Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Специалности /

Устройство и управление на земи и имоти

Устройство и управление на земи и имоти - Бакалавър (BA)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Устройство и управление на земи и имоти
Учебен план
Анотации

Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон 0884 94 69 53
E-mail dean_fgs@uacg.bg

Специалността „Устройство и управление на земи и имоти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезически факултет при УАСГ.

Обученето осигурява теоретични знания и практически умения по устройство на териториите, управление и оценка на земи и имоти. Използват се национални, европейски и световни оценителски стандарти, принципи и техники.

Практическото обучение започва в лабораториите на университета и продължава с учебни и преддипломни практики във фирми и организации.

Програма “Еразъм+” предлага студентска мобилност с цел обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които УАСГ има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения и студентска мобилност с цел практика за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация.

 

Специалността „Устройство и управление на земи и имоти“ осигурява теоретични знания и практически умения по устройство на териториите, управление на земи и имоти, оценка на недвижимата собственост. Обучението се извършва само в една форма – редовна.

Квалификационна характеристика специалност "УУЗИ"

Структура и съдържание на обучението
Брой семестри – 7 + 1 дипломен

Видове дисциплини

 • Общообразователни: Математика, Статистика, Приложна информатика, Екология и опазване на околната среда, Основи на правото, Икономика на пазарното стопанство, Чужди езици и др.
 • Основни по професионалното направление: Геодезия, ГИС, Строителни конструкции и съоръжения, Архитектура, Урбанизъм, Хидротехнически съоръжения, Хидромелиоративни системи, ВиК мрежи и съоръжения, Транспортни с-ми и съоръжения и др.
 • Основни по специалността: Териториално устройство, Кадастър, Устройство на земеделски, урбанизирани, горски и нарушени територии, Оценка на недвижими имоти, Управление на земи и имоти, Анализ и управление на инвестиции, Институции и управление на собствеността и др.

Академична и практическа част на обучението
Обучението се извършва в сградата на университета в центъра на София, Ректорат.
Практическото обучение започва в лабораториите на университета и продължава с учебни и преддипломни практики във фирми и организации.
Факултетът разполага с:

 • Учебно-изчислителна лаборатория
 • Специализирана лаборатория по Кадастър
 • Учебна зала и лаборатория по Геодезия
 • Учебна зала по Картография
 • Специализирана лаборатория по Фотограметрия
 • Лаборатория по химия и физика на почвите
 • Учебно-методичен кабинет по Земеустройство

Випускниците от специалността получават квалификация бакалавър-инженер. Благодарение на съчетаване на познания от областта на инженерните науки, правото, оценката и управлението на недвижимата собственост, икономиката и екологията, практическата им реализация се осъществява в структури на държавната, регионалната и общинската администрация; структури на банковата, данъчната и съдебната система; институциите и фирмите, изготвящи проекти по устройство и управление на земи и имоти, инвестиционни проекти; фондове, агенции и бюра за недвижими имоти, консултантски фирми по недвижима собственост и др.

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики.

 • Учебна практика по геодезия
 • Учебна практика по поземлени ресурси
 • Учебна практика по устройство на територията
 • Учебна практика по оценка на недвижими имоти
 • Преддипломна практика

Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продължителност от месец и половина през месец август и първата половина на септември.