Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Виргиния Симеонова

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Виргиния  Симеонова
Кабинет 1007
Приемно време

понеделник 14.00-16.00часа

четвъртък 10.00-12.00часа

Телефон 0898 72 99 23
E-mail simeonova_far@uacg.bg
Място и дата на раждане Пазарджик 02.04.1984
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Градско планиране - лекции/семинар - студенти от I курс Урбанизъм

Въведение в архитектурата - семинар - студенти от I курс Урбанизъм

Умение за учене и комуникация - лекции/семинар - студенти от I курс Урбанизъм и ЛАЛП

Проект за малко селище - проект - студенти от I курс Урбанизъм

Проект за градско развитие - проект - студенти от II курс Урбанизъм

Производствени територии- лекции/семинар - стденти от II курс Урбанизъм

Социална инфраструктура- семинар - стденти от II курс Урбанизъм

Проект за жилищна структура - проект - студенти от III курс Урбанизъм

Общ устройствен план - проект -  студенти от I курс магистри Урбанизъм 

Общ устройствен план (избираем) - проект - студенти от V курс Архитектура

Градоустройство - I проект - студенти от III курс Архитектура

Устройство на урбанизирани територии - леции/упражнения - студенти от III курс Геодезия

Урбанизъм - лекции/упражнения - студенти от III курс УУЗИ

Образование

Доктор - УАСГ 2017г.

Магистър Урбанист  - УАСГ 2008г. 

Бакалавър Урбанист  - УАСГ 2006г. 

Специализирани краткосрочни курсове по Проект BG051РО001-3.1.09-0016 "Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ":
- УАСГ, 2014, обучение на тема "Методика на академичното преподаване"
- УАСГ, 2014, обучение на тема "Концептуализация и дизайн на научното изследване"

Езици

Английски

Професионални умения

Устройствено проектиране
Устройствено и стратегическо планиране
Градски дизайн
Консултиране на проекти в сферата на архитектурата, градоустройството и урбанизма

Научни интереси

Урбанизъм, Градско обновяване, Градски дизайн, Архитектура

Членство

Камара на архитектите в България - ППП

Участие в международни проекти

2020 - Участие в проект URBiNAT: „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“, Договор N 776783 с ЕК, (2018-2023) –изследователския екип от УАСГ с р-тел доц. д-р арх. М. Ташева.

2007 – Участие в международен проект за Интегрирано планиране – European `leisurescapes`, София
Тема: Интегрирано планиране на културните ландшафти
Организатор: УАСГ – София / Холандия

2005 - Участие в Международен семинар по проблемите на градското пространство, Флоренция
Тема: „Градът като образователен полигон”
Организатор: фондация :”Romualdo del Biаnco Foundation”

 

Научни и академични длъжности

главен асистент (2018) доктор (2017) асистент (2014) урбанист (2006)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

урбанизъм, градско планиране, градоустройство, конверсия на производствени територии, градско обновяване

Други длъжности и дейности

Урбанист - проектант и консултант

Публикации

Публикации в книги, списания и годишници:

- Иванов, В. и В. Симеонова. (2015) ЛОГИСТИЧНИ КОМПЛЕКСИ – градоустройствена организация и ролята им в обновяването на изоставените производствени зони в България, сп. Архитектура, бр.6, с.32

- Иванов, В. и В. Симеонова. (2015) ЛОГИСТИЧНИ КОМПЛЕКСИ – съвременни тенденции при проектиране, строителство и експлоатация, сп.Архитектура, бр.4, с. 50

- Симеонова, В. (2016). "Белите петна" в градската структура - урбанистични алтернативи за намеса. Годишник на УАСГ, Архитектура и градоустройство, София

 

Доклади от научно-приложни конференции:

- „Бизнес паркове и конверсия на производствени територии", Научно-приложна конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи VI”, 14-15 май 2015, УАСГ, София
- „Възможности на конверсията на производствени зони",Научно-приложна конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи V”, май 2014, УАСГ
- „Участници в процесите на конверсия - формиране на партньорства”, Научно-приложна конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи IV” май 2013, УАСГ;
- „Конверсия – алтернатива за производствените зони в упадък. Въведение, основни понятия и предизвикателства”, Научно-приложна конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи III”, декември 2011, УАСГ

Доклади в съавторство: 

- Стоянова, П и В. Симеонова."Системата за оценка BREEAM Community 2012 - същност, цели, приложимост и съпоставка с българската нормативна уредба и практика" - 19 февруари 2018, катедра Градоустройство, УАСГ, София

 

Конспекти

Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия-2023
Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ
Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ

Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм
Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм

Учебни материали

Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм
Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм

Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2024
Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2024

Курсови задачи и задания

Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия-2023
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура

Чакали - задание - Архитектура
Чакали - задание - Архитектура

Марян - задание - Архитектура
Марян - задание - Архитектура

Средни колиби - задание - Архитектура
Средни колиби - задание - Архитектура

Яковци - задание - Архитектура
Яковци - задание - Архитектура

Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура-2023
Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура

Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2024
Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2024

с. Костел - Задание - Архитектура
с. Костел - Задание - Архитектура

с. Мийковци - Задание - Архитектура
с. Мийковци - Задание - Архитектура

с. Царичина - Задание - Архитектура
с. Царичина - Задание - Архитектура

с. Дрента - Задание - Архитектура
с. Дрента - Задание - Архитектура

с. Костел - НКЦ - Архитектура
с. Костел - НКЦ - Архитектура

с. Дрента - НКЦ - Архитектура
с. Дрента - НКЦ - Архитектура

с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000

с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000

с. Костадинкино, м. Брънковци, общ.Ихтиман - Кадастрален план - 1000
с. Костадинкино, м. Брънковци, общ.Ихтиман - Кадастрален план - 1000

с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000
с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000
с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000
с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000

Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000

Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000
Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000

Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000
Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000

Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000
Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000

Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000-png
Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000

Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png
Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png

Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png
Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png

Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png
Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png


КК-Долна бела речка - Архитектура
КК-Долна бела речка - Архитектура

КК-Горна бела речка - Архитектура
КК-Горна бела речка - Архитектура

КК-Лазарци - Архитектура
КК-Лазарци - Архитектура


Задание - ПМС-Урбанизъм-2024
Максим Горки -1 и 2, Пожарево - 1 и 2

Правила за заверка

Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм
Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм - Бакалавър

Хоби

тенис на корт, ветроходство, ски, танци