Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Димитър Аличков

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

проф. д-р инж. Димитър Аличков
Кабинет А413
Приемно време

 

сряда: 10 -11 часа

Телефон 9635245/499
E-mail d.alitchkov@aquains.com
Семейно положение женен

Лекционни курсове

 1. Водоснабдяване и канализация на сгради за студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация";
2. Автоматизация на ВиК системи за студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация";
3. Газоснабдяване за студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" -профил "Мрежи и съоръжения"- IX семестър;
4. Селищни и промишлени газоснабдителни системи за студентите от специалности: "Газоснабдяване" и „Нефтогазово дело - управление, мониторинг и експлоатация на газопреносни системи”;
5. Сградни газови инсталации и устройства - за студентите от специалност "Газоснабдяване"


 

Образование

Средно: 114-та гимназия с изучаване на английски език, София, 1977 г.; Висше: Университет по архитектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС), Хидротехнически факултет, 1984 г.; квалификация – строителен инженер по „Водоснабдяване и канализация”. Следдипломно обучение и квалификация: • Свободно докторантура  в областта „Моделиране на водопотреблението”, 1992– 1995 г.; научна степен „доктор” (бивша „кандидат на техническите науки”); • Специализация в Университета в гр.Генуа, Италия в областта на „Дистанционни методи (Remote sensing) ”  и "Моделиране и оптимизация на водоснабдителни и канализационни системи".

Езици

Английски език: много добро владеене - писмено и говоримо; Руски език: много добро владеене - писмено и говоримо

Професионални умения

  • • Управление на проекти;
  • Използване на професионални програми AutoCAD, EPANET(моделиране на водоснабдителни мрежи), Mouse (моделиране на канализационни мрежи на населени места), Mike NET(моделиране на водоснабдителни мрежи), SynerGEE(моделиране на водоснабдителни и газоднабдителни системи); HydroCAD (моделиране на канализационни мрежи на населени места), StormCAD (моделиране на канализационни мрежи на населени места), Mike 11- моделиране на открити канали и др.

Научни интереси

Моделиране на водопотреблението и загубите на вода в сгради и населени места, Моделиране на ВиК системи, Автоматизация и оптимизация работата на ВиК системи, Експлоатация на ВиК системи, Интегрирано използване на водите, Устойчиви локални канализационни системи за дъждовни води.

Научна дейност

Научни области:

  • Изследване на разхода на вода и моделиране на водопотреблението и загубите на вода в сградни и селищни водоснабдителни системи;
  • Автоматизация и експлоатация на ВиК системи;
  • Интегрирано използване на водите;
  • Устойчиви локални канализационни системи за дъждовни води.

Членство

Българската асоциация по водите (БАВ)-член на УС • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – пълна проектантска правоспособност, рег. № 06096

Участие в научно-изследователски проекти

1. Проучване на потреблението на питейна вода на територията на Столична община.

2. Хидравлично изследване на ревизионни шахти от полипропилен, произведени от „Пайп лайф Бълария”.
3. Индиректен метод за определяне на моделни параметри за оценка преноса на кислород в аерационни басейни.
4. Изследване на загубите на вода в жилищни и обществени сгради на гр.София.
5. Участие на частния сектор в дейностите по водоснабдяване и канализация на областните ВиК дружества - Варна и Щумен.
6. Моделиране на магистралните водопроводи на гр. София

7. Водостопански баланс на гр. София и селищата от басейна на р. Искър.
8. др.

Участие в проектиране и строителство

• Строителен надзор на обект: Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр. Видин-ръководител на екипа; • Строителен надзор на обект: Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени-ръководител на екипа; •Надзор на проектирането и строителството и инвеститорски контрол на „Рехабилитация на водопроводната мрежа по левия бряг на р. Марица гр. Димитровград” - резидент инженер;•Надзор на проектирането и строителството и инвеститорски контрол на „ПСОВ в гр. Троян” -ръководител на обекта;•Надзор на проектирането и строителството и инвеститорски контрол на „Канализационната мрежа на гр.Троян” - ръководител на обект;•Надзор на проектирането и строителството и инвеститорски контрол по изискванията на FIDIC на Пречиствателна станция и канализационни колектори на гр. Ловеч , гр. Монтана и гр.Севлиево;• „Развитие на индустриални зони, фаза 2 – изграждане и рехабилитация на прилежаща и вътрешна инфраструктура”– Рехабилитация ВиК мрежи на Индустриални зони в гр. Перник, гр.Брезник и гр. Гоце Делчев; (PHARE- BG 2006/018-343.10.03.02)•Изготвяне на 25 год.инвестиционна програма, ПИП, идейни проекти, технически спецификации , финансови и икономически анализи на водните цикли на гр.Етрополе, Никопол и гр. Тръстеник; •Проектиране на ПСОВ Бургас-Меден Рудник, гр. Мадан, гр. Рудозем и гр. Златоград;•Реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на София;•Водоснабдяване и канализация с ПСОВ на вилно селище Голф клуб – Долна Баня;•Подготовка на тръжни досиета за супервизия и строителство на довеждащи канализационни колектори и ПСОВ в гр. Разлог, гр. Мадан, гр. Рудозем и гр.Златоград.
 

