Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Транспортни съоръжения / Преподаватели /

доц. д-р инж. Лазар Георгиев

Факултет по транспортно строителство - Зам.-декан по учебната дейност

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

доц. д-р инж. Лазар Георгиев
Кабинет Б19
Приемно време

Вторник 11:30 часа

Четвъртък 9:30 часа

Телефон 9635245/503
E-mail lazar_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

Стоманени мостове - лекции - ПС, ЖС, ТСН - V курс

Поддържане и Реконструкция на Мостове - лекции - СТС - V курс

Технология на строителството на мостове - лекции - ТС/немскоезично/ V курс

Дървени мостове - лекции - СТС, ПС, ЖС, - ІІІ курс

Стоманени мостове - упражнения - СТС, ПС, ЖС, ТС/немскоезично/ - ІV и V курс

Поддържане и Реконструкция на Мостове - упражнения - СТС - V курс Комбинирани мостове - упражнения - СТС - V курс

Дървени мостове - упражнения - СТС - ІІІ курс

Образование

2003-2007 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София Дисертация на тема: "Оценка ремонт и усилване на стоманени мостове" Придобита научна и образователна степен: ДОКТОР по специалност 02.15.04. - "Строителни конструкции"

1997-2002 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София Специалност: Строителство на Сгради и Съоръжения специализация: "Конструкции" Дипломна работа на тема:"Стоманен вантов пътно-железопътен мост над р. Дунав при гр. Видин" Квалификационна степен: МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР по ССС

1992-1996 Строителен техникум "Христо Ботев" Специалност: Строителство и архитектура Квалификационна степен: ТЕХНИК по строителство и архитектура

Езици

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, РУСКИ ЕЗИК

Научни интереси

Стоманени и комбинирани стомано-стоманобетонни мостове. Крехко разрушение, умора на материала, механика на разрушението. Оценка на остатъчния ресурс на умора. Устойчивост на стоманени елементи. Числено 2D и 3D моделиране на строителни конструкции и детайли. Нелинейни динамични анализи, сеизмично изолиране на мостове. Динамичен анализ на съоръжения по високоскоростни жп линии. Подземни съоръжения и стоманобетонни мостове.

Членство

Член на IABSE (International Assotiation for Bridge and Structural Engineering), Membership Card 12633

Член на Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране(КИИП), София-град Секция "Конструкции" с ППП, Регистрационен №10917

Участие в научно-изследователски проекти

2003-2006г., Р-л: Енчо Дулевски, “ОБСЛЕДВАНЕ, РЕСУРСЕН АНАЛИЗ И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕМОНТ И УСИЛВАНЕ НА ЕКСПЛОАТИРАНИ СТОМАНЕНИ МОСТОВЕ В Р.БЪЛГАРИЯ” Срок на договора: 2003-2006г. Финансиране: Фонд “Научни изследвания” към МОН (договор У-ТН-06 / 2003), позиция: член на екипа.

2005-2006г. , Р-л: Енчо Дулевски,  "СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСИЛВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЕКСПЛОАТИРАНИ СТОМАНЕНИ МОСТОВЕ" Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-61/2005), позиция: член на екипа.

2003-2004г., Р-л: Енчо Дулевски,  "ОБСЛЕДВАНЕ, РЕСУРСЕН АНАЛИЗ И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕМОНТ И УСИЛВАНЕ НА ЕКСПЛОАТИРАНИ СТОМАНЕНИ МОСТОВЕ В БЪЛГАРИЯ" Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-35/2003), позиция: член на екипа.

2011-2012г., Р-л: Николай Рангелов, "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ С ЧАСТИЧНО ВБЕТОНИРАНИ ПРОФИЛИ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ" Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-125/11), позиция: член на екипа.

2011-2012г., Р-л: Евелина Иванова, "ВЪЗМОЖНОСТИ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕКОЛОГИЧНИ ШУМОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ (ГР. СОФИЯ)" Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-115/11), позиция: член на екипа.

2011-2012г. , Р-л: Лазар Георгиев, "ТЕОРЕТИЧНО И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНЕНИ РАМКОВИ КОЛОНИ С ПРОМЕНЛИВО (2T) НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ", Финансиране: Фонд "Научни изследвания", МОМН (договор ДМУ 03/68 от 12.12.2011г.), позиция: ръководител на екипа.

