Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Силвия Маринова

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

Геодезически факултет, Катедра Лаборатория по картография и географски информационни системи - Ръководител лаборатория

доц. д-р инж. Силвия Маринова
Кабинет Р421; Лаборатория по картография и ГИС (109 и 109а)
Приемно време

Изпит по Картография (УУЗИ)

25 юни 2024 г. (вторник), 10:00 ч., зала 109 (Лаборатория по картография и ГИС)

 

 

E-mail marinova_fgs@uacg.bg
Уебсайт http://www.cartography-gis.com/
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове

 

Издаване на карти, Картографиране за управление при кризи, Картография – лекции

Основи на картографирането, Топографскo картографиране, Картни проекции, Визуализация на Геоданни, Издаване на карти, Картографиране за управление при кризи, Картография – упражнения

Учебна практика по Топографско картографиране

Картографиране за управление при кризи - анотация
Дисциплината има за цел да запознае студентите с възможностите за тематично картографиране, подпомагащо процеса на управлението при кризи. Раглеждат се нормативни документи, служби и организации за защита при бедствия и поддържаните от тях бази данни и геопортали. Внимание е отделено на представянето на различни знакови системи за целите на управлението при кризи. Студентите се запознават с начините за извършване на оценка на риска от бедствия и оценка на опасностите. Изучават се видовете карти преди, по време и след настъпване на бедствие. Обръща се внимание на картографирането за защита при бедствия на общинско, областно и национално ниво, за планиране на спасителни и евакуационни действия, за управление при хуманитарни кризи, за управление и защита при наводнения, пожари, земетресения, лавини, аварии и др.

   

Представяне на направление Картография и ГИС - www.youtube.com/watch

Представяне на Лаборатория по картография - www.youtube.com/watch

Образование

2015 Доктор, Университет по архитектура, строителство и геодезия; дисертационен труд на тема: "Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи"

2003 – 2008 Магистър инженер по геодезия, Университет по архитектура, строителство и геодезия
 

Езици

Английски език

Научни интереси

Картография, Картография за ранно предупреждение и защита при бедствия, Картография и екология, Планинско картографиране

Научна дейност

Изследвания в областта на:

Тематично картографиране;
Картографиране за ранно предупреждение и защита при бедствия;
Трансгранично картографиране
 

Членство

Българска картографска асоциация – главен секретар

Камара на инженерите по геодезия

Международна картографска асоциация - председател на Комисия по картография и децата (август 2023 до момента), член на Комисията по картография за ранно предупреждение и управление при кризи и Комисията по планинска картография

Участие в научно-изследователски проекти

2023 г. "Дигитални геодезически двойници в УАСГ" No БН 270/2023, ръководител: проф. д-р Теменужка Бандрова; по Конкурс за финансиране на научноизследователски проекти 2023 г.,
обявен със заповед на Ректора на УАСГ No 575/01.12.2022г.

2021 г. "3D принтирана планинска местност с добавена реалност", ЦНИП-УАСГ, Д-139/21 за 2021 г. Конкурс редовни докторанти, Науч. р-тел: проф. Т. Бандрова

2018-2019 г. Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда. Научноизследователски проект, ръководител доц. Хр. Дечев, УАСГ- ЦНИП

2015-2016 г. Картографско моделиране на природни бедствия - моделиране на горски пожари - Д-77/15 г., ръководител: проф. Теменужка Бандрова, УАСГ- ЦНИП

2014-2015 г. Разработване на модел на интегрирана информационна система за експресна оценка на риска свързан със сеизмични въздействия за територията на България, ръководител: доц. Михаела Кутева-Генчева, конкурс за финансиране на научни разработки 2014 г., УАСГ- ЦНИП

2009-2010 г. Изследване и анализ на възможностите за тематично картографиране при изработване на планове за защита при бедствия, ръководител: проф. Т. Бандрова, „Конкурс 2009” за научноизследователски проекти за подпомагане на докторанти при подготовка на разработките им, обявен със заповед № 90 / 27. 02. 2009 г. на Ректора на УАСГ

2009-2010 г. Академичен център Дистанционни изследвания и мобилна инфраструктура на пространствени данни (АЦДИ&МИПД), Конкурс “Изграждане и развитие на научната инфраструктура”,  ръководители: проф. Т. Бандрова и проф. П. Малджански, „Конкурс 2009”, обявен със заповед № 90 / 27. 02. 2009 г. на Ректора на УАСГ, завършил с научна презентация пред научния съвет на УАСГ и колеги, както и изграждане на лаборатория по картография

2008 г. Възможности за създаване и обновяване на навигационни карти по космически снимки и други графични материали”, ръководител проф. Ст. Василев, „Конкурс 2008”, обявен със заповед № 134 / 05.03.2008 на Зам. Ректора по НИПД на УАСГ

 