Научни и академични длъжности

Университет по архитектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС, Хидротехнически факултет, катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” (бивша „ВК”): Асистент, 1988 г.; ст. асистент, 1991г.; гл. асистент, 1994г.; Доцент, 1998г; професор, 2017. Ръководител катедра, 2011; Член на факултетния съвет на Хидротехническия факултет, 1998 - сега; Член на Академичния съвет на УАСГ, 2012 г. – сега.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

водопотребление, загуби на вода, моделиране на ВиК системи, устойчиви дъждовни канализационни системи, интегрирано използване на водите, сградни ВиК инсталации, противопожарти инсталации

Публикации

 


I. Монографии
1. Аличков, Д., Устойчиви площадкови и сградни дъждовни канализационни системи, Издателство „Анубис”, ISBN 978-619-215-043-3, София, 2017.

 

II. Статии.
2. Аличков, Д., Б. Инджов, Е. Цанов, Т. Игнева, Особености на хидравличното поведение на канализационни шахти, произведени в заводски условия с три входящи и една изходяща тръби, Годишник на УАСГ, т. 50 (1), 2017.
3. Аличков, Д., Т. Игнева, Б. Инджов, Е. Цанов, Хидравлични изследвания на произведени в заводски условия събирателни канализационни шахти с две входящи и една изходяща тръби, сп. Водно дело, бр. 1/2, 2017.
4. Аличков, Д., Методика за оразмеряване на сградни аварийни дъждовни канализационни системи, Годишник на УАСГ, т. 50 (1), 2017.
5. Аличков, Д., Б. Захариева, Определяне на максималната дебелина на водния слой атмосферни води при оразмеряване на аварийни отводнителни системи на плоски покриви, сп. Водно дело, бр. 5/6, 2016.
6. Аличков, Д. Пропуски и неточности в действащото Българско законодателство при проектиране на аварийно отводняване на сгради, сп. БУЛАКВА бр. 4, БАВ, 2016 г.
7. Аличков, Д., Т. Игнева, Е. Цанов, Б. Инджов, Теоретични основи при проектиране на кръгли ревизионни шахти и несъответствия при тяхното промишлено производство, сп. Водно дело, бр. 3/4, 2016.
8. Аличков, Д., Действашата нормативна уредба и подобряване на проектантската дейност при подготовка та и реализацията на проекти, финансирани от европейските фондове, сп. БУЛАКВА, бр. 4, 2015.
9. Аличков, Д., Прогнозиране на водопотреблението на населените места в Република България, сп. Водно дело, бр. 3/4, 2014
10. Аличков, Д., Е. Цанов, Влияние на загубите на вода върху капацитета на елементите на водоснабдителните системи на населените места при тяхната реконструкция и/или рехабилитация, сп. БУЛАКВА, бр. 2, 2014.
11. Аличков, Д., С. Димитрова, Б. Инджов, Определяне на моделни параметри на масопренос на кислород в лабораторна аерирана колона, Годишник на ВИАС, т. XLVII, св. I-A, 2014.
12. Аличков, Д., С. Димитрова, Ир. Рибарова, Б. Инджов, Св. Лазарова, О. Карпузова Индиректен метод за определяне на моделни параметри за оценка преноса на кислороднв аерационни басейни, Годишник на ВИАС, т. XLVI, св. IX-B, 2013-2014.
13. Аличков, Д., С. Димитрова, Ир. Рибарова, Б. Инджов, Св. Лазарова, О. Карпузова Оперативно Определяне на коефициента на масопренос на кислород в аерационни басейнир Годишник на ВИАС, т. XLVI, св. VIII, 2012-2013.
14. Аличков, Д., Кукурин, К., Автоматизирано изследване на сградни водопроводни мрежи за топла вода в режим на циркулация, Водоснабдяване Канализация Пречистване на водата, 2, 1996.
15. Аличков, Д. Определяне на параметрите на статистически модел на водопотреблението, Годишник на ВИАС, том XXXVII, 1994.
16. Аличков, Д. Установяване на водоснабдителни норми за учебни заведения, Годишник на ВИАС, том XXXVII, 1994.
17. Аличков, Д., Автоматизирана система за управление на водоснабдяването, Строителна дейност, 9, 1990.
18. Димитров, Г., Аличков, Д., Изследване на водопотреблението и загубите на вода в учебни заведения, Водно дело, 1/2, 1996.
19. Димитров, Г., Аличков, Д., Изследване загубите на вода в обществени и административни сгради, Водно дело, 1, 1993.
20. Димитров, Г., Аличков, Д., Намаляване на преразхода на вода при промиване на клозети, Годишник на ВИАС, т. XXXVI, св. 10, 1992.
21. Димитров, Г., Аличков, Намаляване на преразхода на вода чрез усъвършенствуване на санитарните прибори, Водно дело, 5, 1991.
22. Димитров, Г., Аличков, Д., Танев, Ст., Трендафилов, Пл. Автоматизирана система за контрол на технологични параметри, Водно дело, 4, 1991.
23. Димитров, Г., Аличков, Д., Хидравлично изследване на поплавък-вентили за високоразположени клозетни казанчета, Годишник на ВИАС, т. XXXV, св. 3, 1990.
24. Димитров, Г., Аличков, Стоев, С. Влияние на налягането върху работата на поплавък-вентили за ниско разположени клозетни казанчета, Строителна дейност, 3, 1990.
25. Калинков, П., И. Костова, Д. Аличков, В. Захариева, Оценка на техническото състояние на пречиствателните станции на територията на Варна, Годишник на ВИАС, т. XL, св. V, 2002.
26. Кукурин, К., Аличков, Д., Алгоритъм за автоматизирано изчисляване на циркулационните водни количества, Водно дело, 1, 1993.
27. Цанов, Е., И. Рибарова, Д. Аличков, Намаляване на потреблението на вода за питейно-битови нужди, сп. Фасилитис, бр. 10 (40), 2010.
28. Alitchkov, D., Kostova, I. Possibilities for Conservation of Water in Bulgaria, GeoJournal, vol.40 no.4, 1996.