2013, Р-л: Енчо Дулевски, “ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРОФИЛИРАНИ СТОМАНЕНИ ЛАМАРИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ПЪТНАТА ПЛОЧА НА КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор Д-56/12) позиция: член на екипа.

2014, Р-л: Лазар Георгиев, “СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА МОДИФИКАЦИЯ С ОГЛЕД ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА НЯКОИ ДЕТАЙЛИ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЪРВЕСИННИ ЕЛЕМЕНТИ СЪС СТОМАНЕНИ КЛЕЧКОВИДНИ СЪЕДИНИТЕЛНИ СРЕДСТВА СЪГЛАСНО БДС EN 1995-1-1.”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-171/14), позиция: ръководител на екипа.

2015, Р-л: Лазар Георгиев, “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА СТОМАНЕНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ МОСТОВЕ С ПЪТНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ОТВОРЕН ТИП ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ОБЕДИНЕНА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТАРАТА КОНСТРУКЦИЯ.”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор БН-175/15), позиция: ръководител на екипа.

2018-2019, Р-л: Марина Трайкова, “ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СУПЕР-ВИСОКОЯКОСТНИ БЕТОНИ ЗА УСИЛВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ В БЪЛГАРИЯ”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор №206/2018)

2019, Р-л: Лазар Георгиев, “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЪТНИ СТОМАНЕНИ ВРЪХНИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ С ОРТОТРОПНА ПЪТНА ПЛОЧА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор №.220/2019), позиция: ръководител на екипа

2019, Р-л: Петър Николов, “НАСОКИ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАРЕДБА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА МОСТОВЕ В БЪЛГАРИЯ”,  Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор №211/2019)  позиция: член на екипа.

2020, Р-л: Лазар Георгиев, “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПЛОАТИРАНИ КОМБИНИРАНИ МОСТОВЕ В БЪЛГАРИЯ”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор №234/20), позиция: ръководител на екипа

2020, Р-л: Любомир Здравков, “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ НАПРЕЧНИ ИНЕРЦИОННИ СИЛИ ОТ ТРАФИК ЗА НАДЛЪЖНИТЕ ГРЕДИ НА СТОМАНЕНИ ЖП МОСТОВЕ С ОТВОРЕНА ПЪТНА КОНСТРУКЦИЯ”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор №231/20),  позиция: член на екипа

 

