Начало / Обучение / Магистър след бакалавър и магистър / Хидротехническо строителство / Описание

Описание

Хидротехническо строителство - Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

Специалността е пряко свързана с осигуряването на вода за питейно-битово водоснабдяване, зелена енергия, земеделие, промишлено водоснабдяване, охлаждане и др. Тази дейност е от изключително значение за всички сфери на икономиката и живота в условията на климатични промени. Бъдещето на съвременното общество зависи от умението да се акумулира и съхранява вода в язовири – задача, която се решава от строителните инженери по хидротехническо строителство навсякъде по света.


Компетенциите на дипломираните инженери са проектирането, строителството и експлоатацията на язовири и съоръженията към тях, хвостохранилища, пристанища, брегозащитни съоръжения, корекции на реки и хидроенергийни системи, в т.ч. ВЕЦ и ПАВЕЦ. Особено предимство са разширените познания за подземното строителство и свързаните с него хидротехнически съоръжения.


В рамките на специалността ХТС се предлага избор между две специализации – „Хидротехнически съоръжения“ и „ВЕЦ и деривационни съоръжения“.

Обучението е в 2-годишен курс, в редовна форма, срещу заплащане и е предназначено за бакалаври или магистри, завършили специалности от област на висшето образование 5. “Технически науки”, с успех от дипломата за висше образование най-малко „добър“.

Единствено дипломата от УАСГ позволява придобиването на пълна проектантска правоспособност по специалност „Хидротехническо строителство“ (ХТС) от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Дипломираните инженери по специалността имат права да изпълняват дейността „оператор на язовир“, като могат да се реализират в различни сфери на водния сектор.