Участие в международни проекти

2014 Cross-border project between Bulgaria and Turkey from the EU – „Strandja/Yildiz The Mountain is Without Fires“ with subsidy contract № RD-02-29-21 / 05.02.2014

2012-2016 [TD1202 BG] to COST Action TD1202COST "Mapping and the Citizen Sensor", член на работна група 2

 

Erasmus +

2019, University of West Bohemia, Пилзен, Чехия, лекции на тема "The Role of Cartography in Disaster Management"

2018, Eötvös Loránd University, Будапеща, Унгария, лекции на тема "Thematic Mapping for Disaster Management"

Други длъжности и дейности

2022 - сега, Ръководител на Лаборатория по картография и ГИС

2020 - 2023, Член на Академичния съвет на УАСГ

2018 - сега, Академичен наставник

 

Ръководител на защитили дипломанти:

Мартин Нанков, дипломна работа на тема „3D картографско моделиране на зони за спорт и отдих“, зимен семестър на 2023-2024 учебна година


Таня Кожухарова, дипломна работа на тема „Картографско моделиране за нуждите на спортното ориентиране“, летен семестър на 2022-2023 учебна година


Иван Иванов, дипломна работа на тема „Картографиране на туристически маршрути и екопътеки“, летен семестър на 2022-2023 учебна година
 

Александра Ливадкина, дипломна работа на тема "Атласно картографиране на климатичните промени в Австралия", летен семестър на 2021-2022 учебна година

Аделина Пеева, дипломна работа на тема "Картографиране на земетресение и предизвикано от него цунами", летен семестър на 2020-2021 учебна година

Деница Ситева, дипломна работа на тема "Атласно картографиране на природни бедствия", летен семестър на 2019-2020 учебна година

Силвия Стоянова, дипломна работа на тема "Тематично картографиране за туристически нужди", летен семестър на 2018-2019 учебна година

Валентина Кръстева, дипломна работа на тема "Картографско моделиране на веломрежа с интерактивно приложение", летен семестър на 2016-2017 учебна година

Ралица Нешева, дипломна работа на тема "Туристическо картографиране на курортен град", летен семестър на 2016-2017 учебна година

Михаела Айшинова, дипломна работа на тема "Интерактивно картографиране на културно-исторически и туристически обекти", летен семестър на 2016-2017 учебна година

Надежда Колева, дипломна работа на тема "3D картографиране на градски парк", летен семестър на 2016-2017 учебна година

Цветомир Ненов, дипломна работа на тема "Картографско моделиране на наводнения", зимен семестър на 2016-2017 учебна година

Мирослав Габровски, дипломна работа на тема "Изработване на туристическа карта на Каварна", зимен семестър на 2016-2017 учебна година

Бианка Левентинова, дипломна работа на тема "Картографско моделиране с интерактивно приложение за туристически нужди", летен семестър на 2015-2016 учебна година

Паулина Георгиева, дипломна работа на тема "Картографско визуализиране на оценка на културни и исторически туристически ресурси", летен семестър на 2015-2016 учебна година

Велина Стоянова, дипломна работа на тема "Изработване на карта на съвременни движения на замната кора на територията на България", зимен семестър на 2015-2016 учебна година

Моника Тодорова, дипломна работа на тема "Картографиране на риска от наводнения", летен семестър на 2014-2015 учебна година

Ради Димитров, дипломна работа на тема "Картографско моделиране с интерактивно аудио приложение", летен семестър на 2013-2014 учебна година
 

Публикации

Marinova, S., Bandrova, T. (2023): Interactive Web mapping for university education, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 156, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-156-2023, 2023.

Bandrova, T., Marinova, S., Filipova, S., Filipov, D., Evdenova, T., Lipijska, Y., Vasilev, S., and Pashova, L. (2023): Digital technologies as a basis for building a museum of geodesy, photogrammetry and cartography, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 15, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-15-2023, 2023.

Gartner, G., Pühringer, J., and Marinova, S. (2023): Confirming cross-cultural differences in map design perception, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 70, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-70-2023, 2023.

Marinova S., Bandrova T. (2023) Cartographic Activities in Bulgaria 2019-2023. National Report Bulgarian Cartographic Association. 19th GA of the ICA, Cape Town, South Africa, 32 pages, https://icaci.org/files/documents/national_reports/2019-2023/Bulgaria-2023.pdf

Bandrova T.,Marinova S. (2022) 8th International Conference on Cartography and GIS, Nessebar, Bulgaria, June 20-25, 2022, Kartografija i Geoinformacije (Cartography and Geoinformation) journal, Vol. 21, No 37, pp. 70-73, ISSN 1333-896X, ISSN 1848-0713 online, https://kig.kartografija.hr/index.php/kig/article/view/961/1753. Scopus Q4