Участие в проектиране и строителство

Участие в проектиране на следните конструкции: - Заснемане, изготвяне на конструктивна документация и оценка на техническото състояние на конструкцията на Ротондата пред Централна гара – София, 2002г. - Стар пътен стоманен нитован мост по път ІІІ-807 на км.40±000 над р.Марица до с.Скобелево, състоящ се от 5 двойки главни носещи ферми, всяка с отвор L =41,00m. Заснемане, обследване и оценка на техническото състоянието на моста., с. Скобелево, България, 2003г. - Стар пътен стоманен нитован мост по път ІІІ-807 на км.40±000 над р.Марица до с.Скобелево, състоящ се от 5 двойки главни носещи ферми, всяка с отвор L =41,00m. Проект за замяна на съществуващата пътна конструкция с дървесинни панели от напрегнати пакети от талпи, проект за саниране, ремонт и усилване на конструкцията като цяло. Оценка на остатъчния експлоатационен ресурс с оглед умора на материала., с. Скобелево, България, 2004г. - Хидровъзел “Цанков камък”, България, Проект за временен пътен стомано-дървен мост със стоманени главни греди и дървесинна пътна плоча. Отвор на моста L=15,40m, 2004г. - Проект за пешеходен висящ мост над р.Върбица, с. Седларе, Община Момчилград, с централен отвор L = 154,94m., гр. Момчилград, България, 2005г. - Златна Панега, България, Проект за лагерните устройства на пътен стоманен двуотворен мост, 2006г. - жп линия Пловдив-Свиленград, гр. Първомай, България, Проект за стоманен дъгов пешеходен мост с отвор L=35,00m, 2006г. - гр. Плевен, България, Проект за рекламна стоманена мачта с височина H=25m с три триъгълни стоманени фермови призми с пана 9,00x2,70m по височината на мачтата., 2006г. - гр. Първомай, България, Проект за комбиниран стомано-стоманобетонов пътен надлез на km200+850 по жп линията Пловдив Свиленград – система непрекъсната греда с отвори 27+36+27m, 2008г. - гр. Димитровград, България, Проект за комбиниран стомано-стоманобетонов пътен надлез на km 231+885 по жп линията Пловдив Свиленград – система проста греда с отвор 37,20m, 2008г. - гр. Димитровград, България, Проект за комбиниран стомано-стоманобетонов пътен надлез на km 234+846 по жп линията Пловдив Свиленград – система проста греда с отвор ~36.20m .Съоръжението е косо с ъгъл на косотата 73,4400o., 2008г. - жп линия Пловдив-Свиленград, близо до гара Катуница, България, Железопътен комбиниран мост на р.Чая. Система непрекъсната греда с обща дължина 98m(30,5x37x30,5) - гр. София, България, Преустройство, реконструкция и пристройка на офис сграда в УПИ за ЕНЕРГОПРОЕКТ, кв 157а м.Лозенец-ІІ част, Район Лозенец, Стоманено евакуационно стълбище с височина около 59m., 2008г. - Технически проект за ст.бет. подпорни стени, шумоизолиращи стени и тунел, част "Конструктивна", обект "Рехабилитация на жп линията София-Владая-Кулата от km 5+300 до km 6+700 в междугарието Захарна фабрика - Горна баня", 2008г. - Пътен стоманобетонов мост с отвор 20m над р.Паничарка, гр.Габрово, фаза "Технически проект", 2008г. и др.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Стоманени и комбинирани стомано-стоманобетонни мостове, числено моделиране, умора на материалите, крехко разрушение, устойчивост.

Публикации

[1]. Georgiev L. D.,"FATIGUE LIFE ANALYSIS OF AN OLD RIVETED BRIDGE BASED ON S-N LINES", 7th International Conference on Bridges accros Danube, Sofia, Bulgaria, 14-16.10.2010, ISBN 978-954-724-014-4, pp.375-384

[2]. Георгиев Л. Д., "Изчисление на стоманени мостове за умора в съответствие с предписанията на ЕUROCODE 3.", Трети научен симпозиум по мостове, Проектиране и строителство на мостове, УАСГ, 2009, стр.135-153
EN: Georgiev L., “Fatigue Calculation of Steel Bridges in Accordance with Еurocode 3”, Third Scientific Symposium. Design and construction of bridges, UACEG, 2009, pp.135-153

[3]. Георгиев Л. Д., "Приложение на линейната механика на разрушението за оценка на остатъчния експлоатационен ресурс на стоманени елементи.", Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Варна, Септември 2006, ISBN: 978-954-32216-5-3, стр.197-205
EN: Georgiev L., “APPLICATION OF LINEAR ELASTIC FRACTURE MECHANICS FOR EVALUATION OF REMAINING FATIGUE LIFE OF STEEL MEMBERS”, International Conference on Civil Engineering Design and Construction, 14-16 September 2006, Varna, Bulgaria, ISBN: 978-954-32216-5-3, pp.197-205

[4]. Георгиев Л. Д., "Крехко разрушаване и умора на материала при стоманените мостове", Втори симпозиум по мостове, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, том XLII, св.V, 2005-2006, ISSN 1310-814X, стр.49-67
EN: Georgiev L., “Brittle failure and fatigue in steel bridges”, Second Symposium on Bridges, Annual Of The University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy Sofia, Volume XLII, Issue V, ISSN 1310-814X, pp.49-67

[5]. Георгиев Л. Д., "Съвременни материали и технологии за усилване на стоманени елементи", Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, Приложение към том XLI, 2005, ISSN 1310-814X, стр.109-123
ЕN: Georgiev L., “Present materials and technologies for strengthening of steel members”, Annual Of The University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy, Sofia, Annex to Volume XLI, 2005, ISSN 1310-814X, pp.109-123

