Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

инж. Иван-Александър Цонев

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството - Докторант

инж. Иван-Александър Цонев
Кабинет А302
Приемно време

Всеки ден от 17:00 до 19:00, но единствено след предварително изпращане на имейл за потвърждаване на присъствието (за по-добра организация на работният процес).
Отговор ще получат единствено имейли с имена и факултетен номер.

E-mail ivan_conev_fce@uacg.bg
Уебсайт researchgate.net/profile/Ivan-Conev-2
Място и дата на раждане град София на 24ти Май
Семейно положение Неженен

Лекционни курсове

1. Упражнения по дисциплината "Технология на строителството и охрана на труда (ЗБУТ)" за студенти от специалност архитектура.
2. Упражнения по дисциплината "Технология на строителството" за студенти от специалност ССС.
3. Провеждане на студентски практики по "Строителни конструкции".
www.facebook.com/wienerberger.bg/posts/pfbid09SoWnRYQ32AWRkEyeGXL4LGkzWvv9L2QjQrAPMgBxv5HnMSZsL4sooL6P1h24Vjtl

Образование

2005 - 2010 Пълен курс на обучение по английски език от „Алианс“ ЕООД - София.
2010 - 2015 Строителен техник - Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия ‘’Христо Ботев’’ - София. Завършил с отличен успех.
2015 - 2020 Строителен инженер - Магистър, специалност строителство на сгради и съоръжения (ССС), Университет по архитектура строителство и геодезия - София. Завършил като първенец на випуска.
2020 - 2021 Курс на обучение „Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд“.
2020 - 2021 Курс на обучение „Координатор по безопастност и здраве в строителството“.
2020 - 2022 Курс на обучение с програмен продукт Tekla Structures.
2022 - 2023 Курс на обучение „Проектиране на окачени фасади“.
2022 - 2023 Курс на обучение „Академично писане и научна комуникация“.
2022 - 2023 Курс на обучение „Специализиран курс по английски език за докторанти“.
2023 - 2024 Курс на обучение „Управление на строителните отпадъци в България".

Езици

Английски език (четене – отлично, писане – отлично, разговор – отлично);
Немски език (четене – много добро, писане – много добро, разговор – много добро).

Професионални умения

1. Работа с интерактивна дъска, офис техника, мултимедия, аудио и визуална техника.
2. Работа с операционна система Windows и отлично владеене на Microsoft office (Word, Excel & PowerPoint).
3. Работа със специализирани програми: Adobe Photoshop, Microsoft Visual Studio 2010, GeoGebra, MATLAB & Simulink, AutoCAD 2020, Revit 2020, Archicad, SAP2000, Tekla Structures 2022 и други.
4. Работа с международната система единици и имперски единици.
5. Работа с технически карти, технически схеми, технически чертежи, работни графици и нормативни документи.
6. Работа с геодезически уреди като: ролетка за измерване, лазерна ролетка, отвес, теодолит, нивелир, геодезическа лата, геодезически жалон и други.
7. Работа със специализирани измервателни уреди за анализи на бетон и бетонови изделия като: шублер, хидравлична преса за бетон, аналогов и дигитален термометър за бетон, склерометър (чук на Schmidt) и други.
8. Работа със специализирана термокамера за измерване на температурни полета на повърхността на изделията и елементи.

Научни интереси

1. Температурно-времева аналогия на бетона;
2. Фасадни системи;
3. Енергийна ефективност на сгради;
4. Технология на строителството;
5. Зидани конструкции;
6. Довършителни работи в строителството;
7. Здравословни и безопасни условия на труд.

Научна дейност

1. Анализиране на теоретичната постановка на температурно-времевата аналогия на бетона с използването на различни функци и модели, анализ на предимствата и недостатъците на метода и възможностите за неговото практическо приложение;
2. Извършване на експериментално изследване за определяне на зависимостта температурно-времеви фактор – якост на натиск на конкретен бетон и проверка за адекватност на приетия модел;
3. Експериментално изследване и оценка развитието на якостта на натиск на бетона в експериментални опитни образци, фрагменти от стоманобетонни конструктивни елементи, с използването на температурно-времевата аналогия и други безразрушителни методи;
4. Анализ и сравнение на резултатите получени по различните методи и формулиране на конкретни изводи, относно приложението на температурно-времевата аналогия, като метод за оценка на якостта на бетона.
5. Извършване на експериментално обследване и диагностика на ограждащите елементи на компроментирани сгради в град София.

