Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Нели Банишка

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

доц. д-р инж. Нели Банишка
Кабинет 1040
Приемно време

!!! ВАЖНО

 Поправителният изпит по дисциплина "Организация на строителството" за специалност "Архитектура" ще се проведе присъствено на 28.07.2021 г. от 9.00 ч.

Поправителният изпит за студентите от Строителен факултет ще се проведе присъствено на 16.09.2021 г. от 9.00 ч. в зала 609

 

 

 

 

E-mail nbanishka@abv.bg
Място и дата на раждане гр. Враца
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

 •  "Организация на строителството" за Специалност Архитектура
 • "Правна и нормативна уредба в строителството" за Специалност ССС, ХМС и ХТС
 • "Управление на човешките ресурси на проекта" в магистърска програма по "Управление на проекти в строитеството"
 • "Междуличностна комуникация" в бакалавърска програма по "Управление в строителството"

Образование

 • 1988-1992 Строителен техникум  "Г. С. Раковски", гр. Враца, Специалност:  "Геодезия, картография и фотограметрия"
 • 1992-1997 Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), специалност "Хидромелиоративно строителство"
 • 2000 - 2005 Редовна докторантура, Институт по мелиорации и механизация, гр. София, тема на дисертацията: "Изследване на двустранното действие на отводнителните системи", Научни ръководители: ст.н.с ІІ ст. д-р инж. Пламен Петков; доц. д-р Спаска Калчева

 

Езици

 • Английски
 • Руски

Научни интереси

 • Организация и управление на строителството,
 • Управление на човешките ресурси в строителството,
 •  Организация и управление на напоителните и отводнителните системи и др.

 

 

Членство

2013 - член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, София - област,

Пълна проектантска правоспособност по  Част: Хидромелиоративно строителство

Пълна проектантска правоспособност по Част: Пожарна безопасност - Водно строителство

Участие в научно-изследователски проекти

 

Научно-изследователски проекти към Национален център за аграрни науки / Селскостопанска Академия:
1. “Възстановяване и реконструкция на отводнителните системи и съоръжения в България” , 2001-2005 г.
2. “Устойчиво и ефективно управление на водите в мелиорираните земеделски земи в условията на воден дефицит”, 2006 - 2007 г.
3. ”Интегрирано управление на напояването и отводняването в условия на климатични промени”. 2008 - 2009 г.

Научно-изследователски проект към Фонд “Научни изследвания” МОН:
“Осигуряване на екологосъобразно и устойчиво земеделие в преовлажнени земеделски земи чрез управление на подпочвените водни нива”, 2005-2008 г
 

Участие в проектиране и строителство

Участие в разработването на проекти за инфраструктурни обекти във водния сектор, като в т.ч.:

  - Подготовка на инвестиционен проект за ”Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа с пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, община Вълчедръм, по ТП по ос 1 на ОПОС 2007-2013 год.

-  Подготовка и управление на инвестиционен проект «Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателно съоръжение на село Копиловци, община Георги Дамяново – І етап» за кандидатстване за финансиране съгласно условията на НПРСР 2007-2013г., мярка 321

- Подготовка на инвестиционен проект за ”Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа – с. Медковец”, община Медковец, по ТП по ос 1 на ОПОС 2007-2013 год.

- Работен проект за „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дрен, Община Радомир”

- Подготовка на инвестиционен проект «Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води гр. Мездра» по ос 1 на ОПОС 2007-2013 год, 2010, за агломерации над 10000 е.ж.

 - Подготовка на Инвестиционен проект „Интегрирано водно управление на гр. Белоградчик” , фаза: Прединвестиционно проучване, за кандидатстване за финансиране по ос 1 на ОПОС 2007-2013г.,  за агломерации между 2000 и 10000 е.ж.

- Подготовка на Инвестиционен проект за „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в община Ракитово: гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково“ във фаза: Прединвестиционно проучване, за кандидатстване за финансиране по  ос 1 на ОПОС  за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж.
 

Научни и академични длъжности

 • Научен сътрудник ІІІ ст. в секция “Управление на отводняването” - Институт по мелиорации и механизация – София, 2004 - 2006 г.
 • Научен сътрудник ІІ ст. в секция “Управление на отводняването” - ИММ – София, 2006 - 2008г.
 • Доктор по научна специалност "Хидромелиоративно строителство" - 2007 г.
 • Научен сътрудник І ст. в секция “Управление на отводняването” - ИММ – София, 2008 - 2009 г.
 • Асистент към катедра : "Организация и икономика на строителството" , Строителен факултет, УАСГ 2009 - 2012 г.
 • Главен асистент към катедра : "Организация и икономика на строителството" , Строителен факултет, УАСГ от 2012 г.
 •  Доцент към катедра: "Организация и икономика на строителството" от 2015 г.

Конспекти


Учебни материали