Bandrova T., Marinova S. (2022) Introduction, 8th International Conference on cartography and GIS. Proceedings Vol. 2, Bulgarian Cartographic Association, 2022, Nessebar, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

Siteva, D., Marinova, S. (2022) Disseminating Information on Natural Disasters through Atlases, E-Proceedings Vol 2, 8th International Conference on Cartography and GIS, pp. 106-113, 2022, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604
 

Бандрова Т, Маринова С (2022) Картни проекции. Ръководство за упражнения. Университет по архитектура, строителство и геодезия, 50 стр., ISBN: 978-954-724-129-9, https://uacg.bg/?p=109&l=1&id=427

Siteva, D. and Marinova, S. (2021) Design of an Atlas of Significant Natural Disasters, Proceedings of the International Cartographic Association, Vol. 4, 100, https://doi.org/10.5194/ica-proc-4-100-2021, 2021

Bandrova T., Marinova S.(2020) Cartographic materials and training for students’ disaster response, International Journal of Cartography, Online ISSN: 2372-9341, DOI: 10.1080/23729333.2020.1790816 (indexed)

Bandrova T., Marinova S. (2020) Introduction, 8th International Conference on cartography and GIS. Proceedings Vol. 1, Bulgarian Cartographic Association, 2020, Nessebar, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

Konecny M., Bandrova T., Kubicek P., Marinova S., Stampach R., Stachon Z. and Reznik T. (2020) Digital Earth for Disaster Mitigation, In: Manual of Digital Earth Ed. Guo H., Goodchild M.F., Annoni, A. DOI https://doi.org/10.1007/978-981-32-9915-3, 2020, Publisher Name Springer, Singapore, Print ISBN 978-981-32-9914-6, Online ISBN 978-981-32-9915-3, pp. 495-526, https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-32-9915-3#editorsandaffiliations (indexed)


Маринова С. 2019. Световно признание за българската картография, сп. Геомедия, бр. 5, 2019 г., ISSN 1313-3365

Bandrova, T., Lapaine, M., and Marinova, S. 2019: Certificates for High-Quality Cartographic Products, Proc. International Cartographic Association, 2, 7, https://doi.org/10.5194/ica-proc-2-7-2019, 2019

Bandrova T., Marinova S. 2019. Cartographic Activities in Bulgaria 2015-2019, National Report, BCA, https://cartography-gis.com/wpbca/wp-content/uploads/2019/06/National_report_Bulgaria_2015-2019.pdf

Bandrova T. Marinova S. 2018. 7th International Conference on Cartography and GIS, ICA News, International Cartographic Association, ISSN 2308-1023, No 71 / December 2018, pp. 15-16 https://icaci.org/files/documents/newsletter/ica_news_71_2018_2_lq.pdf 

Бандрова Т., Маринова С. 2018. 7-ма Международна конференция по картография и ГИС и Семинар по ранно предупреждение и управление при кризи. Сп. Геомедия, бр. 4, 2018, ISSN 1313-3365

Marinova S., Petkov D., Bandrova T. 2018. Cartographic Modeling and Visualization of Snow Avalanche Areas, E-Proceedings Vol 2, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 962-968., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604  (Indexed in ISI Web of Science)

Маринова, С. 2018. Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи, УАСГ, София, 2018, с. 154 - https://uacg.bg/UserFiles/File/Biblioteka/Elektronni_resursi/Book_Marinova.pdf, ISBN 978-954-724-108-4

Бандрова Т., Пенев П., Маринова С. 2018. Картографските грешки в новите български учебници. Сп. Геомедия, бр. 2, 2018 г., стр. 36-41, ISSN 1313-3365

Marinova, S. T. 2018. New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. International Cartographic Association ., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018, 28th International Cartographic Conference 2–7 July 2017, Washington DC, USA, eISSN 2570-2092
           (Marinova S. 2017. New Map Symbol System for Disaster Management, ICC2017: Proceedings of  the 2017 International Cartographic Conference, Washington DC, 28 International Cartographic Conference, 2-7 July 2017, Washington DC, USA)

Marinova S. 2017. Development of a Symbol System for Disaster Management, GIS Professional, October 2017, Issue No78, Geomares Publishing UK Ltd. ISSN: 1748-3646, pp. 22-24, https://www.gis-professional.com/magazine/october-2017;

          https://www.gis-professional.com/content/article/development-of-a-symbol-system-for-disaster-management

Маринова С., Бандрова Т. 2017. България с награда на 28-та Международна картографска конференция. сп. Геомедия, бр. 5, 2017, ISSN: 1313-3365, стр. 18-21

Marinova S. 2017. Profiles, ICA News, International Cartographic Association, ISSN 2308-1023, No 68 / June 2017, p. 6, http://icaci.org/files/documents/newsletter/ica_news_68_2017_1_lq.pdf

