Начало / Факултети / Геодезически факултет / Описание

Описание

Геодезическият факултет при УАСГ извършва обучение на студенти и докторанти в трите образователно - квалификационни степени: „бакалавър”, „магистър” и „доктор” на професионално направление „Архитектура, строителство и ГЕОДЕЗИЯ”.

Геодезическият факултет при УАСГ е единствен в страната и като такъв е основното и водещото звено за осигуряване нуждите на страната с професионални кадри в областите: геодезия, картография, кадастър, фотограметрия, дистанционни изследвания на Земята, оценка на недвижими имоти, управление на земеделски земи и имоти, управление на европейски инфраструктурни проекти, земеустройство, екология и опазване на околната среда.

Геодезическият факултет при УАСГ осигурява за всички свои студенти, докторанти и преподаватели водещ базов и специализиран софтуер за работа – MS Office, MS Excel, MS Power Point, MS Visio, MS Visual Studio, всички продукти и решения на Autodesk за професионално направление „Архитектура, стоителство и геодезия”, Quantum GIS, ТПЛАН, ТОБЕЛ, CADIS, Leica Office, продукти и решения на ESRI и Bentley (за територията на УАСГ), Trimble Business Center (за територията и базите на УАСГ), МКАД (за територията на УАСГ), специализирани решения и разработки на преподаватели от факултета и/или университета.
 

брошура Геодезия

брошура УУЗИ

Геодезическият факултет се обособява като самостоятелно звено през учебната 1951/1952 г. с две специалности: „Земемерство” и „Земеустройство”. По-късно специалността „Земемерство” се преименува в „Геодезия, фотограметрия и картография”. През 1992 година двете специалности се обединяват в специалност „Геодезия”, в която се подготвят специалисти с образователно-квалификационна степен „магистър“.

Квалификационна характеристика специалност "Геодезия"

През учебната 2007/2008 г. в Геодезическия факултет стартира специалност „Устройство и управление на земи и имоти” (УУЗИ), в която се подготвят специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Квалификационна характеристика специалност "УУЗИ"

Геодезически факултет провежда обучение по магистърска програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти“ (УЕИП) от учебната 2013/2014 г., в която се подготвят специалисти с образователно-квалификационна степен “магистър”.

Квалификационна характеристика специалност "УЕИП"

Обучението в Геодезически факултет се провежда в сградата на Ректората на УАСГ на бул. "Христо Смирненски" № 1. За периода 1942 - 2018 г. в Геодезическия факултет при УАСГ са се дипломирали над 4600 инженери геодезисти и земеустроители, инженери по управление на европейски инфраструктурни проекти, инженери по Устройство и управление на земи и имоти.

Обучението във факултета се провежда в две форми - редовна и задочна. Колективът на Геодезическия факултет се състои от 59 души на основен трудов договор, от тях 52 са висококвалифицирани преподаватели, от които 43 % са хабилитирани. Лекциите по учебните дисциплини се четат от хабилитираните преподаватели, а упражненията и лабораторните занятия се провеждат от целия преподавателски състав, включително и от хонорувани преподаватели с богат практически опит.

В Геодезическия факултет има пет специализирани катедри и една общообразователна катедра. Факултетът обезпечава основните инженерни специалности в УАСГ с обучение по дисциплините Геодезия, Дескриптивна геометрия и Инженерно-строителна графика.

Факултетът разполага с най-добрата и съвременна материално-техническа база в страната от геодезически инструменти, уреди и апарати, които се съхраняват в отделен геодезически склад, както и съвременно оборудвани компютърни и специализирани лаборатории - лаборатория „Геодезия“, „Висша геодезия“, „Приложна геодезия“, „Картография и ГИС“, „Фотограметрия и дистанционни изследвания“, „Кадастър“, „Земеустройство и аграрно развитие“.

