия на км 83+200 на път I-6 "Гюешево - София" - ВОД
 • "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово" - Асфалтова площадка, паркинг и връзка към уличната мрежа.
 • Локално платно до МОЛ Марково Тепе на бул.”Руски” в участъка от кръстовище с ул. "Уилям Гладстон" до кръстовище с ул. "Драган Цанков" в гр. Пловдив, Община Пловдив”
 • „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ И ПОДГОТОВКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ВИДИН-МЕДКОВЕЦ" Главен проектант по Пътни пресичания
 1. Пътен надлез с. Долна Малина
 2. Пътен надлез с. Горна Малина
 3. Пътен подлез с. Осоица
 4. Път и паркинг до гара Осоица
 5. Авариен път на Тунел 1
 6. Пътен подлез г. Ботевград (път III-161)
 7. Паркинг на гара Ботевград
 8. Път до дежурен пункт Ботевград
 9. Път до гара Лютидол
 10. Реконструкция на път I-1 при Мездра
 11. Пътен надлез г. Руска Бела
 12. Пътен подлез при Монтана
 13. Път и паркинг до гара Безденица
 14. Пътен подлез с. Долно Церовене 1
 15. Пътен надлез с. Долно Церовене 2
 • Реконструкция на общински път от град “Белица” до курортен комплекс “Семково” в участъка между хотели “Рила” и “Бор”
 • „Изграждане на част от улица „Стефан Караджа" от ОТ 83 до ОТ 79", съгласно РП на гр. Каварна, ПИ с идентификатор 35064.501.9506 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна

Научни и академични длъжности

 • от 2001 асистент в УАСГ-София, кат. "Пътища" (Конкурсен изпит)
 • от 2004 старши асистент в УАСГ-София, кат. "Пътища" (Прослужено време)
 • от 2007 главен асистент в УАСГ-София, кат. "Пътища" (Прослужено време)
 • от 2014 асистент в УАСГ-София, кат. "Пътища" (Промяна на закона за образованието)
 • от 2015 асистент, доктор в УАСГ-София, кат. "Пътища" (Защита на дисертационен труд)
 • от 2015 главен асистент, доктор в УАСГ-София, кат. "Пътища" (Конкурсен изпит)
 • от 2022 доцент, доктор в УАСГ-София, кат. "Пътища и транспортни съоръжения" (Конкурс)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Пътна безопасност, пътища, проектиране, поглед на водача, видимост, отводняване, генерален план, транспорт, улици, градско движение, градоустройство, автомагистрали, двулентови пътища, пътни възли, улични възли

Други длъжности и дейности

 • Проектант Транспортно Строителство
 • Изготвяне на доклади за оценка и съотведствие
 • Упражняване на строителен надзор

Публикации

Книги

[1]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. инж.,

„Влияние на пътните елементи при автомагистралните пътища върху скоростта, ускорението и пътно - транспортните произшествия“, Дисертационен труд, 05.2015 г.

[2]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж., 

„Влияние на пътните елементи при автомагистрали върху действителната скорост на движение“, Монография - Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд, ISBN: 978-619-90373-0-0, Ропринт ЕАД, 05.2019 г.

[3]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Пътни и улични възли на различни нива“, Монография, ISBN: 978-619-91919-0-3, Ропринт ЕАД, 06.2021 г.

Статии

[1]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. инж.,

„Бетонови предпазни огради“, Списание Камиони, ISSN 1311-8315, бр.4 стр. от 91 до 92,  05. 2008 г.

[2]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. инж.,

Съставяне на диаграма скорост-път, основни принципи и приложение, Списание Транспортно Строителство и Инфраструктура, УАСГ, ISBN 978-954-9262-3-2, бр. 6 стр. от 30 до 33 , 06.2014 г.

[3]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. инж.,

„Методология за събиране на данни за скоростта на транспортния поток и геометрията на пътните елементи чрез кодов (навигационен) GPS приемник“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, том XLVI, свитък VII, стр. от 23 до 30, 11.2014 г.

[4]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. инж.,

Намалено разстояние на видимост при автомагистралипричини и препоръки за подобряване на проблема, Списание Транспортно Строителство и Инфраструктура, УАСГ, ISBN 978-954-9262-3-2,  бр. 8 стр. от 37 до 42 , 12.2014 г.

[5]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. инж.,

„Пътен възел на две нива при водната палата в гр. Пловдив“, Списание Транспортно Строителство и Инфраструктура, УАСГ, ISBN 978-954-9262-3-2,  бр. 9 стр. от 17 до 23 , 03.2015 г.

[6]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Влияние на криволиченето върху скоростта на движение при автомагистрали“, Списание Транспортно Строителство и Инфраструктура, УАСГ, ISBN 978-954-9262-3-2, бр. 13 стр. от 44 до 47 , 03.2016 г.

[7]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Модели за прогнозиране на действителната скорост на движение при автомагистрали“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 50, брой 2, стр. от 137 до 148, 04.2017 г.

[8]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Нарастване на центробежното ускорение в преходни криви“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 51, брой 7, стр. от 167 до 175, 10.2018 г.

[9]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Прецизиране на изискванията за заснемане на пътя при рехабилитация“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 52, брой 2, стр. от 537 до 544, 07.201г.

[10]    МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Отводняване на пътната настилка в преходни криви“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 52, брой 2, стр. от 545 до 554, 07.201г.

[11]     МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Видимостта като критерий за избор на действителна скорост на движение при автомагистрали“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 53, брой 2, стр. от 499 до 508, 07.2020 г.

[12]     МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Видимостта като критерий за избор на радиус на хоризонтална крива при автомагистрали и скоростни пътища“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 53, брой 2, стр. от 509 до 521, 07.2020 г.

[13]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Тенденции при хоризонталните трасировъчни елементи на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 53, брой 4, стр. от 1013 до 1019, 12.2020 г.

[14]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Тенденции при вертикалните трасировъчни елементи на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 53, брой 4, стр. от 1021 до 1027, 12.2020 г.

[15]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Тенденции при типовите пътни платна на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 53, брой 4, стр. от 1029 до 1038, 12.2020 г.

[16]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Тенденции при изходите и входовете на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 53, брой 4, стр. от 1039 до 1052, 12.2020 г.

[17]       МАРТИНОВ Д. гл.ас. д-р инж.,

„Велосипедни трасета в обсега на пътните и уличните възли на различни нива – насоки за развитие“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 55, брой 1, стр. от 5 до 16, 04.2022 г.

[18]       МАРТИНОВ Д. доц. д-р инж.,

Някои проблеми при триизмерното моделиране на пътното тяло в открит участък за двулентови пътища чрез използване на съвременни BIM софтуерни продукти, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание, том 57, брой 1, стр. от 277 до 284, 03.2024 г.

Конспекти

Учебни материали


Курсови задачи и задания

Топографски карти - Указания за попълване.pdf
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Топографски карти - (2500m X 2500m; dh=5m) - ПС.rar
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Топографски карти - (1000m X 1000m; dh=2m) - ЖС, СТС.rar
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Топографски карти - (500m X 500m; dh=2m) - ССС, ГФК, ХТС.rar
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Информация


Фото галерия

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Хоби

 • Спорт
 • Рисуване
 • Триизмерно моделиране