Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели /

гл.ас. д-р Владимир Раденков

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

гл.ас. д-р Владимир Раденков
Кабинет Б 1044
Приемно време

Четвъртък, 12 - 14 ч.

Петък, 10 - 12 ч.

Телефон 9635245/562, 0898825277
E-mail vladi_mir@abv.bg
Уебсайт http://ofterdingen-bg.blogspot.com/
Постъпил в УАСГ 2009

Лекционни курсове

Теория на социалните отношения

История на философията

Естетика

Философия на културата и религията

Етика и естетика

Образование

01. 08. 2005 - 31. 01. 2006 г.: стипендиант на Немската служба за академичен обмен (DAAD)

01. 10. 2004 - 31. 01. 2005 г.: стипендиант на Австрийската служба за академичен обмен (OEAD)

2003-2006 г.: докторант по "Теория на културата" към катедра "История и теория на културата", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

1996-2001 г.: специалност "Културология", катедра "История и теория на културата", СУ "Св. Климент Охридски"

1990-1995 г.: специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини", Технически университет, гр. София

1986-1990 г.: ЕСПУ "Христо Смирненски", гр. Перник, профил "Математика"

Езици

немски, руски, английски

Научни интереси

феноменология, немска класическа философия, социална философия, естетика

Членство

Българско философско общество

Сдружение на университетските преподаватели по философия в България

Съюз на учените в България

Участие в научно-изследователски проекти

06. 2009 - 01. 2010 г.: участие в проекта "Евроинтеграция и национализъм на микро-ниво" на "Академична лига за Югоизточна Европа"

06. 2012 - 01. 2013 г.: участие в проекта "Процеси на пространствено обособяване в българските градове"

01. 2019 - 01. 2020 г.: участие в проекта "Архитектурното пространство през погледа на съвременния човек"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

време, разположение, свят, хоризонт, събитие, език, механично, органично, налично, екстатично, медиум, демонично, трагично, история, Спасение, суверенност, Хайдегер, Хегел, Киркегор, Шмит, Бенямин

Публикации

МОНОГРАФИИ

Есхатологията в мисленето на Карл Шмит и Валтер Бенямин, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010

СТАТИИ И СТУДИИ

„Транспониране“ на понятията в „Критика на чистия разум“ в „ключа“ на „Битие и време“, в: Колев, И., Пантев, Б. (съст.), Трансцендентална философия, феноменология и философска антропология: текстове в памет на Христо Стоев (по печат) 

Екзистенциално-онтологичното понятие за смъртта в "Битие и време", в: сп. Български философски преглед, София, кн. 11/2021, 96 - 120.

Може ли светът да бъде споделен? Хайдегеровото разбиране за света и различните начини на неговото "обитаване" и споделяне в автентичната и неавтентичната екзистенция, в: сп. Философски алтернативи, София, бр. 5/2020, с. 145 - 192  

Класическото между конструкцията и мимезиса, в: Сборник с текстове от Юбилейна конференция в чест на доц. д-р Иван Колев "Изкуството на философията" (под печат)

Континуалността на етическото, в: Текстове от конференцията в памет на проф. Димитър Зашев. Ел. публикация: https://sashev.wordpress.com/текстове-от-конференция-2018/

Превъплъщения на естетическата идея, в: FELIX AESTHETICUS. Тематичен научен сборник с доклади от конференции в чест на проф. Исак Паси, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" (под печат)  

Хоризонт и асемблаж: една съпоставка между онтологиите на Хайдегер и Дельоз (под печат)

Съпринадлежността на δύναμισ и ἐνέργεια - опит върху Хайдегеровата рецепция на Аристотел, в: Предизвикателството Аристотел, София, 2018 г., с. 223-247 

Екстатичната времевост като общ корен на δύναμισ и ἐνέργεια, в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 2-3/2017 г., с. 267-287

Само-стоятелността-себе-постоянство като битие на границата между "нормалното положение" на наличния Аз и "извънредното положение" на екстатичното Себе-си (под печат)

Die Selbst-Ständigkeit als eine Mitte zwischen dem bestehenden Ich und dem ekstatischen Sich, in: Divinatio, volume 41, autumn-winter 2016, Sofia, S. 93-117 

