Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

UACG recruits candidates for the academic position of "assistant"

11.08.2021

Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 2 (две) места, за нуждите на катедра „Строителна механика“ при Строителен факултет, със срок за подаване на документите до 31.03.2021г. (вкл.)

 

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” 

За подробности се свържете с канцеларията на катедра "Строителна механика"