Bandrova T., Marinova S. 2017. “Save The Children Life” – Conception for Establishing Educational Center for Disaster Management, 28 International Cartographic Conference, 2-7 July 2017, Poster presentation, DOI: 10.13140/RG.2.2.20662.80967

Бандрова Т., Маринова С. 2016. Елитът на световната картография се събра в Албена. сп. Геомедия, бр. 5, 2016, ISSN: 1313-3365, стр. 18-21

Marinova S, Kehayova K. 2016. General Concept of Educational Programs for Students' Disaster Response, Proceedings, Vol.2, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604  (Indexed in ISI Web of Science)

Маринова, С. 2016. VI. Лавина, стр. 69-76, от книга Савова, Д., Да научим за природните бедствия, УАСГ, 2016, София, 96 стр., редактор: Т. Бандрова, ISBN: 978-954-724-102-2

Kouteva M., Pashova L., Bandrova T., Marinova S., Bonchev S., Markov M. 2015. Conceptual Model of Information System for Expert Earthquake Risk Estimation for the Bulgarian Territory Using GIS Environment – Building Relevant Data Sets, CMDR COE Proceedings 2014-2015, pp.15-35, ISSN 2367-766X Published by Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence, CMDR COE, http://cmdrcoe.org/fls/pubs/JURNAL_NATO_NOV_10.10.2015.pdf

Bandrova T., M. Kouteva, L. Pashova, D. Savova, S. Marinova. 2015. Conceptual Framework for Educational Disaster Centre “Save the Children Life”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 2015 ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep – 03 Oct 2015, La Grande Motte, France. pp. 225-234 http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-3-W3/225/2015/isprsarchives-XL-3-W3-225-2015.pdf
 
     
This contribution has been peer-reviewed. Editors: S. Zlatanova, G. Sithole, M. Nakagawa, and Q. Zhu doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W3-225-2015
 

Bandrova T., S. Marinova. 2015. National Report. Cartographic Activities in Bulgaria 2011-2015, BCA, 16th General Assembly of ICA, Rio de Janeiro, Brazil, http://cartography-gis.com/wpbca/wp-content/uploads/2015/08/National_Report_Bulgaria_2011-2015.pdf

Marinova S., T. Bandrova, M. Kouteva-Guentcheva, S. Bonchev. 2015. Thematic Mapping for Disaster Risk Assessment in Case of Earthquake, FIG Working Week 2015 From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World, Sofia, Bulgaria, 17-21 May 2015
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts03a/TS03A_bandrova_marinova_et_al_7746.pdf

     The paper is awarded - FIG article of the month May, 2015: http://fig.net/resources/monthly_articles/2015/marinova_etal_may_2015.asp
 

Marinova S. 2014. Analysis of Content of Thematic Maps for Disaster Management at Local Level, 5th International Conference on Cartography and GIS, June, 15-20, 2014, Riviera, Bulgaria, USB Proceedings, Vol. 2, Bulgarian Cartographic Association, ISSN: 1314-0604

Маринова С., 2013. XXVI Международна картографска конференция, 25-30 август, Дрезден, Германия, Геомедия, брой: 6, 2013, ISSN 1313-3365

Маринова С. 2013. Една година работа на Българската картографска асоциация, Геомедия, брой: 4, 2013, ISSN 1313-3365

Marinova S. 2013. Thematic Mapping for Disaster Management at Local and Regional Level, 26th International Cartographic Conference, 25-30 August 2013, Dresden, Germany, On-line Proceedings, ISBN 978-1-907075-06-3

Маринова С., С. Бончев. 2012. Курс по 3D Urban Visualisation и Open Web Technologies, Геомедия, брой: 6, 2012, ISSN 1313-3365

Бандрова Т., С. Маринова. 2011. Световни награди за българската картография, Геомедия, брой: 5, 2011, ISSN 1313-3365

Marinova S., 2011. Cross-Border Maps and Disaster Management, 25th International Cartographic Conference, 4-8 July 2011, Paris, France, USB Proceedings. Publisher: The French Committee of Cartography, ISBN: 978-1-907075-05-6

Marinova S., 2010. Cross-Border Mapping for Disaster Management, Seminar with EU cooperation on Early Warning and Disaster / Crises Management, Third International Conference on Cartography and GIS, June, 15-20, 2010, Nessebar, Bulgaria, CD Proceedings, ISSN:1314-0604

Маринова С., 2010. Аспекты трансграничного картографирования. Грантовая схема для стимулирования устойчивого развития в горном районе Странджа/Йилдыз, Сборник статей по итогам научно-технических конференций, Выпуск 3, МИИГиК, Москва, 2010, ISSN 0536-101X, стр. 74-79