Членство

 Секция КСС, КИИП РК София - град (ОПП по части Конструктивна и ОИС, Рег. № 02301БЧ)

Участие в научно-изследователски проекти

1. Участие в научно-изследователския проект към ЦНИП на тема „Експериментално изследване на носимоспособността на анкерни устройства за катерещи се кофражи” на инж. Виктор Николов, доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, проф. д-р инж. Иван Ростовски, инж. Иван-Александър Цонев и други.
2. Участие в научно-изследователския проект към ЦНИП на тема „Изследвания за осигуряване на фасадни системи на ветрови въздействия” на Иван-Александър Цонев, доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, проф. д-р инж. Иван Ростовски и други.
3. Участие в изготвянето на зелен проект на тема „Да построим едно по-слънчево бъдеще“. www.facebook.com/PostbankBG/videos/455185476518654/

 

Участие в проектиране и строителство

Участие в проектиране на сгради и съоръжения за България.

Участие в международни проекти

 Участие в проектиране на сгради и съоръжения за САЩ, Канада, Япония, Германия и други.

Научни и академични длъжности

Редовен докторант по научна специалност „Технология и механизация на строителното производство“ към катедра „Технология и механизация на строителството“ към Строителен факултет на Университета по Архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), зачислен на 01.03.20022г. със заповед №113 от 25.02.2022 год. Темата на дисертационната работа е “Технологични решения за осигуряване на фасадни системи на ветрови въздействия“, утвърдена от Факултетния съвет на заседание от 22.02.2022 год., с протокол № 17/ 22.02.2022 год., ръководител – доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

1. Температурно-времева аналогия (maturity concept); uacg.bg/filebank/att_24787.pdf
2. Якост на бетона;

 

Други длъжности и дейности

1. Участие в изготвянето на работни детайли в "Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения", издадено от Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) с цел да подпомогне участниците в инвестиционния процес: инвеститори, проектанти, консултанти, строители в тяхната работа за защита на сградите и съоръженията от въздействието на водата;
2. Участие в изготвянето на методика и числен пример за определяне на необходим брой дюбели в "Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради и съоръжения", издадено от Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Публикации

1. Hrischev L., Rostovsky I., Conev I., Nikolov V., ESTABLISHING THE STRENGTH-MATURITY RELATIONSHIP OF THE CONCRETE TROUGH LABORATORY TESTS -PIONEER STUDY IN BULGARIA, XI International Scientific Conference „Civil Engineering Design and Construction“, Sept. 10 - 12, 2020, Varna, Bulgaria ISSN 2603-4255 (CD-ROM), ISSN 2683-071X (online);
2. Hrischev L., Rostovsky I., Conev I., Nikolov V., Investigation for estimating of concrete strength by the maturity method and the rebound hammer test, AIP Conference Proceedings 2557, 040001 (2022);

Участия в конференции и семинари:
1. Участие в XI Международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, Варна, 10-12 септември 2020 г. с доклад на тема "Установяване на температурно-времевата аналогия на бетон чрез лабораторни изпитвания";
2. Участие в международна научна конференция БулТранс 2021, гр.Созопол;
3. Участие в юбилейна научна конференция "80 години Университет по архитектура, строителство и геодезия", София, 9-11 ноември 2022 г. с доклад на тема "Изисквания за осигуряване на устойчивостта на ETICS на ветрови въздействия";
4. Участие в семинар „Проектиране на окачени фасади", водещ на семинара – инж.Т. Димитров от фирма Алукьонигщал;
5. Участие в семинар „Академично писане и научна комуникация", водещ на семинара – проф. д-р И. Мавродиева от Софийски университет;
6. Участие в „Специализиран курс по английски език 2022/2023", водещ на курса – ст. пр. д-р Добромира Хичева от УАСГ.
7. Участие в II Младежка научна конференция, София, 9-10 ноември 2023 г. с доклад на тема "Методика за проектиране и осигуряване на ETICS на ветрови въздействия";
8. Участие в XX национална младежка научнo-практическа конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, София, 16-17 ноември 2023 г. с доклад на тема "Изисквания към изпитването на компонентите на ETICS за ветрови въздействия";
9. Участие в конкурс на иновативни изработки, креативност и иновации – „Среща на поколенията“, София, 29-30 ноември 2023 г. представяйки методика за проектиране на брой дюбели за ETICS и принцип на работа на ТВА.

Друга информация

1. Спечелена награда от конкурс за курсов проект по топлоизолиране на сгради на Баумит България.

www.stroiteli-bg.com/novini/chetirinajseti-konkurs-za-kursov-proekt-s-baumit-toploizolatsionna-sistema/

2. Спечелена награда от "БИАС - М" ЕООД съвместно с Фондация "Подкрепа за образование".

www.facebook.com/Manev.engineers/posts/1569720246417062
 

Публикации

Правила за заверка


Други


Информация


Фото галерия

  • Катедра
  • Конкурс за курсов проект по технология на строителството
  • Студентски практики 2023г.
  • Запознаване на студентите с фирми от строителния бранш
  • Награждаване на студенти в Младежка научна конференция
  • Изнасяне на специализирана  презентация на тема ''Иновативни решения в строителството''

Хоби

3D моделиране, фотография, stand up comedy, театрално изкуство и други.