Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели /

доц. д-р мат. Данаил Брезов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика - Ръководител катедра

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

доц. д-р мат. Данаил Брезов
Кабинет 233
Приемно време

четвъртък: 13:00 - 14:30

Телефон 0876976049
E-mail danail.brezov@gmail.com
Уебсайт https://www.researchgate.net/profile/Danail_Brezov
Място и дата на раждане родилния дом
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Математически анализ 1

Математически анализ 2

Приложна математика

Вероятности и статистика

Математика (УС)

Дескриптивна геометрия

Програмиране и алгоритми с Pyhon

 

 

 

Образование

Доктор по математика - ИМеХ към БАН, 2015

Магистър по математика - ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", 2007

Бакалавър по Физика - ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски", 2004 

ГПЧЕ "Ромен Ролан", 2000 

Езици

Добро владеене на английски език, значително по-слабо на руски и френски.

Професионални умения

Tex-LaTex, Maple, Matlab, Python, математическо моделиране, Monte Carlo методи, статистически анализ и обработка на данни, програмиране и числени методи, машинно обучение

Научни интереси

Спектрална геометрия и квази-класика. Диференциална геометрия и топология, групи на Lie и алгебри на Clifford във физиката. Приложения на изкуствения интелект в моделирането на комплексни процеси.

Научна дейност

1. Алгебро-геометрични методи в съвременната теоретична и математична физика. Оптимални параметризации базирани на геометрични алгебри в ниските размерности и конкретни приложения; 

2. Математическо моделиране, статистически анализ и обработка на данни, ML и AI алгоритми

Участие в научно-изследователски проекти

1. "Ефективност на инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: система за оценяване", Договор БН 182/2016, ЦНИП при УАСГ, с ръководител доц. д-р арх. Елена Димитрова.


2. “Влияние на интермодалните транспортни възли върху формирането и функционирането на градското публично пространство“, договор Д-113/2018, ЦНИП при УАСГ, с ръководител доц. д-р арх. Елена Димитрова.


3. "Методически насоки и техническа спецификация за Зелен /Екологичен/ Атлас на София", договор (меморандум) ЦНИП при УАСГ с фондация „Асоциация за развитие на София“ от 04/2017 г., с ръководител инж. д-р Николай Найденов.

4. "Моделиране на замърсяване на въздуха в София свързано с транспорта", съвместно със СУ "Св. Климент Охридски" и ЕС „За земята“, 2019 г.

5. „Фазирано изследване на трафика и замърсяването в София“,  съвместно със СУ "Св. Климент Охридски" и ЕС „За земята“, 2019-2020 г.

6. "Изследвания на ролята на трафика при замърсяването на въздуха", съвместно със СУ "Св. Климент Охридски" и ЕС „За земята“, 2020 г.

7. "Изследвания, свързани с инвентаризация на емисии от транспорт и отопление в Столична община", договор между ЕС За Земята и "Буров архитекти" ООД, 2021 г.

8. "Разработване на методология за оценка качеството на въздуха и влиянието му върху човешкото здраве в градска среда", финансиран от ФНИ, ръководител доц. д-р Ренета Димитрова, СУ "Св. Климент Охридски". 2021 - 2024 г. 

 

Участие в международни проекти

1. International Summer School on Hypercomplex Numbers, Lie Groups, and Applications, Varna (Bulgaria) 2017 http://www.bio21.bas.bg/conference/school/


2. Alterman Summer School on Geometric Algebra and Kähler Calculus, Sofia (Bulgaria) 2017 http://altermanschool2017.uacg.bg/program.htm, http://www.2018altermanconference.polimi.it/ Milano (Italy) 2018

3. Collective Problems in Computer Vision (with Prof. M. Werman) Hebrew University of Jerusalem, Israel.

4. Geometric Algebras and Robotics (with Prof. J. Hrdina) Brno University of Technology, Czech Republic.


5. Application of Hypercomplex Numbers in Geometry (with Prof. M. Ozdemir) Akdeniz University, Turkey.

6. Geometry and Mathematical Physics: memorial conference dedicated to Prof. Vasil Tsanov.

7. Mini-Conference on the Casimir Effect and Spectral Geometry (with Prof. M. Bordag) Halmstad University, Sweden

Научни и академични длъжности

 доцент, доктор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

геометрични алгебри, хиперкомплексни числа, диференциална геометрия, математична физика, математическо моделиране и симулации, изкуствен интелект

Други длъжности и дейности

математическо моделиране, анализ на данни, преводи на специализирана литература, консултации и уроци, ревюта на научни публикации, журналистика, музика 

Публикации

[1] Brezov D., On Complex Kinematics and Relativity, Adv. Appl. Clifford Algebras 32, 3 (2022), doi: 10.1007/s00006-022-01220-4.

[2] Brezov D. and Werman M. Cameras Seeing Cameras Geometry, Adv. Appl. Clifford Algebras 32, 30 (2022), doi: 10.1007/s00006-022-01211-5.

[3] Brezov D., Hypercomplex Algebras and Calculi Derived from Generalized Kinematics, Mathematical Methods in the Applied Sciences 44, 17 (2021), doi: 10.1002/mma.7644.

[4] Brezov D., Factorization and Generalized Roots of Dual Complex Matrices with Rodrigues' Formula, Adv. Appl. Clifford Algebras 30, 29 (2020), doi: 10.1007/s00006-020-01055-x.

[5] Brezov D., Projective View on Motion Groups I: Kinematics and Relativity, Adv. Appl. Clifford Algebras 29 (2019) 1-18, doi: 10.1007/s00006-019-0962-3.

[6] Brezov D., Projective Bivector Parametrization of Isometries in Low Dimensions, Geom. Integrability & Quantization (2018) 91-104, doi:10.7546/giq-19-2018-91-104.