Бандрова Т., С. Маринова, Й. Миланова. 2009. Картографиране на природни бедствия за управление при кризи. Годишник на УАСГ, Свитък III, Геодезия, Том XLIV, 2009, ISSN 1310-814X., стр. 143-154;  Международна научно-приложна конференция УАСГ’2009, 29-31 октомври 2009 г., София,  CD

Bandrova T., Marinova S., Panagiotou S., Sredkov G. 2008. A Possibility for Three-Dimensional Mapping of Earth Surface, 2rd International Conference on Cartography and GIS, January 21-24, 2008, Borovets, Bulgaria, Proceedings, p. 269-275

 

Цитирания

Marinova, S. T. (2018): New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018
In
Sven Gedicke, Lukas Arzoumanidis & Jan-Henrik Haunert (2023) Automating the external placement of symbols for point features in situation maps for emergency response, Cartography and Geographic Information Science, 50:4, 385-402, DOI: 10.1080/15230406.2023.2213446

Bandrova, T., Savova, D., Marinova, S., Kouteva, M., & Pashova, L. (2015). Conceptual Framework for Educational Disaster Centre “Save the children life.” International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 40, 225–234. https:// doi. org/ 10. 5194/ isprs archi ves-XL-3-W3- 225- 2015
In
Çoban M and Göktaş Y (2022) Which training method is more effective in earthquake training: Digital game, drill, or traditional training? Smart Learning Environments, Springer Open, 9:23 pp.24, ISSN: 2196-7091 (electronic) https://doi.org/10.1186/s40561-022-00202-0, Scopus

Marinova, S. T. (2018): New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018
In
Bugdayci I, Emre Cetinkaya E. (2022) Designing teaching materials with disaster maps and evaluating its effectiveness for primary students Open Geosciences, Published by Walter de Gruyter GmbH, Online ISSN: 2391-5447 14(1):675-690 DOI: 10.1515/geo-2022-0382

Marivona S, Kristina K. General concept of educational programs for student’ disaster response. Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Albena; 2016.
In
Bugdayci I, Emre Cetinkaya E. (2022) Designing teaching materials with disaster maps and evaluating its effectiveness for primary students Open Geosciences, Published by Walter de Gruyter GmbH, Online ISSN: 2391-5447 14(1):675-690 DOI: 10.1515/geo-2022-0382

Bandrova T., Marinova S. (2020) Cartographic materials and training for students’ disaster response, International Journal of Cartography, Volume 6, Issue 3, Cartography and Education, Online ISSN: 2372-9341, DOI: 10.1080/23729333.2020.1790816 (indexed in Scopus- Q2)
In
Bugdayci I, Emre Cetinkaya E. (2022) Designing teaching materials with disaster maps and evaluating its effectiveness for primary students Open Geosciences, Published by Walter de Gruyter GmbH, Online ISSN: 2391-5447 14(1):675-690 DOI: 10.1515/geo-2022-0382

Bandrova T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., Marinova, S.: (2015) Conceptual framework for educational disaster centre “Save the Children Life”. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep–03 Oct 2015, La Grande Motte, France, vol. XL-3/W3, pp. 225–234 (2015)
In
Bugdayci I, Emre Cetinkaya E. (2022) Designing teaching materials with disaster maps and evaluating its effectiveness for primary students Open Geosciences, Published by Walter de Gruyter GmbH, Online ISSN: 2391-5447 14(1):675-690 DOI: 10.1515/geo-2022-0382

Marinova, S. T. (2018): New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018
In
Opach T., Rod J.K. 2021 A user-centric optimization of emergency map symbols to facilitate common operational picture, Cartography and Geographic Information Science, Taylor & Francis, Online ISSN: 1545-0465, DOI: 10.1080/15230406.2021.1994469, IF - 3.227

Marinova, S. T. (2018): New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018
in
Ma Xiaoyue, Cui Kecheng, Matta Nada, He Zhonghua 2021. Interacting with VDL-based structured icons on crisis map for emergency coordination: Interactive design and experimental demonstration, Displays, Volume 70, December 2021, 102059, ISSN: 0141-9382, DOI:
10.1016/j.displa.2021.102059, IF 2.167, WoS, Scopus

Konecny M., Bandrova T., Kubicek P., Marinova S., Stampach R., Stachon Z. and Reznik T. (2020) Digital Earth for Disaster Mitigation, In: Manual of Digital Earth Ed. Guo H., Goodchild M.F., Annoni, A. DOI https://doi.org/10.1007/978-981-32-9915-3, 2020, Publisher Name Springer, Singapore, Print ISBN 978-981-32-9914-6, Online ISBN 978-981-32-9915-3, pp. 495-526, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-32-9915-3_15.pdf
In
Eremchenko E (2021) Digital Earth: Prism of 2020. GraphiCon 2021: 31st International Conference on Computer Graphics and Vision, September 27-30, 2021, Nizhny Novgorod, Russia, CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org)