Неаприорният човек между Аз (Кант) и Себе-си (Хайдегер), в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 6/2015 г., с. 117-143

Националистическите послания в езика на образованието: натрапчиви самопонятности и премълчани основания, Nationalist Messages in the Language of Education: Conspicuous Self-Evidences and Unsaid Grounds, в: Българските национализми днес, София, Сиела (под печат)

Мощ и привидност, или номос и логос, в: Истината, доброто и красотата: Философски прочити, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридки", 2014 г., с. 186-198

Статистическата идентичност на днешния ючбунарец, в: Годишник на УАСГ. Свитък VIII. Научни изследвания 2012, София, 2013, с. 185-191

Градеж и събитийност, в: Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012 "Наука и практика". Сборник доклади, т. 3, София, 2012 г., с. 97-102

Aufhalten und Aufschub: ueber die Wahlverwandschaft in der Differenz zwischen Carl Schmitt und Walter Benjamin, in: Philosophia: E-Journal of Philosophy and Culture, 1-2012

Нарцистичната омнипотентност на правото-мощ или как е възможна конкретността на живота, в: сб. Многообразие в единството, бр. 2-2011: История и съвременност, София, с. 62-66

Правимостта на съществуващото като условие за валидността на закона: аналогия между естествените науки и модерното право, в: сб. Философия и евроинтеграция. Познание и наука, София, 2011, с. 22-27

Езикът като саморазкриване на Бога пред Бога: една мисловна фигура у ранния Бенямин, в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 5/2010, с. 134-148

Репрезентация vs. есхатология: един поглед към теолога Карл Шмит, в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 6/2009, с. 96-110

Карл Шмит: възможно ли е „мъртвият” Бог на модерността да „възкръсне” в държавата?, в: сп. алтера академика, София, година II 4 (8) зима 2008, с. 55-70

Апокалипсис срещу катастрофа: към разбирането на Валтер Бенямин за време и история, в: Културологични изследвания: политики на репрезентация, съст. Д. Колева и Г. Гончарова, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2007, с. 186-212

Алегорията и отпадналият от Бога свят, в: сп. VOX litterarum. Култура, комуникация, критика., София, бр. 4/2005, с. 24-30, ел. публ.: litclub.com/library/fil/radenkov/allegorie.html

Разбирането на ранния Лукач за културо-критическа есеистика – повторение и антиципация, в: Югозападни листи. Списание за хуманитаристика., Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, бр. 1/2003, с. 54-66

Нацията – между понятията и метафорите. Сравнителен анализ на учебници по литература, „История и цивилизация”, ”Свят и личност”, ел. публ.: http://seal-sofia.org/userfiles/file/Radenkov_EINM.pdf

Между Спасението и месианството: есхатологията в мисленето на Карл Шмит и Валтер Бенямин, ел. публ.:http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=364

ПРЕВОДИ

Карл Шмит. Политическа теология, в: сп. Християнство и култура, София, 2008/бр. 10 (33) Есен, с. 86-94

РЕЦЕНЗИИ

Образцовите отклонения във философстването на Димитър Зашев, в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 2, 2024 г.

Отзив за "Евдемонии" на Христо Стоев, в: сп. Философски алтернативи, София, кн. 2-3/2017 г., с. 302-304

ДОКЛАДИ

„Транспониране“ на понятията в „Критика на чистия разум“ в „ключа“ на „Битие и време“ - доклад на конференция в памет на Христо Стоев "Трансцендентална философия, феноменология и философска антропология", София, 24. 07. 2023 г.

Може ли светът да бъде споделен? Хайдегеровото разбиране за света като хоризонт на ситуираност - доклад на юбилейна научна конференция "75 години съюз на учените в България", София, 21-22. 11. 2019 г.

Класическото между конструкцията и мимезиса - доклад на Юбилейна конференция "Изкуството на философията" в чест на доц. д-р Иван Колев , СУ "Св. Климент Охридски", 4-5. 6. 2019 г. 

Времето на етическото и суверенното - доклад на Научна конференция "Образцови отклонения" в памет на проф. Димитър Зашев, СУ "Св. Климент Охридски", 8. 11. 2018 г. 