[6]. Георгиев Л. Д., Иванов С. Д., “АНАЛИЗ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ МОСТОВИ ГРЕДИ (ГТ) СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ - ЕВРОКОД 2”, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009, София, 29-31 ОКТОМВРИ 2009, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, том XLIV, св. XI, 2010, ISSN 1310-814X, София 2011, стр.39-49
ЕN: Georgiev L., Ivanov S., “Analysis Of Reinforced Concrete Prestressed Bridge Girders (GT) In Accordance With Eurocode 2”, International Conference UACEG2009: Science & Practice, Sofia, 2009, Annual Of The University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy Sofia, Volume XLIV, Fascicule XI, 2010, ISSN 1310-814X, Sofia 2011, pp.39-49

[7]. Dulevski E. M., Georgiev L. D.,"Strengthening Of Steel Members Under Bending By Means Of CFRP Strips", International Conference on BRIDGES, Dubrovnik, Croatia, 21-24.06.2006, ISBN 953-95428-0-4, pp.569-576

[8]. Dulevski E. M., Georgiev L. D.,"Diagnostic And Strengthening Of An Old Riveted Bridge",5th International Conference on Bridges Across the Danube, Volume II, Novi Sad, Serbia&Montenegro, 2004, ISBN 86-905637-2-5, pp.289-294

[9]. Дулевски Е. М., Георгиев Л. Д.,"Усилване на стоманени елементи с ленти от въглеродни нишки", III Национална конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, Пловдив, 2004, стр.169-177
EN: Dulevski E., Georgiev L., “Strenghtening of steel members with carbon fiber strips”, III International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Plovdiv, 2004, pp.169-177

[10]. Дулевски Е. М., Иванов С. Д., Георгиев, Л. Д., "Възможност за преустройство на старите стоманени мостове към съвременни условия на експлоатация", Списание “Железопътен транспорт”, брой 5/2004, ISSN 1310-683Х, стр.35-37

[11]. Иванов С., Георгиев Л., Рангелов Н., “Eкспериментално изследване на адхезионната връзка на частично вбетонирани 2Т греди натоварени на огъване.”, Международна научна конференция ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ DCB 2012, 13 – 15 септември 2012 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, ISSN: 1314-6955, стр.281-287.
EN: Ivanov St., Georgiev L., Rangelov N., “EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE BOND CONNECTION OF PARTIALLY ENCASED STEEL I-GIRDERS LOADED IN BENDING”, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), 13 ÷ 15 September 2012, Varna, Bulgaria, ISSN: 1314-6955, pp.281-287.

[12]. Радославов Г., Георгиев Л., “ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ С ПРОМЕНЛИВО 2Т НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ”, Международна научна конференция ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ DCB 2012, 13 – 15 септември 2012 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, ISSN: 1314-6955, стр.560-568
EN: Radoslavov G., Georgiev L., “STABILITY ANALYSIS OF STEEL MEMBERS WITH VARIABLE 2T CROSS SECTION”, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), 13 ÷ 15 September 2012, Varna, Bulgaria, ISSN: 1314-6955, pp.560-568

[13]. Иванов С., Георгиев Л., Рангелов Н., “Числено моделиране на експериментални образци от частично вбетонирани 2Т греди натоварени на огъване”, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, том 2, 15-17 ноември 2012. , ISBN 978-954-724-049-0, стр.381-388
EN: Ivanov St., Georgiev L., Rangelov N., “Computer Modeling Of Experimentally Tested Beams Consisting Of Partially Encased Steel I-Girders Loaded In Bending”, International Jubilee Scientific Conference Science & Practice UACEG2012, Volume 2, 15-17 November 2012, ISBN 978-954-724-049-0, pp.381-388

[14]. Иванов С., Георгиев Л., Рангелов Н., “Носимоспособност на комбинирани стомано-стоманобетонни греди с частично вбетонирани профили съгласно Еврокод 4”, Годишник на Университета по Архитектура Строителство и Геодезия 2011/2012. Том XLV Свитък VIII Научни изследвания 2011, София 2012, стр.143-153
EN: Ivanov St., Georgiev L., Rangelov N., “Bending Resistance of Composite Girders with Partially Encased Steel Profiles According to Eurocode 4”, ANNUAL of the UACEG 2011/2012. Volume XLV, Fascicule VIII, Scientific research 2011, Sofia 2012, pp.143-153
[15]. Иванова Е., Бояджиева Д, Георгиев Л., “Класификация на екологичните решения за шумозащитни преградни съоръжения”, Годишник на Университета по Архитектура Строителство и Геодезия 2011/2012. Том XLV Свитък VIII Научни изследвания 2011, София 2012, стр.177-184
EN: Ivanova E., Boyadzhieva D., Georgiev L., “Classification of environmental solutions for noise reducing structures”, ANNUAL of the UACEG 2011/2012. Volume XLV, Fascicule VIII, Scientific research 2011, Sofia 2012, pp.177-184

