Начало / Преподаватели / Администрация /

проф. д-р мат. Михаил Константинов

Факултет по транспортно строителство, Математика - Хоноруван преподавател

проф. д-р мат. Михаил Константинов
Кабинет Р235
Приемно време

Вторник 09:00 – 10:00

E-mail mmk_fte@uacg.bg
Семейно положение женен с три деца

Лекционни курсове

- Линейна алгебра и аналитична геометрия (УАСГ);

- Математически анализ I и II част (УАСГ);

- Приложна математика (УАСГ);

- Математически методи в транспортното проектиране (ФТС към УАСГ);

- Математически основи на числените методи (СФ към УАСГ);

- Applied Mathematics (ФТС и ХТФ към УАСГ);

- Диалогови системи за математически пресмятания (УАСГ);

- Числен матричен анализ (ФМИ към ТУ-София);

- Решаване на задачи с MATLAB (ГФ към УАСГ).

Образование

- магистър по математика (Пловдивски университет "П. Хилендарски", 1981);

- доктор по математика (Институт по математика и механика, Българска академия на науките, 1986).

Езици

- английски;

- руски.

Професионални умения

- компютърни системи за правене на математика MATLAB, Maple, MATHEMATICA;

- текстообработка със системата TEX и нейните диалекти.

Научни интереси

- обща и качествена теория на диференциални и операторни уравнения (MSC2010: 34-XX);

- анализ и синтез на линейни управляеми системи (MSC2010: 49-XX, 93-XX);

- пертурбационен анализ на операторни уравнения;

- числени методи и алгоритми (MSC2010: 65-XX);

- теория на матриците (MSC2010: 15-XX);

- изборна математика;

- научни пресмятания;

- приложения на математиката;

- математическо образование (MSC2010: 97-XX, 97M50). 

Научна дейност

- публикувани над 530 научни статии доклади и 30 книги и учебни пособия по математика и теория на управлението в страната и чужбина;

- индивидуален (приведен) импакт-фактор над 42;

- над 1500 цитирания от наши и чуждестранни учени;

- рецензент на наши и международни списания;

- референт на международни реферативни журнали;

- рецензент в конкурси за присъждане на научни степени и научни звания;

- член на специализирани научни съвети и научни комисии към ВАК (1991-2009);

- ръководител и член на научни журита за присъждане на научни степени и академични   длъжности; 

- ръководител и научен консултант на докторанти у нас и в чужбина;

- участник в над 180 национални и международни научни конференции и конгреси с изнасяне на доклади и доклади по покана;

- участник в международната научна мрежа NICONET (Numerics In COntrol NETwork);

- член на международната работна група WGS (Working Group on Software).

Членство

- Американско математическо общество (AMS);

- Съюз на математиците в България (член на Управителния съвет 1992-1996);

- Съюз на учените в България.

Участие в научно-изследователски проекти

- участник и ръководител на десетки научни проекти у нас.

 

Участие в международни проекти

- участник в международни научни проекти на НАТО и Европейския съюз (1993-);

- координатор на международен TEMPUS проект "Укрепване на капацитета на българската администрация" (1999-2001).

 

Научни и академични длъжности

- специалист, Институт по техническа кибернетика и роботика на Българската академия на науките (1979-1986);

- асистент по математика, Университет по архитектура, строителство и геодезия (1985-1986);

- доцент по математика, УАСГ (1987-2001);

- професор по математика, УАСГ (2002-);

- заместник-декан на Факултета по транспортно строителство към УАСГ (1989-1999, 2005-2012);

- член на Факултетния съвет на ФТС (1989-2014);

- член на Академичния съвет на УАСГ (1991-1995, 1999-2003);

- редактор на свитък "Математика и механика" на Годишника на УАСГ (1993-);ю

- редактор на математическата поредица "Студии на БИАП по математически науки" (1995-);

- член на научни и специализирани научни съвети (математика, автоматика и системи за управление, приложна математика и механика) към ВАК (1991-2011);

- председател и член на научни журита за присъждане на научни степени и академични длъжности (2011-);

- заместник-ректор на УАСГ (1999-2003);

- член на Научната комисия по електротехнически науки, електроника и автоматика към ВАК (2003-2009);

- експерт към Националната агенция по оценяване и акредитация (2003-).

Ключови думи за научно-изследователска дейност

- диференциални и операторни уравнения (Differential and Operator Equations);

- теория на управлението (Control Theory);

-  теория на матриците (Matrix Theory);

- числени методи и алгоритми (Numerical Methods and Algorithms);

-  пертурбационен анализ (Perturbation Analysis);

- изборна математика (Voting Theory);

- математическо образование (Mathematical Education).

Други длъжности и дейности

- член на Централните избирателни комисии (ЦИК) на Република България за парламентарни, за президентски и за местни избори (1991-2011);

- заместник-председател на ЦИК за парламентарни и за местни избори (2003-2009);

- съветник на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) (1997-) ;

- международен координатор на ОССЕ (1997-);

- сътрудник на Международната фондация за избирателни системи (IFES) (1997-) ;

- председател на Управителния съвет на Българския институт за анализи и проучвания (БИАП) (1997-2005) ;

- ръководител на експертната група към БИАП, изработила първия проект за Изборен кодекс на Република България (1997-1998);

- ръководител на експертната група, изработила Закона за избиране на народни представители (2000-2001);

- ръководител на проекти в неправителствения сектор (1993-) ;

- ръководител на национални социологически проучвания (1993, 1994, 2009,2011);

- ръководител на образователен ТЕМПУС проект (1999-2001) ;

- ръководител и участник в работните групи по изготвяне на законопроекти в областта на науката, образованието и изборната дейност (1997-);

-автор на проекта на Закона за електронното гласуване (2004);

- координатор на Съвета на Европа за Република България по електронно гласуване (2002-2011) ;

- изпълнителен директор на Агенцията за прогнози и анализи (АПА) (2009-);

- изпълнителен директор и член на управителния съвет на Българската асоциация по изборни системи (БАИС);

- член на Гражданския борд за честни избори към служебния премиер (2013);

- председател на Съвета на директорите на "Информационно обслужване" АД (2013-);

- член на Гражданския съвет към Временната комисия за изработване на нов Изборен кодекс (201302014);

- автор на 500 статии в български издания, посветени на обществени и в частност на изборни проблеми.

Публикации

Над 530 научни публикации, вкл. над 300 публикации в реферирани списания и списания с импакт-фактор.

Друга информация

- почетен научен гост и лектор в университети и национални лаборатории в Англия, Германия и Франция;

- председател и организатор на научни сесии на национални и международни конференции и конгреси;

- публикувани биографични данни в над 10 международни и български справочници, вкл. в Who’s Who in the World.

ПубликацииКниги


Линейни матрични неравенства в теория на управлението,
Андрей Йончев, Михаил Константинов, Петко Петков

Интеграли
Михаил Константинов

Матрични изчисления (с примери от MATLAB)
Учебник с монографичен характер по теория на матриците и матрични изчисления с използване на диалоговата система MATLAB.

Конспекти

Математически анализ - I част
Михаил Константинов

Информация


Фото галерия

  • 2011
  • 2011

Хоби

- математически книги;

- туризъм: върховете Митикас (Олимп), Фенгари (Саос, о-в Самотраки), Ипсарио (Ипсарио, о-в Тасос) в Гърция, десетте планински първенци на България, почти всички върхове от списъка на 40-те планински първенци на България.

(горната информация е актуализирана на 04.02.2014)