Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Опазване на културното наследство

Опазване на културното наследство

Магистърската програма “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” е разработена в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, от колектив от научно-преподавателския състав на Архитектурен, Строителен и Геодезически факултети на УАСГ. Тя е естествено продължение на развиваните от 40 години образователни традиции на университета за обучение в уважение към наследените ценности в жизнената среда и едновременно с това адекватен отговор на осезаемата нужда от висококвалифицирани кадри за развитие на науката и практиката в тази област.

Основна цел на програмата е да формира специалисти с експертиза в основните направления на многообразния полидисциплинарен процес по опазване на недвижимите културни ценности.

Учебният план на програмата е разработен в съответствие със законовите изисквания за висшето образование в България, с международно установените съвременни принципи на дейността и с добрите практики на български и задгранични университети. В рамките на магистърската програма се разглеждат всички основни въпроси, свързани със съвременната теория за опазване на недвижимите културни ценности; с еволюцията на обществените представи за тяхната значимост; с международната и национална правна основа и институционална система за осъществяване на дейността; с основните форми за юридическа и териториално-устройствена защита на недвижимите културни ценности; с иманентната връзка на опазването на културното наследство с историческото познание за неговата същност; с традиционните строителни материали, техники и технологии, характерни за недвижимото културно наследство в региона, и със съвременните такива за осъществяване на консервационната намеса; с методическия подход за изучаване, документиране, обследване, оценка на състоянието и проектиране за консервация, реставрация и адаптация на културните ценности в полето на архитектурата, строителното инженерство и геодезията; със съвременните принципи за устойчиво управление; със социализирането на културните ценности чрез повишаване на тяхната достъпност, чрез съвременните средства за тяхната интерпретация, със средствата на музеографията и др.

Магистърът по “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” придобива знания и умения в широк архитектурен, конструктивен, технико-икономически, управленски, правен и социален аспект на опазването на културно-историческото наследство, които обогатяват и доразвиват получената основа от завършената образователно - квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” в професионално направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия». Това специфично надграждане и разширяване на познанията и подготовката за специалистите – архитекти, строителни инженери, геодезисти, ландшафтни архитекти и урбанисти, изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят широк спектър от полидисциплинарни въпроси в областта на опазване на културното наследство.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър по “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”.

Продължителност на обучението.

Учебната програма е развита в рамките на три семестъра (една и половина академична година) и започва в началото на всеки зимен учебен семестър. Обучението включва лекционни курсове, упражнения, практики – в страната и в чужбина, и самоподготовка. Осъществява се под ръководството на преподаватели от академичния състав на УАСГ, от гост-преподаватели от задгранични университети, от изтъкнати специалисти с доказана в практиката експертиза и в сътрудничество с водещи фирми в областта на консервацията. Занятията се осъществяват в Центъра за върхови постижения «Наследство БГ» към УАСГ и във връзка с изградените към него Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) и Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН).

Обучението завършва с Дипломна работа, която цели да представи придобитите професионални умения в областта на опазване на недвижимото културно наследство, проведени в мултидисциплинарен екип, максимално близо до реалната практика.

Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Предназначение на програмата.

Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование, които притежават образователно-квалификационните степени “магистър” или “бакалавър”, завършили български или чуждестранни висши училища, по следните специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”: Архитектура, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Геодезия, Управление в строителството, Урбанизъм и Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране.

Кандидати, завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Практикуване на придобитата квалификация.

Завършилите специалността придобиват правото за вписване в Регистъра на лицата, които имат право да извършват дейностите по консервация и реставрация както и адаптация на материални културни ценности (съгласно чл.165 от ЗКН и чл.4 от Наредба № Н-3 ОТ 6 април 2011 на МК), могат да се реализират в инвестиционното проектиране за недвижими културни ценности и в устройственото планиране за територии с културен потенциал (в рамките на придобита с предходното образование проектантска правоспособност), в изпълнението на консервационно реставрационни работи по обекти на недвижимото културно наследство ( ЗКС, чл. 15, ал.4), в надзор в проектирането и строителството на недвижими културни ценности, в управление на недвижими културни ценности, в държавните институции и областни администрации за провеждане на политиката по опазване на културното наследсво, в неправителствени професионални и граждански организации с предмет на дейност, свързан с недвижимото културно наследство и други периферни области, свързани с развитие на културата, туризма, рекламата и др.

Условия за прием.

Приемат се студенти с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” със среден успех не по-малко от "добър", съгласно чл.21 ал.4 от ЗВО.
Студенти със завършена образователно-квалификационна “бакалавър” се приемат съгласно обявените и утвърдени бройки за държавна поръчка за учебната 2021-22 учебна година. Приемът за студенти със завършена образователно-квалификационна “магистър” е срещу заплащане по чл.21 от Закона за висшето образование за учебната 2020/2021 г.

Критерии за подбор на кандидатите – среден успех от диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“

Адрес за контакти:

Доц. д-р арх. Велина Панджарова – отговорник на Магистърската програма, катедра „История и теория на архитектурата”, АФ, УАСГ – каб. А701, корпус А сграда УАСГ, pandjarova@abv.bg, тел.9635245/390