[16]. Ivanova E., Boyadzhieva D., Georgiev L., Opportunities offered by universities to inform the civil engineers on the restoration of ecological networks in transport corridors , 2012 IENE International Conference, Safeguarding Ecological Functions Across Transport Infrastructure - Poster

[17]. Иванова Е., Бояджиева Д, Георгиев Л., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКИ ЕКОЛОГИЧНИ ШУМОЗАЩИТНИ СТЕНИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 15-17. 11. 2012, ISBN 978-954-724-049-0, стр.211-216.
EN: Ivanova E., Boyadzhieva D., Georgiev L., “EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF LIGHT ECOLOGICAL NOISE BARRIERS IN URBANISED TERRITORIES”, International Jubilee Scientific Conference Science & Practice UACEG2012, 15-17 November 2012, ISBN 978-954-724-049-0, pp.211-216.

[18]. Иванова Е., Бояджиева Д, Георгиев Л., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕЖКИ ЕКОЛОГИЧНИ ШУМОЗАЩИТНИ СТЕНИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 15-17. 11. 2012, ISBN 978-954-724-049-0, стр.205-210
EN: Ivanova E., Boyadzhieva D., Georgiev L., “EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF HEAVY ECOLOGICAL NOISE BARRIERS IN URBANISED TERRITORIES”, International Jubilee Scientific Conference Science & Practice UACEG2012, 15-17 November 2012, ISBN 978-954-724-049-0, pp.205-210

[19]. Георгиев Л., Поддръжка на стари стоманени мостове, Транспортно Строителство и Инфраструктура, УАСГ, ISSN 1314-7501, ISBN 978-954-92620-3-2, бр.2/2013, стр.14-18

[20]. Георгиев П., Георгиев Л., Тепелиев В., Петев И., Поведение на комбинирани конструкции от типа СРПСС при сеизмични въздействия и предписания на ес 8 за тяхното проектиране, 14-та Международна научна конференция ВСУ'2014, Юни 5-6, 2014
EN:

[21]. Георгиев Л., Бояджиева Д., Изследване на влиянието на диаметъра на клечковидния съединител върху пластичния момент на същия и якостта на смачкване на дървесината съгласно БДС EN 1995-1-1, годишник на УАСГ, томXLVIII, свитък VIII-B, 2014-2015, 2015г., ISSN 1310-814X, стр.19-26
EN: Georgiev L., Boyadzhieva D., “Comparative Analysis And Evaluation Of The Potential For Modification In The Sense Of Optimisation Of The Design Procedures For Some Connection Details Between Timber Members With Steel Dowel Type Connection Devices In Accordance With BDS EN 1995-1-1”, ANNUAL of the UACEG, 2015, ISSN 1310-814X, pp.19-26

[22]. Николова М., Благоев Ц., Георгиев Л., “Рехабилитация на старите стоманени железопътни мостове у нас и концепции за привеждането им към съвременните условия на експлоатация”, Списание ТСИ (Транспортно строителство и инфраструктура), ISSN 1314-7501, бр.10/2015г., стр.25-28

[23]. Митева Д., Дулевски Е., Георгиев Л., Натурно изпитване на иновативна конструкция на предплоча, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - УАСГ (София) - София : УАСГ, том XLVI, Св. IX-B, стр.85-96, 2014, ISSN 1310-814X

[24]. Митева, Д., Георгиев, Л., Иванова, Ев. (2015). Предплочата в контекста на елемент на комбинираната плоча при пътни мостови конструкции – Част 1, ХV Международна научна конференция ВСУ 2015, Сборник с доклади том II, ISSN 1314-071Х, стр.177-182, София.

