Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

Избор на ръководител катедра "Строителна механика"

03.07.2020

Доклад от доц. д-р инж. А. Трайков - председател на изборната комисия по избор на ръководител катедра

Комисията констатира, че документите на кандидата отговарят на изискванията на Закон за висшето образование и Правилник за управление на УАСГ. Пълният текст на Доклада е в прикачен файл.Source: Department Structural Mechanics