Bandrova T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., Marinova, S. (2015): Conceptual framework for educational disaster centre “Save the Children Life”. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep–03 Oct 2015, La Grande Motte, France, vol. XL-3/W3, pp. 225–234 (2015)
in
Cabello, V.M.; Véliz, K.D.; Moncada-Arce, A.M.; Irarrázaval García-Huidobro, M.; Juillerat, F. (2021) Disaster Risk Reduction Education: Tensions and Connections with Sustainable Development Goals. Sustainability 2021, 13, 10933. https://doi.org/10.3390/su131910933 IF 3.251, WoS, Scopus
 

Bandrova T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., Marinova, S. (2015): Conceptual framework for educational disaster centre “Save the Children Life”. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep–03 Oct 2015, La Grande Motte, France, vol. XL-3/W3, pp. 225–234 (2015)
in
Prati Cristin Harnita (2021) Pengembangan dan Implementasi Komunikasi Pendidikan Bencana Tsunami. Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol.5, No.2 (2021), pp 224-240 P-ISSN 2549-1725 www.journal.univetbantara.ac.id/index.php/komdik P-ISSN 2549-1725 E-ISSN 2549-4163
 

Bandrova T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., Marinova, S. (2015): Conceptual framework for educational disaster centre “Save the Children Life”. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep–03 Oct 2015, La Grande Motte, France, vol. XL-3/W3, pp. 225–234 (2015)
in
Yonov. N., Pekotv, D. (2020) Augmented Reality Navigation Map of Mountain Area, In: Bandrova T, Koneč M, Marinova S. editors. Proceedings Vol.1 8th International Conference on Cartography and GIS (pp. 668–677), Nessebar, Bulgaria, Bulgarian Cartographic Association 2020, ISSN: 1314-0604

Marinova, S. T. (2018): New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018
In
Vereschaka, T. (2020). Specialized topographic maps of Russia and foreign countries. Their features and role in ensuring sustainable development of the territory. Geodesy and Cartography, 964, 28-39.

Маринова, С. (2018) Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи, УАСГ, София, 2018, с. 154 - https://uacg.bg/UserFiles/File/Biblioteka/Elektronni_resursi/Book_Marinova.pdf, ISBN 978-954-724-108-4
in
Vasilev, St., (2020). Creating Cartographic Signs with Double Articulation, E-Proceedings Vol 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, pp. 127-133, 2020, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604

Marinova, S. T. (2018): New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018
in
Vasilev, St., 2020, Creating Cartographic Signs with Double Articulation, E-Proceedings Vol 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, pp. 127-133, 2020, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604

Marinova S. (2017) Development of a Symbol System for Disaster Management, GIS Professional, October 2017, Issue No78, Geomares Publishing UK Ltd. ISSN: 1748-3646, pp. 22-24, https://www.gis-professional.com/magazine/october-2017
in
Vasilev, St., 2020, Creating Cartographic Signs with Double Articulation, E-Proceedings Vol 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, pp. 127-133, 2020, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604

Bandrova, T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., & Marinova, S. (2015). Conceptual Framework for Educational Disaster Center “Save the Children Life”. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 40(3), 225–234.
In
Hod Y., Twersky D. (2020) Distributed Spatial Sensemaking on the Augmented
Reality Sandbox, International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning
https://doi.org/10.1007/s11412-020-09315-5, Springer, Scopus, WoS, 5-year IF: 2.788 (2018)

Marinova, S. T. (2018): New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018
in
Divyak, A,K. Dapo A. and Pribicevic B. (2020) Cartographic Symbology for Crisis Mapping: a Comparative Study, ISPRS, International Journal of Geo-Informatin 9, 142; doi:10.3390/ijgi9030142, Scopus, Web of Science, IF

Konecny M., Bandrova T., Kubicek P., Marinova S., Stampach R., Stachon Z. and Reznik T. (2020) Digital Earth for Disaster Mitigation, In: Manual of Digital Earth Ed. Guo H., Goodchild M.F., Annoni, A. DOI https://doi.org/10.1007/978-981-32-9915-3, 2020, Publisher Name Springer, Singapore, Print ISBN 978-981-32-9914-6, Online ISBN 978-981-32-9915-3, pp. 495-526, https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-32-9915-3#editorsandaffiliations
in
Divyak, A,K. Dapo A. and Pribicevic B. (2020) Cartographic Symbology for Crisis Mapping: a Comparative Study, ISPRS, International Journal of Geo-Informatin 9, 142; doi:10.3390/ijgi9030142, Scopus, Web of Science, IF

Marinova, S. T. (2018): New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018
in
Campos А., N. Correia, T. Romão, I. Nunes, M. Simões-Marques. (2019). Mobile augmented reality techniques for emergency response, MobiQuitous '19: Proceedings of the 16th EAI International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services, November 2019, Pages 31–39