Превъплъщения на естетическата идея - доклад на Четвърта годишна конференция Aisthetikos в памет на Исак Паси, СУ "Св. Климент Охридски", 12. 3. 2018 г. 

Изкуство и събитие: Хайдегер и Дельоз/Гатари - доклад на Международна юбилейна научна конференция "75 години УАСГ", 1-3. 11. 2017 г. 

Хоризонт и асемблаж: една съпоставка между философиите на Хайдегер и Дельоз - доклад на юбилейна конференция "Philo-sophia. 125 години университетска философия", СУ "Св. Климент Охридски", 26-28. 10. 2017 г.

Съпринадлежността на "дюнамис" и "енергейа" - опит върху Хайдегеровата рецепция на Аристотел - доклад на националната конференция с международно участие "Предизвикателството Аристотел", СУ "Св. Климент Охридски", 28-30. 11. 2016 г.

Само-стоятелността-себе-постоянство като суверенност на границата между "нормалното положение" на Кантовия Аз и "извънредното положение" на Хайдегеровото Себе-си - доклад на конференцията "Феноменологии. Наследствата на Едмунд Хусерл", СУ "Св. Климент Охридски", 6-7. 11. 2015 г. 

Градеж и събитийност - доклад на Международна юбилейна научно-приложна конференция "Наука и практика", УАСГ, 15-17. 11. 2012 г.

Мощ и привидност, или номос и логос - доклад на Научна конференция в памет на проф. И. Паси, проф. Д. Спасов, проф. К. Нешев на тема "Истината, доброто и красотата: философски прочити", СУ "Свети Климент Охридски", 21-22. 12. 2011 г.

Нарцистичната омнипотентност на правото-мощ или как е възможна конкретността на живота -  доклад на конференция на Съюз на учените в България на тема "Многообразие в единството", СУ "Свети Климент Охридски", 1-2. 06. 2011 г.

Правимостта на съществуващото като условие за валидността на закона: аналогия между естествените науки и модерното право - доклад на конференция на Съюз на учените в България на тема "Философия и евроинтеграция. Познание и наука", УАСГ, 3. 12. 2010 г.

Езикът мeжду Спасение и катастрофа: към Валтер Беняминовите рефлексии върху езика (Die Sprache zwischen Erloesung und Katastrophe: zu den Walter Benjamins Sprachreflexionen) – доклад на 8. конгрес на Австрийското дружество по философия, Грац, 7-9. 6. 2007 г.

ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИИ

Научна конференция "Образцови отклонения" в памет на проф. Димитър Зашев, СУ. "Св. Климент Охридски", 8. 11. 2018 г.

ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕКСТОВЕ

Поетични опити, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 13, септември 2018 г.

Тялото ти е омагьосано във вещ, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 15, януари 2019 г.

Технологичният платонизъм, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 17, май 2019 г.

Тъждеството на труд и консумация, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 18, септември 2019 г.

Подсигуряване и доверяване, или за слепотата на вторачването, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 20, януари 2020 г. 

Предестинацията на презапасяването, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 22, май 2020 г.

"Времето, когато и аз съм споделял този свят", "Краят на лятото", в: Нова социална поезия, Антология II, 2020 г.

Обрасли са алеите на детството (стихове), в: сп. "Нова социална поезия", бр. 28, май 2021 г. 

Обрасли са алеите на детството, Сбогуване с детството, в: Нова социална поезия, Антология III 2022 г. 

МЕИ и парк "Студентски", в: сп. Нова социална поезия, бр. 35, май 2022 г.

Пролетен панаир на книгата, Похабяване на бала, в: сп. Нова социална поезия, бр. 36, септември 2022 г.

Los callejones de la infancia se han cubierto de maleza, Despedida de la infancia, в: Nueva poesia social, Antologia II, 2022.

Херцогиня дьо Германт от провинциалния парк, в: сп. „Нова социална поезия“, бр. 37, ноември 2022 г.

Женската красота по Раденков, в: сп. "Нова социална поезия", бр. 39, март 2023 г. 

Тежка атлетика на обичта, в: сп. Нова социална поезия, бр. 40, май 2023 г.

Истина и скука във филма "Сталкер", в: сп. Кино, януари 2024 г.

Книги
Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка


Хоби

Главното ми хоби съвпада с професията. Интересувам се също от музика, литература и кино.