[25]. Митева, Д., Георгиев, Л., Иванова, Ев. (2015). Предплочата в контекста на елемент на комбинираната плоча при пътни мостови конструкции – Част 2, ХV Международна научна конференция ВСУ 2015, Сборник с доклади том II, ISSN 1314-071Х, стр.183-187, София.

[26]. Николова М., Благоев Ц., Георгиев Л., Лепоев М., Възможности за привеждане на стар стоманен жп мост към съвременните условия на експлоатация, XXII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАНСПОРТ 2015", Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”, ISSN 1312 – 3823, сп. Механика Транспорт Комуникации, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), http://www.mtc-aj.com, VIII-59VIII-66 стр., Научен доклад ID 1227 : 2015/3, 2015
EN: Nikolova M., Blagoev C., Georgiev L., Lepoev M., “POSSIBILITIES FOR UPGRADING OF AN OLD STEEL RAILWAY BRIDGE IN ACCORDANCE WITH PRESENT EXPLOITATION REQUIREMENTS”, Mechanics Transport Communications journal, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), http://www.mtc-aj.com, VIII-59 to VIII-66, Научен доклад ID 1227 : 2015/3, 2015

[27]. Жипонов A., Георгиев Л., “Стоманобетонни конструкции със “забетонирани профили” – предимства при реконструкции на връхни мостови конструкции.”, IX Международна научна конференция DCB2016 “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 15-17.09.2016г. в гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, ISBN: 978-954-92866-7-0, стр.380÷385, 2016
EN: Jiponov A., Georgiev L., “REINFORCED STRUCTURES TYPE “FILLER BEAM” – ADVANTAGES IN RECONSTRUCTION OF BRIDGE SUPERSTRUCTURES”, International Conference on CIVIL ENGINEERING DESIGN AND CONSTRUCTION (Science and Practice), 15-17 September 2016, Varna, Bulgaria, ISBN: 978-954-92866-7-0, pp.380÷385, 2016

[28]. Николова М., Георгиев Л., “Проблеми и иновативни решения при пътни конструкции от отворен тип на стари стоманени нитовани жп мостове”, IX Международна научна конференция DCB2016 “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 15-17.09.2016г. в гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, ISBN: 978-954-92866-7-0, стр.419÷424, 2016
EN: Nikolova M., Georgiev L., “PROBLEMS AND INNOVATIVE SOLUTIONS COSIDERING “OPEN TYPE” BRIDGE DECK STRUCTURES IN OLD STEEL RIVETED RAILWAY BRIDGES”, International Conference on CIVIL ENGINEERING DESIGN AND CONSTRUCTION (Science and Practice), 15-17 September 2016, Varna, Bulgaria, ISBN: 978-954-92866-7-0, pp.419-424, 2016

[29]. Георгиев Л., “Анализ на динамичното поведение на жп мостове при високи скорости.”, IX Международна научна конференция DCB2016 “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 15-17.09.2016г. в гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, ISBN: 978-954-92866-7-0, стр.356-366, 2016
EN: Georgiev L., “ANALYSIS OF THE DYNAMIC BEHAVIOR OF HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES”, International Conference on CIVIL ENGINEERING DESIGN AND CONSTRUCTION (Science and Practice), 15-17 September 2016, Varna, Bulgaria, ISBN: 978-954-92866-7-0, pp.356-366, 2016

[30]. Николова М., Благоев Ц., Георгиев Л., “Изследване на аспекти от взаимодействието между БРП (безнаставов релсов път) и съществуваща мостова конструкция”, Годишник на УАСГ, Том 49, Бр.4, стр.107-116, 2016, ISSN 2534-9759
EN: Nikolova M., Blagoev C., Georgiev L., “Analysing Aspects Of The Interaction Between Cwr (Continuously Welded Rail) Track And Existing Bridge Structure”, ANNUAL of the UACEG, Volume 49, Issue 4, pp.107-116, 2016, , ISSN 1310-814X

[31]. Jiponov A., Georgiev L., “Reinforced structures type "filler Beam" - Advantages in reconstruction of bridge superstructures”, 2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STEEL BRIDGES, 10-11 September 2018, Prague; 2018 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 419 012002, https://doi.org/10.1088/1757-899X/419/1/012002, DOI:10.1088/1757-899X/419/1/012002 - Scopus