[7] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., From the Kinematics of Precession Motion to Generalized Rabi Cycles, Adv. Math. Phys. 2018, Article ID 9256320, doi: 10.1155/2018/9256320.

[8] Mladenova C., Brezov D. and Mladenov I., Alternative Description of Rigid Body Kinematics and Quantum Mechanical Angular Momenta, Geom. Integrability & Quantization (2018) 148-158, doi:10.7546/giq19-2018-148-158.

[9] Brezov D., Optimization and Gimbal Lock Control via Shifted Decomposition of Rotations, Journal of Applied & Computational Mathematics (2018) 7:410, doi: 10.4172/2168-9679.1000410.
 

[10] Brezov D., Higher-Dimensional Representations of SL2 and its Real Forms via Plucker Embedding, Advances in Applied Clifford Algebras 27 (2017) 2375-2392, doi: 10.1007/s00006-017-0765-3,

[11] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Factorizations in Special Relativity and Quantum Scattering on the Line, In: Advanced Computing in Industrial Mathematics 681, pp 1-14, Springer, Berlin 2017, doi: 10.1007/978-3-319-49544-6_1. 

[12] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Generalized Euler Angles Viewed as Spherical Coordinates, In: Proceedings of the Eignteenth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, June 03 - 08, 2016, Varna, Bulgaria, Avangard Prima, Sofia 2017, pp 105-116, doi: 10.7546/giq-18-2017-105-116. 

[13] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Factorizations in Special Relativity and Quantum Scattering on the Line II, AIP Conference Proceedings 1789 (2016) 020009-1 - 020009-10, doi: 10.1063/1.4968430. 

[14] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., On the Necessary and Sucient Condition for the Decomposition of Orthogonal Transformations, AIP Conference Proceedings 1960 (2015) 050003- 1050003-6, doi: 10.1063/1.4936733.

[15] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Variations of (Pseudo-)Rotations and the Laplace-Beltrami Operator on Homogeneous Spaces, AIP Conference Proceedings 1684 (2015) 080002-1080002-13, doi: 10.1063/1.4934313.

[16] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Wigner Rotation and Thomas Precession: Geometric Phases and Related Physical Theories, Journal of the Korean Physical Society 66 (2015) 1656-1663, doi: 10.3938/jkps.66.1656. 

[17] Mladenova C., Brezov D. and Mladenov I., New Forms of the Equations of the Attitude Kinematics, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 14 (2014) 87-88, doi: 10.1002/pamm.201410031. 

[18] D. Brezov, C. Mladenova and I. Mladenov, On the Decomposition of the Infitesimal (Pseudo-)Rotations, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences 67 (2014) 1337-1344 . 

[19] Mladenova C., Brezov D. and Mladenov I., Covariant Decomposition of the Three-Dimensional Rotations, In: CIRA 2014, Part II, LNAI 8918, pp. 504-511, 2014, doi:10.1007/978-3-319-13963-0_51. 

[20] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Generalized Euler Decompositions of Some Six-Dimensional Lie Groups, AIP Conference Proceedings 1631 (2014) 282-291, doi: 10.1063/1.4902488. 


[21] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Two-Axes Decompositions of (Pseudo-) Rotations and Some of Their Applications, AIP Conference Proceedings 1629 (2014) 226-234, doi: 10.1063/1.4902277.

[22] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., A Decoupled Solution to the Generalized Euler Decomposition Problem in R3 and R2,1, Journal of Geometry and Symmetry in Physics 33 (2014) 47-78, doi: 10.7546/jgsp- 33-2014-47-78.

[23] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Euler Decomposition in Non-Orthogonal Bases, In: Proceedings of the International Conference on Integrability, Recursion Operators and Soliton Interactions, Sofia 2014, pp 63-73, doi: 10.13140/RG.2.1.1681.7680. 

[24] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., The Geometry of Pythagorean Quadruples and Rational Decomposition of Pseudo Rotations, In: Mathematics in Industry, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, pp. 176-197, doi: 10.13140/RG.2.1.4784.4884.

[25] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., New Perspective on the Gimbal Lock Problem, AIP Conference Proceedings 1570 (2013) 367-374, doi: 10.1063/1.4854778. 

[26] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Some New Results on Three-Dimensional Rotations and Pseudo-Rotations, AIP Conference Proceedings 1561 (2013) 275-288, doi: 10.1063/1.4827238.

[27] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Quarter Turns and New Factorizations of Rotations, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences 66 (2013) 1069-1078.

[28] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Vector-Parameters in Classical Hyperbolic Geometry, Journal of Geometry and Symmetry in Physics 30 (2013) 21-50, doi: 10.13140/RG.2.1.3576.0402.

[29] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Vector Decomposition of Half Turns, In: Proceedings of Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia 2013, pp 198-204, doi: 10.13140/RG.2.1.3576.0402.

[30] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., Vector Decompositions of Rotations, Journal of Geometry and Symmetry in Physics 28 (2012) 67-103, doi: 10.7546/jgsp-28-2012-67-103.

[31] Brezov D., Mladenova C. and Mladenov I., On the Factorization of Rotations, In: Proceedings of Seventh Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, Sofia 2012, pp 39-48, doi: 10.13140/RG.2.1.2003.1768.

[32] Brezov D., Spectral Geometry and the Semi-Classical Approach, 2008 (M.Sc. thesis) arXiv:0805.2495 [hep-th]. 

Книги

Applied Mathematics
third semester, civil engineering (in English)


Математичекси анализ (втора част)
Обикновени диференциални уравнения, векторен анализ, интеграли върху многообразия и диференциална геометрия

Учебни материали


Хоби

музика, математика, физика и технологии, журналистика, политика и икономика, котки