Marinova, S. T. (2018): New Map Symbol System for Disaster Management, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 1, 74, https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-74-2018, 2018
in
Divjak A. K., Pribičević B., Đapo A., (2019), Comparative Analysis of Taxonomy, Standardisation and Availability of Cartographic Symbol Sets for Crisis Mapping, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W8, 2019 Gi4DM 2019 – GeoInformation for Disaster Management, 3–6 September 2019, Prague, Czech Republic

Bandrova T, M. Kouteva, L.Pashlova, D. Savova and S. Marinova. (2015). Conceptual Framework for Educational Disaster Centre save The Children Life. The International Archieves of the Photogrammetry, Remote Sending and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 28 Sep- 03Oct 2015. La Grande Motte, France
in
Endang Widi Winarni, Endina Putri Purwandari, Yolanda Hervianti (2018) Mobile educational game for earthquake disaster preparedness in elementary school. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences VOL. 13, NO. 7, ISSN 1819-6608 Available from: https://www.researchgate.net/publication/324818178_Mobile_educational_game_for_earthquake_disaster_preparedness_in_elementary_school?pag:1:mrect:(510.96,671.37,10.69,9.02) [accessed May 17 2018].

Marinova S. (2010), Cross-Border Mapping for Disaster Management, Seminar with EU cooperation on Early Warning and Disaster / Crises Management, Third International Conference on Cartography and GIS, June, 15-20, 2010, Nessebar, Bulgaria, CD Proceedings, ISSN:1314-0604
in
Savova D. (2017). Mapping Natural Disasters for Preventing Their Consequences (Review Article), International Scientific Journal “Micro, Macro & Mezzo Geo Information 8” has been already published with identification numbers: ISSN: 1857-9000 (printed version) EISSN: 1857-9019 (electronic version) UDC: 528:004 DOI: 10.13140/RG.2.2.32542.54083 pp.7-21 IF 0,722

Bandrova T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., Marinova, S. (2015): Conceptual framework for educational disaster centre “Save the Children Life”. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep–03 Oct 2015, La Grande Motte, France, vol. XL-3/W3, pp. 225–234 (2015)
in
Dobrinkova N. (2018) Wildfire Optimizations in Modeling and Calibrations for Bulgarian Test Cases Recent Advances in Computational Optimization. pp 25-40 Part of the Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 717) First Online: 28 June 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-59861-1_2; Springer International Publishing AG 2018

Marinova S. (2010),Cross-Border Maps and Disaster Management, 25th International Cartographic Conference, 4-8 July 2011, Paris, France, USB Proceedings. Publisher: The French Committee of Cartography, ISBN: 978-1-907075-05-6
In
Савова Д. (2016), Моделиране и симулиране на природни бедствия с цел – управление при кризи, Годишник на УАСГ, Том 49, брой 4, 2016, стр. 61-73, http://www.uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2016/Issue_4/23.pdf

Маринова С. (2014), Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи, дисертационен труд, УАСГ, Сoфия, 2014
in
Marina Giljanović (2015), The Role of Geoinformation in Crisis Situations, master thesis, 2015, Sofia/ Zagreb

Маринова С. (2014), Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи, дисертационен труд, УАСГ, СОфия, 2014
в
Найденов Н. (2015), Картографски методи в навигацията, дисертационен труд, УАСГ, София 2015

Бандрова Т., С. Маринова, Й. Миланова (2009), Картографиране на природни бедствия за управление при кризи, Международна научно-приложна конференция УАСГ’2009, 29-31 октомври 2009 г., София, CD, 2009
in
Konecny M. (2012), Early Warning and Crisis Management Cartographic and Geographic Information Research Agenda, Seminar with EU Cooperation on Early Warning and Crises Management,. Proceedings 2, 4th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulgaria, 2012, ISSN:1314-0604

Bandrová T, Marinova S, Milanova J (2009) Natural disasters mapping
for crises management. UACEG, International Conference UACEG
2009: Science & Practice, CD Proceedings. 12 p, Sofia, Bulgaria
in
Konecny M, Kubicek P, Zdenek S & Sasinka C. (2011) The usability of selected base maps for crises management – users’ perspective. Applied Geomatics, 3: 189-198, DOI 10.1007/s12518-011-0053-1, ISSN 1866-9298

 


Редактор / Editor:

Eds. Bandrova T., Konecny M., Marinova S. (2022) E-Proceedings Vol 2, 8th International Conference on Cartography and GIS, pp. 259, 2022, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604

Eds. Bandrova T., Konecny M., Marinova S. (2020) E-Proceedings Vol 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, pp. 760, 2020, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604

Eds. Bandrova T., S. Marinova (2011)
Report on Bulgarian Cartographic Association, 2007-2011,
25th International Cartographic Association, Paris, 2011,
http://icaci.org/documents/national_reports/2007-2011/Bulgaria.pdf

