Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Лазар Георгиев

Факултет по транспортно строителство - Зам.-декан по учебната дейност

Факултет по транспортно строителство, Пътища и транспортни съоръжения

доц. д-р инж. Лазар Георгиев
Кабинет Б19
Приемно време

Вторник 11:00 часа

Четвъртък 10:00 часа

Телефон 9635245/503
E-mail lazar_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

Стоманени мостове - лекции - ПС, ЖС, ТСН - V курс

Поддържане и Реконструкция на Мостове - лекции - СТС - V курс

Технология на строителството на мостове - лекции - ТС/немскоезично/ V курс

Дървени мостове - лекции - СТС, ПС, ЖС, - ІІІ курс

Стоманени мостове - упражнения - СТС, ПС, ЖС, ТС/немскоезично/ - ІV и V курс

Поддържане и Реконструкция на Мостове - упражнения - СТС - V курс Комбинирани мостове - упражнения - СТС - V курс

Дървени мостове - упражнения - СТС - ІІІ курс

Образование

2003-2007 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София Дисертация на тема: "Оценка ремонт и усилване на стоманени мостове" Придобита научна и образователна степен: ДОКТОР по специалност 02.15.04. - "Строителни конструкции"

1997-2002 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София Специалност: Строителство на Сгради и Съоръжения специализация: "Конструкции" Дипломна работа на тема:"Стоманен вантов пътно-железопътен мост над р. Дунав при гр. Видин" Квалификационна степен: МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР по ССС

1992-1996 Строителен техникум "Христо Ботев" Специалност: Строителство и архитектура Квалификационна степен: ТЕХНИК по строителство и архитектура

Езици

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, РУСКИ ЕЗИК

Научни интереси

Стоманени и комбинирани стомано-стоманобетонни мостове. Крехко разрушение, умора на материала, механика на разрушението. Оценка на остатъчния ресурс на умора. Устойчивост на стоманени елементи. Числено 2D и 3D моделиране на строителни конструкции и детайли. Нелинейни динамични анализи, сеизмично изолиране на мостове. Динамичен анализ на съоръжения по високоскоростни жп линии. Подземни съоръжения и стоманобетонни мостове.

Членство

Член на IABSE (International Assotiation for Bridge and Structural Engineering), Membership Card 12633

Член на Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране(КИИП), София-град Секция "Конструкции" с ППП, Регистрационен №10917

Участие в научно-изследователски проекти

 

2003-2006г. “Обследване, ресурсен анализ и съвременни технологии за ремонт и усилване на експлоатирани стоманени мостове в Р.България” Срок на договора: 2003-2006г. Финансиране: Фонд “Научни изследвания” към МОН (договор У-ТН-06 / 2003), позиция: член на екипа.


2005-2006г. "СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСИЛВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЕКСПЛОАТИРАНИ СТОМАНЕНИ МОСТОВЕ" Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-61/2005), позиция: член на екипа.


2003-2004г. "ОБСЛЕДВАНЕ, РЕСУРСЕН АНАЛИЗ И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕМОНТ И УСИЛВАНЕ НА ЕКСПЛОАТИРАНИ СТОМАНЕНИ МОСТОВЕ В БЪЛГАРИЯ" Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-35/2003), позиция: член на екипа.


2011-2012г. "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ С ЧАСТИЧНО ВБЕТОНИРАНИ ПРОФИЛИ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ" Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-125/11), позиция: член на екипа.


2011-2012г. "Възможности и ефективност на екологични шумозащитни преградни съоръжения в градски условия (гр. София)" Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-115/11) , позиция: член на екипа.


2011-2012г. "ТЕОРЕТИЧНО И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНЕНИ РАМКОВИ КОЛОНИ С ПРОМЕНЛИВО (2T) НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ", Финансиране: Фонд "Научни изследвания", МОМН (договор ДМУ 03/68 от 12.12.2011г.) позиция: ръководител на екипа.


2013, “Изследване поведението на профилирани стоманени ламарини, използвани като елемент от пътната плоча на комбинирани стомано-стоманобетонни мостове”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор Д-56/12) позиция: член на екипа.


2014, “Сравнителен анализ и оценка на потенциала за модификация с оглед оптимизиране на оразмерителните процедури за някои детайли на връзка между дървесинни елементи със стоманени клечковидни съединителни средства съгласно БДС EN 1995-1-1.”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-171/14) позиция: ръководител на екипа.


