Начало / Студенти и Докторанти / Студентски съвет

Студентски съвет

Според Закона за висшето образование Студентски съвет е органът за защита на общите интереси на обучаващите се в университета. Неговите членове са представители в Общото събрание на висшето училище и мандатът им е две години.
 

Финансирането му е от висшето училище, а средствата се използват за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

Студентски съвет има право да:

  • Организира избора за свои представители в ръководните органи на висшето училище;
  • Прави предложение за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
  • Прави предложения за покана на външни преподаватели;
  • Организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
  • Създава и управлява свои организационни звена при необходимост;
  • Установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
  • Изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност;
  • Участва в управлението на студентските общежития;
  • Участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите на студентите;
  • Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и академичния състав във висшето училище.

Информация за Комисиите в Студентския съвет може да намерите на следните връзки:

Протоколи от Общи събрания на Студентски съвет при УАСГ:

Протокол-ОС-27.11.2021
Протокол-ОС-15.12.2021
Протокол-ОС-19.01.2022
Протокол-ОС-30.03.2022
Протокол-ОС-04.05.2022