Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Правна и нормативна уредба в строителството

Правна и нормативна уредба в строителството
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател д - р юрист Румен Стефанов

След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива знания за системата и основните институти на правото и за приложението на административното ,
облигационното, вещното, търговското и екологичното право в инвестиционния строителен процес.
Студентът придобива умения да ползва и прилага нормативната уредба за устройство на  територията, администрирането на инвестиционния процес, извършването на сделки и разпореждане с недвижима собственост във връзка с осъществяване на инвестиционния процес, обществените поръчки за проектиране и строителство,  правилата и нормите за проектиране и изпълнение.

Конспекти