2015, “Изследване на поведението на стоманени железопътни мостове с пътна конструкция от отворен тип при изграждане на стоманобетонна от затворен тип, обединена за съвместна работа с елементи от старата конструкция.”,Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-175/15) позиция: ръководител на екипа.

 

Участие в проектиране и строителство

Участие в проектиране на следните конструкции: - Заснемане, изготвяне на конструктивна документация и оценка на техническото състояние на конструкцията на Ротондата пред Централна гара – София, 2002г. - Стар пътен стоманен нитован мост по път ІІІ-807 на км.40±000 над р.Марица до с.Скобелево, състоящ се от 5 двойки главни носещи ферми, всяка с отвор L =41,00m. Заснемане, обследване и оценка на техническото състоянието на моста., с. Скобелево, България, 2003г. - Стар пътен стоманен нитован мост по път ІІІ-807 на км.40±000 над р.Марица до с.Скобелево, състоящ се от 5 двойки главни носещи ферми, всяка с отвор L =41,00m. Проект за замяна на съществуващата пътна конструкция с дървесинни панели от напрегнати пакети от талпи, проект за саниране, ремонт и усилване на конструкцията като цяло. Оценка на остатъчния експлоатационен ресурс с оглед умора на материала., с. Скобелево, България, 2004г. - Хидровъзел “Цанков камък”, България, Проект за временен пътен стомано-дървен мост със стоманени главни греди и дървесинна пътна плоча. Отвор на моста L=15,40m, 2004г. - Проект за пешеходен висящ мост над р.Върбица, с. Седларе, Община Момчилград, с централен отвор L = 154,94m., гр. Момчилград, България, 2005г. - Златна Панега, България, Проект за лагерните устройства на пътен стоманен двуотворен мост, 2006г. - жп линия Пловдив-Свиленград, гр. Първомай, България, Проект за стоманен дъгов пешеходен мост с отвор L=35,00m, 2006г. - гр. Плевен, България, Проект за рекламна стоманена мачта с височина H=25m с три триъгълни стоманени фермови призми с пана 9,00x2,70m по височината на мачтата., 2006г. - гр. Първомай, България, Проект за комбиниран стомано-стоманобетонов пътен надлез на km200+850 по жп линията Пловдив Свиленград – система непрекъсната греда с отвори 27+36+27m, 2008г. - гр. Димитровград, България, Проект за комбиниран стомано-стоманобетонов пътен надлез на km 231+885 по жп линията Пловдив Свиленград – система проста греда с отвор 37,20m, 2008г. - гр. Димитровград, България, Проект за комбиниран стомано-стоманобетонов пътен надлез на km 234+846 по жп линията Пловдив Свиленград – система проста греда с отвор ~36.20m .Съоръжението е косо с ъгъл на косотата 73,4400o., 2008г. - жп линия Пловдив-Свиленград, близо до гара Катуница, България, Железопътен комбиниран мост на р.Чая. Система непрекъсната греда с обща дължина 98m(30,5x37x30,5) - гр. София, България, Преустройство, реконструкция и пристройка на офис сграда в УПИ за ЕНЕРГОПРОЕКТ, кв 157а м.Лозенец-ІІ част, Район Лозенец, Стоманено евакуационно стълбище с височина около 59m., 2008г. - Технически проект за ст.бет. подпорни стени, шумоизолиращи стени и тунел, част "Конструктивна", обект "Рехабилитация на жп линията София-Владая-Кулата от km 5+300 до km 6+700 в междугарието Захарна фабрика - Горна баня", 2008г. - Пътен стоманобетонов мост с отвор 20m над р.Паничарка, гр.Габрово, фаза "Технически проект", 2008г. и др.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Стоманени и комбинирани стомано-стоманобетонни мостове, числено моделиране, умора на материалите, крехко разрушение, устойчивост.

Публикации

[1] Georgiev L.D.,"FATIGUE LIFE ANALYSIS OF AN OLD RIVETED BRIDGE BASED ON S-N LINES", 7th International Conference on Bridges accros Danube, Sofia, Bulgaria, 14-16.10.2010

[2] Георгиев Л. Д.,"Изчисление на стоманени мостове за умора в съответствие с предписанията на ЕUROCODE 3.",Трети научен симпозиум по мостове, Проектиране и строителство на мостове, УАСГ, 2009

[3]Георгиев Л. Д.,"Приложение на линейната механика на разрушението за оценка на остатъчния експлоатационен ресурс на стоманени елементи.",Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Варна, Септември 2006

[4]Георгиев Л. Д.,"Крехко разрушаване и умора на материала при стоманените мостове",Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, том XL, св.VI, 2005-2006