2022 г. Туристическа карта "Община Челопеч", КартГео

2021 г. Карта "Родопски дял Алабак - туристически локации Варвара, Велинград, Юндола", КартГео

2019 г. Релефна карта на България, М 1:570 000, КартГео

2018 г. Туристическа карта "Община Созопол", КартГео и МКТЦ Геопан

2016 г. Туристическа карта "Юндола", КартГео

2016 г. Туристическа карта „Странджа”, КартГео и МКТЦ Геопан

2016 г. Туристическа карта  „Диви Родопи”, КартГео

2015 г. Карта „Странджа/Йълдъз  е планината без пожари”, КартГео и Екопан

2013 г. Туристическа карта „Беласица и Огражден”, КартГео

2011 г. Туристическа карта „Софийска Мала Света гора”, КартГео

2009 г. Туристическа карта „Десетте планински първенци”, КартГео

2009 г. Туристическа карта „София и околностите”, КартГео

2009 г. Туристическа карта „Осоговска планина”, КартГео

 


Рецензент / Reviewer:

Reviewer of an article published in Journal of Cartography and Geoinformation, Croational Cartographic Society, Vol 20, No 36 (2021), ISSN 1333-896X, ISSN 1848-0713 Online, https://doi.org/10.32909/kg

Editors: Bandrova T., Konecny M., Marinova S. Reviewers: Temenoujka Bandrova, Milan Konečný, Silvia Marinova, Lyubka Pashova, Necla Ulugtekin (2022) E-Proceedings Vol 2, 8th International Conference on Cartography and GIS, pp. 259, 2022, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604


Editors: Bandrova T., Konecny M., Marinova S. Reviewers: Temenoujka Bandrova, Dariusz Dukaczewski, Bashkim Idrizi, Milan Konečný, Miljenko Lapaine, Silvia Marinova, Takashi Morita, José Jesús Reyes Nunez, Lyubka Pashova, Carla Sena, Necla Ulugtekin, Lynn Usery, Dalia Varanka, László Zentai (2020) E-Proceedings Vol 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, pp. 760, 2020, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604

Editors: Bandrova T, and Konecny M. Reviewers: Temenoujka Bandrova, Min Chen, Dariusz Dukaczewski, Bashkim Idrizi, Milan Konečný, Miljenko Lapaine, Silvia Marinova, Lyubka Pashova, Rufino Pérez‐Gómez, José Jesús Reyes Nunez, Pilar Sanchez‐Ortiz, Necla Ulugtekin, Changlin Wang, László Zentai, Sisi Zlatanova (2018)    E-Proceedings Vol 1 and 2, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 986., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604

Editors: Bandrova T, and Konecny M. Reviewers: Temenoujka Bandrova, Min Chen, Dariusz Dukaczewski, Bashkim Idrizi, Milan Konečný, Miljenko Lapaine, Silvia Marinova, Kristien Ooms, Lyubka Pashova, Rufino Pérez-Gómez, José Jesús Reyes Nunez, Pilar Sanchez-Ortiz, Necla Ulugtekin, Corné Van Elzakker, László Zentai, Sisi Zlatanova
Proceedings, Vol.1 and Vol.2, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

 

Друга информация

2022 Президент на Научния организацион комитет на 8-мата Международна конференция по картография и ГИС

2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022 Член на Организационния комитет на Международната Конференция по картография и ГИС

2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 Национален координатор за Международната картографска изложба, съпътстваща Международната картографска конференция на ICA  - ICC2013 (Dresden, Germany), ICC2015 (Rio de Janeiro, Brazil), ICC2017 (Washington DC, USA), ICC2019 (Tokyo, Japan), ICC2021 (Florence, Italy), ICC2023 (Cape Town, South Africa)

2023 Национален координатор за Barbara Petchenik Children's Map Competition 2023

2015, 2016 Член на Национален комитет за организиране на събития по случай обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016

2011 г. Грамота и награда от Международната картографска асоциация за доклад от млад учен, представен на 25-тата Международна картографска конференция, 4-8 юли 2011 г. в Париж, Франция

2008 г. Грамота и награда за Първенец на Випуск 2008 на Геодезически факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия

2008 г. Награда за най-добра дипломна работа, Випуск 2008, Геодезически факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Конспекти
Учебни материали

Индикадриса на Тисо по метода на Риц
Картни проекции, Упражнение 4


Правила за заверка


Информация

Карта Витоша А4
Материал към учебната практика по ТК


Фото галерия

  • Учебна практика по Топографско картографиране 2019
  • Учебна практика по Топографско картографиране 2019
  • Учебна практика по Топографско картографиране 2019
  • Учебна практика по Топографско картографиране 2018
  • Учебна практика по Топографско картографиране 2018
  • Защита на проекти по Производство на карти

Хоби

ски