Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 50 (2017) / Брой 1

Брой 1

  

 

СТРОИТЕЛНИ  МАТЕРИАЛИ  

 • Акредитирана Лаборатория за изпитване на строителни материали в Университета по архитектура, строителство и геодезия

И. Ростовски, Т. Венелинов

(пълен текст PDF)

  

 

ВОДНО  ДЕЛО 

                  

Седми българо-австрийски семинар
„Надграждане и рехабилитация на хидротехнически съоръжения“
 

 
 • Рехабилитация и обновяване на водовземното съоръжение на деривационна ВЕЦ

R. Prenner, Fr. Florez, W. Troy

(пълен текст PDF)
 

 
 • Рехабилитация и дълготрайност на язовирни стени с асфалтобетонов екран

P. Tschernutter

(пълен текст PDF)
 

 
 • Рехабилитация и надграждане на малка ВЕЦ в австрийските Алпи

P. Macher

(пълен текст PDF)
 

 
 • Моделиране на хидравличен удар в напорния тръбопровод на малка ВЕЦ

Д. Кисляков

(пълен текст PDF)
 

 
 • Надграждане на хвостохранилище „Ерма река“

Т. Чолаков, Ог. Тодоров

(пълен текст PDF)

  

 •  Методика за оразмеряване на сградни аварийни дъждовни канализационни системи

 Д. Аличков

(пълен текст PDF)

 

 • Особености на хидравличното поведение на канализационни шахти, произведени в заводски условия с три входящи и една изходяща тръба

Д. Аличков, Б. Инджов, Е. Цанов, Т. Игнева-Данова

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на подложката върху зонната структура и дисперсията на енергията на електроните в еднослоен графен

А. Апостолов, И. Апостолова

(пълен текст PDF)

 

 • Аномалия на звуковата скорост в BiFeO3

А. Апостолов, И. Апостолова

(пълен текст PDF)

 

 

 

ГЕОДЕЗИЯ 

 • Понятието „деформация“ при инженерни съоръжения (язовирни стени)

Ю. Цановски

(пълен текст PDF)

  

 • Въвеждане и актуализация на геоданни в структурите на INSPIRE

Кр. Микренска-Чернева

(пълен текст PDF)

  

 • Методи за определяне пространственото положение на високи съоръжения с кръгло сечение

П. Пенев, А. Ангелов

(пълен текст PDF)

  

 • Определяне на наклоняването на високи съоръжения чрез изравнителна равнина

П. Пенев, А. Ангелов

(пълен текст PDF)

  

 • Софтуерни приложения с отворен код за прецизно ГНСС позициониране в реално време – общи принципи и функционалност

T. Илиева

(пълен текст PDF)

 

 

ПРИЛОЖНА  ЛИНГВИСТИКА  

 • Автономна терминологична система. Конструиране на класификационна мрежа на терминосистемата

К. Исса, М. Попов

(пълен текст PDF)