[5]Георгиев Л. Д.,"Съвременни материали и технологии за усилване на стоманени елементи",Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, том XL, св.VI, 2004-2005

[6]Георгиев Л. Д., Иванов С. Д.,"АНАЛИЗ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ МОСТОВИ ГРЕДИ (ГТ) СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ - ЕВРОКОД 2",Международна научно-приложна конференция УАСГ2009,София, 29-31 ОКТОМВРИ 2009

[7]Dulevski E. M., Georgiev L. D.,"Strengthening Of Steel Members Under Bending By Means Of CFRP Strips",International Conference on BRIDGES, Dubrovnik, Croatia, 21-24.06.2006

[8]Dulevski E. M., Georgiev L. D.,"Diagnostic And Strengthening Of An Old Riveted Bridge",5th International Conference on Bridges Across the Danube, Novi Sad, Serbia&Montenegro, 2004

[9]Дулевски Е. М., Георгиев Л. Д.,"Усилване на стоманени елементи с ленти от въглеродни нишки",III Национална конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, Пловдив, 2004

[10]Дулевски Е. М., Иванов С. Д., Георгиев, Л. Д.,"Възможност за преустройство на старите стоманени мостове към съвременни условия на експлоатация",Списание “Железопътен транспорт”, брой5/2004

[11] Иванов С., Георгиев Л., Рангелов Н., “Eкспериментално изследване на адхезионната връзка на частично вбетонирани 2Т греди натоварени на огъване.”, Международна научна конференция ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ DCB 2012, 13 – 15 септември 2012 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”.

[12] Иванов С., Георгиев Л., Рангелов Н., “Числено моделиране на експериментални образци от частично вбетонирани 2Т греди натоварени на огъване”, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 ноември 2012.

[13] Иванов С., Георгиев Л., Рангелов Н., Носимоспособност на комбинирани стомано-стоманобетонни греди с частично вбетонирани профили съгласно Еврокод 4, Годишник на Университета по Архитектура Строителство и Геодезия 2011/2012. Том XLV Свитък VIII Научни изследвания 2011, София 2012

[14] Ivanova E., Boyadzhieva D., Georgiev L., Opportunities offered by universities to inform the civil engineers on the restoration of ecological networks in transport corridors , 2012 IENE International Conference
[15] Иванова Е., Бояджиева Д, Георгиев Л., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКИ ЕКОЛОГИЧНИ ШУМОЗАЩИТНИ СТЕНИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 15-17. 11. 2012

[16] Иванова Е., Бояджиева Д, Георгиев Л., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕЖКИ ЕКОЛОГИЧНИ ШУМОЗАЩИТНИ СТЕНИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 15-17. 11. 2012

[17] Георгиев Л., Проблеми с поддръжката и вариантни решения за анализ на остатъчния ресурс на стари стоманени мостове, Транспортно Строителство и Инфраструктура, УАСГ, ISSN 1314-7501, бр.2/2013

[18] Георгиев П., Георгиев Л., Тепелиев В., Петев И., Поведение на комбинирани конструкции от типа СРПСС при сеизмични въздействия и предписания на ес 8 за тяхното проектиране, 14-та Международна научна конференция ВСУ'2014, Юни 5-6, 2014

[19] Георгиев Л., Бояджиева Д., Сравнителен анализ и оценка на потенциала за модификация с оглед оптимизиране на оразмерителните процедури за някои детайли на връзка между дървесинни елементи със стоманени клечковидни съединителни средства съгласно БДС EN 1995-1-1, годишник на УАСГ, 2015г.

[20] Николова М., Благоев Ц., Георгиев Л., “Рехабилитация на старите стоманени железопътни мостове у нас и концепции за привеждането им към съвременните условия на експлоатация”, Списание ТСИ(Транспортно строителство и инфраструктура), ISSN 1314-7501, бр.10/2015г.