Специфична особеност на обучението в Геодезическия факултет е провеждането на учебни практики с продължителност от 2 до 4 работни седмици в края на всяка учебна година. За тази цел Факултетът ползва две учебно-спортни университетски бази: Курортен комплекс „Семково” (община Белица – на около 180 км от София) и с. Веринско (община Ихтиман - на около 40 км от София ). В двете бази учебните практики се провеждат при реални полски условия. Голяма част от упражненията по учебните дисциплини Геодезия, Висша геодезия, и Фотограметрия се провеждат в реални условия, с цел по-ефективно усвояване на геодезическите и фотограметрични технологии.

Студентите от факултета участват активно в програмата Erasmus+ на Европейския съюз в областта на висшето образование за обучение и/или с цел практики в страни като – Испания, Португалия, Германия, Холандия, Белгия, Австрия, Чехия и др. В това отношение партньори на Геодезическия факултет при УАСГ са 25 университета от 16 държави в Европа.

Випускниците на факултета се дипломират с държавни дипломи за висше образование, като получават професионална квалификация “инженер – геодезист”, „инженер по устройство и управление на земи и имоти” или „инженер по управление на европейски инфраструктурни проекти”, като получават „Европейско дипломно приложение” за признаване на полученото образование и професионална квалификация. Знанията, уменията и компетенциите, които се придобиват по време на обучението си, им дават възможност да се реализират професионално в: държавни, общински и частни фирми, банки, органи на държавна и местна власт, проектантски бюра, научно–изследователски звена и институти, средни и висши училища и др.
Като пример може да се посочи специалността „Геодезия”, която като широкопрофилна специалност дава възможности за придобиване на 4 (четири) вида правоспособности
 за дейности по кадастър (съгласно Закон за кадастъра и имотния регистър);
 по Геодезия и по Картография (съгласно Закон за Геодезията и Картографията);
 по инвестиционно проектиране – Част Геодезия и Приложна геодезия (съгласно Закон за камерите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране).
Посоченото е предпоставка за 100 % професионална реализация както в страната, така и в чужбина.

Много възпитаници на Геодезическия факултет при УАСГ са работили, а други работят и сега извън пределите на България – САЩ, Канада, Европа, в страни от Близкия изток, Африка, Куба, Аржентина, Русия и др. Навсякъде по света те получават висока оценка за своите знания, умения и компетентности.

Висш орган на управление на Геодезическия факултет е Общото събрание. То избира Декан на факултета, членове на Факултетния съвет, членове на Академичния съвет и на Общото събрание на университета. В Общото събрание на факултета участват преподавателите и представители на служителите и студентите. Текущото управление на факултета се осъществява от Декан, Заместник-декани и Факултетен съвет. Академичните и факултетни ръководства се избират с четиригодишен мандат. Деканският съвет е съвещателен орган, в който участват декана, заместниците му и ръководителите на катедрите.
Административната работа се организира и осъществява от факултетната канцелария на Деканата, намираща се на втория етаж, стая 208а, в сградата на Ректората на бул."Христо Смирненски" №1. Секретарите на катедри придвижват текущите административни задачи за всяка катедра. На сайта на университета се обявява всяка текуща и необходима информация свързана с обучението във факултета. Студентите могат да получат актуална информация, свързана с учебния процес и преподаваните учебни дисциплини от ръководителите и секретарите катедри, деканата на университета.

Адресът на електронната поща за Геодезически факултет е: dean_fgs@uacg.bg

В обучението на студентите от Геодезическия факултет участват и преподаватели от катедри на други факултети и центрове в УАСГ:
 Строителен факултет – „Метални, дървени и пластмасови конструкции”, „Автоматизация на инженерния труд”;
 Архитектурен факултет – „Градоустройство”;
 Факултет по транспортно строителство - „Математика”, „Пътища”, „Железници”, „Обществени науки”;
 Хидротехнически факултет – „Физика”, „Хидравлика и хидрология”;
 Център по лингвистика;
 Център по физкултура и спорт.