III. Доклади
29. Аличков, Д., В. Радованов, Технически критерии за реконструкция на водоснабдителните системи, Осма национална конференция намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи, София, 2016. http://bwa-bg.com/wp-content/uploads/2016/11
30. Аличков, Д., Т. Игнева-Данова, E. Цанов, Б., Инджов, Хидравлични изследвания на канализационни ревизионни шахти, произведени в заводски условия, Осма международна конференция БУЛАКВА 2016: Иновативни решения за по-ефективни ВиК услуги, София, 2016. http://bwa-bg.com/wp-content/uploads/2016/11
31. Аличков, Д., Eм. Цанов, Влияние на загубите на вода върху капацитета(дебита) на елементите на водоснабдителните системи на населени места при тяхната реконструкция и/или рехабилитация, Пета международна конференция намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи, София, 2012.
32. Аличков, Д., Павлов, В. , Николов, И., Нови източници на електроенергия за захранване на съоръжения от АСУ на водоснабдяването в неелектифицирани обекти, Симпозиум "Автоматизация на водоснабдителни и канализационни съоръжения и системи", Варна, 1989.
33. Аличков, Д., Кукурин, К., Програма за изследване вида на циркулация в сградните мрежи за топла вода, Симпозиум "Технически прогрес във водоснабдяването и пречистването на природни води", София, 1991.
34. Димитров, Г., Аличков, Д., Изследване загубите на вода в обществени и административни сгради на гр. София, Симпозиум "Технически прогрес във водоснабдяването и пречистването на природни води", София, 1991.
35. Аличков, Д., Ив. Николов, А. Попов, Г. Манев, Ив. Бърдаров, К. Стоянов, Моделиране на качествата на водата в селищните водоснабдителни системи, V-та научно-практическа конференция “Технология и управление на качеството на водите в България”, София, 2000.
36. Аличков, Д., Ив. Николов, Г. Владов, Г. Манев, Л. Луканова, К. Йолова, Използване на симулационни програми при реконструкция на водоснабдителните системи , Национална конференция БУЛАКВАТЕХ-98, София, 1998.
37. Ненов, Н., Д. Аличков. Водоснабдителна система за минерална вода в В СПА ГОЛФ-КЛУБ „ИБЪР” гр. Долна Баня, Конференция с международно участие, Използаване на минералните води, Пловдив, 2007.
38. Петрова, П., Д. Аличков, Оценка на загубите на вода в административни сгради Осма национална конференция намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи, София, 2016. http://bwa-bg.com/wp-content/uploads/2016/11
39. Петрова, П., Д. Аличков, Оценка на разхода на вода в административни сгради Осма международна конференция БУЛАКВА 2016: Иновативни решения за по-ефективни ВиК услуги, София, 2016.
40. Танев, С., П. Трендафилов, Д. Аличков, Фотометрична система за дистанционно отчитане на показанията на механични разходомери, Национална конференция БУЛАКВАТЕХ, София, 2005.
41. Танев, С., П. Трендафилов, Д. Аличков, Оптикоелектронна система за отчитане на дискретно ъглово позициониране при механични разходомери, Семинар с международно участие на БАВ, Вода за населението-водомерно стопанство София, 2006.
42. Alitchkov, D., Analysis of the Water Use in Different Types of Buildings, 4th Eurasian on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE 2019), Istambul, Turkey, 2019.
43. Alitchkov, D., E. Tzanov, V. Radovanov, Investigation of Residential Water Demand in Sofia Municipality, 4th Eurasian on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE 2019), Istambul, Turkey, 2019.