[21] Николова М., Благоев Ц., Георгиев Л., Лепоев М., Възможности за привеждане на стар стоманен жп мост към съвременните условия на експлоатация, XXII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАНСПОРТ 2015", Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”, ISSN 1312 – 3823, VIII-59VIII-66 стр., 2015

[22] Жипонов A., Георгиев Л., “Стоманобетонни конструкции със “забетонирани профили” – предимства при реконструкции на връхни мостови конструкции.”, IX Международна научна конференция DCB2016 “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 15÷17.09.2016г. в гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, ISBN: 978-954-92866-7-0, 380÷385стр., 2016

[23] Николова М., Георгиев Л., “Проблеми и иновативни решения при пътни конструкции от отворен тип на стари стоманени нитовани жп мостове”, IX Международна научна конференция DCB2016 “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 15÷17.09.2016г. в гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, ISBN: 978-954-92866-7-0, 419÷424стр., 2016

[24] Георгиев Л., “Анализ на динамичното поведение на жп мостове при високи скорости.”, IX Международна научна конференция DCB2016 “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 15÷17.09.2016г. в гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, ISBN: 978-954-92866-7-0, 356÷366стр., 2016

[25] Николова М., Благоев Ц., Георгиев Л., “Изследване на аспекти от взаимодействието между БРП (безнаставов релсов път) и съществуваща мостова конструкция”, под печат за годишник на УАСГ, 2016

[26] “Reinforced structures type "filler Beam" - Advantages in reconstruction of bridge superstructures”,Jiponov, A., Georgiev, 2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering – SCOPUS

[27] Nikolova, M., Georgiev, L., “Problems and innovative solutions considering "open type" bridge deck structures in old steel riveted railway bridges”, 2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering – SCOPUS

[28] Partov, D., Georgiev, L., “Comparison of FEM Analysis and Experimental Investigation for A 168m Long Steel Double Twin Truss Launching Gantry Subjected to Different Load and Support Conditions”, 2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering – SCOPUS

[29] Л. Георгиев, Ст. Иванов, “СТОМАНЕНИ ОРТОТРОПНИ ПЪТНИ ПЛОЧИ ЗА МОСТОВЕ – ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ”, ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, СОФИЯ, Том 51, Бр.4, 2018, ISSN 2534-9759

[30] Л. Георгиев, Ст. Иванов, “НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МОСТОВЕ – КОМЕНТАРИ”, ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, СОФИЯ, Том 51, Бр.4, 2018, ISSN 2534-9759

[31] Жипонов А., Георгиев Л., “ШПУНТОВИ СТЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ ДОЛНОТО НА МОСТОВЕ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ДАНИЯ”, X Юбилейна международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20 -22 септември 2018 г, Варна, ISSN: 2603-4255

[32] Георгиев Л., Иванов С., “КОНЦЕПЦИИ ЗА УСИЛВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ОРТОТРОПНИ ПЪТНИ ПЛОЧИ ЗА МОСТОВЕ”, X Юбилейна международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20 -22 септември 2018 г, Варна, ISSN: 2603-4255

[33] Георгиев Л., Иванов С., “НАДЛЪЖНА ОСИГУРЕНОСТ НА НЕПРЕКЪСНАТИ КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ЖП ВИАДУКТИ”, X Юбилейна международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна, ISSN: 2603-4255
 

Публикации


Книги


Учебни материали


2014 СТС6 НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
д-р инж. Лазар Георгиев

2014 СТС6 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Напречен разрез ПС2
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ПС2
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Напречен разрез ПС1
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ПС1
д-р инж. Лазар Георгиев2012 Напречен разрез ЖС4
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ЖС4
д-р инж. Лазар Георгиев

ЖС4: проверки за умора на напречната греда
д-р инж. Лазар Димитров Георгиев

2013 СТС - Напречен разрез - А2
д-р инж. Лазар Георгиев

2013 СТС - Генерален план - 1 от 2 - А2
д-р инж. Лазар Георгиев

2013 СТС - Генерален план - 2 от 2 - А2
д-р инж. Лазар Георгиев

Други
Натоварване от вятър - kz, cw
д-р инж. Лазар Георгиев

Изчисление на пирони по БДС EN 1995-1-1
д-р инж. Лазар Георгиев

Информация

Изпит по Стоманени мостове 27.01.2021г.
доц. д-р инж. Лазар Георгиев

Резултати от изпит по ДКДМ
доц. Д.Бояджиева, доц. Л.Георгиев

Фото галерия

  • 3-ти мост над Босфора в Истанбул, 2014
  • Дунав мост 2 в гр. Видин
  • Учебна практика - Дунав мост 2, 2017г.
  • Учебна практика - АМ Хемус, стоманен мост на км.26+700, 2017г.
  • Учебна практика - АМ Хемус, стоманобетонен виадукт на км.48+000, 2017г.
  • Учебна практика - АМ Хемус, стоманобетонен виадукт Елешница, 2017г.
  • Дунав мост 1 в гр. Русе
  • Учебна практика - АМ Хемус, стоманобетонен виадукт на км.48+000, 2019г.
  • Учебна практика - Дунав мост 2, 2019г.