44. Alitchkov, D., I. Nikolov, Developing a Decision Supporting System for the Water Supply, International Conference on Municipal and Rural Water Supply and Water Quality, Poznan, 1998
45. Alitchkov, D., Modelling of the Flow Patterns in the Plumbing Systems, International Conference Hydroinformatics-98, Copenhagen, 1998.
46. Alitchkov, D., Simulation of the Water Flow Rates in the Water Supply and Drainage Systems for Buildings, Symposium on Water Supply and Drainage Systems for Buildings , Rotterdam, 1998.
47. Alitchkov, D., Kostova, I., Integration of Conservation Performanbce into Water Demand Models, International Conference on Water Pipeline Systems, The Hague, 1997.
48. Alitchkov, D. Methodology for Demand Analysis and Modelling of the Flow in Water Supply Systems, International Conference on Municipal and Rural Water Supply and Water Quality, Poznan, 1996
49. Alitchkov, D. K., Dimitrov, G. H., Mathematical Modelling of Water Demand, International Conference on Pipeline Systems, Edinburgh, 1994.
50. Alitchkov, D., Influence of Water Losses on the Parameters of Water Demand Model, NATO Advanced Study Institute, Varna-Albena, 1994.
51. Dimitrov, G., Alitchkov, D., Measurements of the Water Usage in Municipal Water Supply Systems in Bulgaria, Conference on Water Metering in Municipal Supply Systems, Warsaw, 1992.
52. Alitchkov, D., P. Ivanova, Systematic Approach for Investigation of Water Demand in Buildings, 29th International Symposium CIB W62 Water Supply and Drainage for Buildings, Ankara, 2003.
53. Alitchkov, D., Statistical Method for Estimation of Peak Water Demands in Water supply Systems for Buildings, International Symposium CIB W62 Water Supply and Drainage for Buildings, Rio De Jeneiro, 2000.
54. Alitchkov, D., Simulation of Chlorine Residual Concentration in Drinking Water Distribution Systems, IV International Conference on Water Supply and Water Quality, Krakow, 2000.
55. Ivanova, P. D. Alitchkov, Investigation of Water Demand in Commercial Buildings, 30th International Symposium CIB W62 Water Supply and Drainage for Buildings, Paris, France, 2004.
56. Kalinkov, P., D. Alitchkov, I. Kostova, V. Zaharieva, Aproach for technical Assessment of the Assets of Water Supply and Sewerage Companies, IV International Conference on Water Supply and Water Quality, Krakow, 2000.

IV. Учебници
57. Петков, П., Аличков, Д., Газоснабдяване, Печатна база на УАСГ, София, 1997.
58. Петков, П., Аличков, Д., Газоснабдяване, Печатна база на УАСГ, София, 2002.
59. Петков, П., Аличков, Д., Газоснабдяване, Електронно издание, 2016.

 

Друга информация

Области на професионална компетентност:

  • Изследване на разхода на вода в сградни и селищни водоснабдителни системи;
  • Интегрирано използване на водите;
  • Устойчиви площадкови и сградни дъждовни канализационни системи;
  • Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения• Консултантска дейност - надзор в проектирането и строителството• Управление на проекти за проектиране и строителство в областта на ВиК инфраструктурата• Изготвяне на експертизи и рецензии • Обучение на студенти и специализанти с висше образование

Книги


Конспекти
Учебни материалиДругиХоби

спорт (ски, туризъм ), музика , изобразително изкуство.