[32]. Nikolova, M., Georgiev, L., “Problems and innovative solutions considering "open type" bridge deck structures in old steel riveted railway bridges”, 2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STEEL BRIDGES, 10-11 September 2018, Prague; 2018 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 419 012001, https://doi.org/10.1088/1757-899X/419/1/012001- Scopus

[33]. Partov, D., Georgiev, L., “Comparison of FEM Analysis and Experimental Investigation for A 168m Long Steel Double Twin Truss Launching Gantry Subjected to Different Load and Support Conditions”, 2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STEEL BRIDGES, 10-11 September 2018, Prague; 2018 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 419 012025, https://doi.org/10.1088/1757-899X/419/1/012025 - Scopus

[34]. Георгиев Л., Иванов Ст., “СТОМАНЕНИ ОРТОТРОПНИ ПЪТНИ ПЛОЧИ ЗА МОСТОВЕ – ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ”, ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, СОФИЯ, Том 51, Бр.4, стр.9-25, 2018, ISSN 1310-814X, ISSN 2534-9759
EN: Georgiev L., Ivanov St., “ORTHOTROPIC STEEL DECK PLATES FOR BRIDGES – EXPLOATATIONAL PROBLEMS”, ANNUAL of the UACEG, Sofia, Volume 51, Issue 4, pp.9-25, 2018, ISSN 1310-814X, ISSN 2534-9759

[35]. Георгиев Л., Иванов Ст., “НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МОСТОВЕ – КОМЕНТАРИ”, ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, СОФИЯ, Том 51, Бр.4, стр.27-33 , 2018, ISSN 1310-814X, ISSN 2534-9759
EN: Georgiev L., Ivanov St., “BULGARIAN NATIONAL ANNEXES FOR BRIDGES – COMMENTS”, ANNUAL of the UACEG, Sofia, Volume 51, Issue 4, pp.27-33, 2018, ISSN 1310-814X, ISSN 2534-9759

[36]. Жипонов А., Георгиев Л., “ШПУНТОВИ СТЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ ДОЛНОТО НА МОСТОВЕ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ДАНИЯ”, X Юбилейна международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20 -22 септември 2018 г, Варна, ISSN: 2603-4255, стр.449-458
EN: Jiponov A., Georgiev L., “Sheet Pile Walls As A Part Of The Substricture Of Bridges. Practical Application In Denmark”, X Jubilee International Scientific Conference „Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria, ISSN: 2603-4255, pp.449-458

[37]. Георгиев Л., Иванов Ст., “КОНЦЕПЦИИ ЗА УСИЛВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ОРТОТРОПНИ ПЪТНИ ПЛОЧИ ЗА МОСТОВЕ”, X Юбилейна международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна, ISSN: 2603-4255, ISSN 2683-071X (online), стр. 394-403
EN: Georgiev L., Ivanov St., “Strengthening Concepts For Orthotropic Steel Decks In Bridges”, X Jubilee International Scientific Conference „Civil Engineering Design and Construction” (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria, ISSN: 2603-4255, ISSN 2683-071X (online), pp.394-403

[38]. Георгиев Л., Иванов Ст., “НАДЛЪЖНА ОСИГУРЕНОСТ НА НЕПРЕКЪСНАТИ КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ЖП ВИАДУКТИ”, X Юбилейна международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна, ISSN: 2603-4255, ISSN 2683-071X (online), стр.404-411
EN: Georgiev L., Ivanov St., “Longitudinal Stability Of Continuous Composite Steel-Concrete Superstructures For Railway Viaducts”, X Jubilee International Scientific Conference „Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria, ISSN: 2603-4255, ISSN 2683-071X (online), pp.404-411

[39]. Gogev I., Georgiev L., Partov D., Lepoev M., “DANUBE BRIDGE BETWEEN RUSE AND GIURGIU. CONSTRUCTION AND MAINTENANCE”,10th International Conference on Bridges in Danube Basin 25th to 27th September 2019 in Vienna, ISBN: 978-3-9502387-2-3., pp.108÷111

[40]. Георгиев Л., Иванов Ст., Танев В., "ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ФРАГМЕНТ ОТ СТОМАНЕНА ОРТОТРОПНА ПЛОЧА", ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ, Том 52, Брой 3, стр.687-695, 2019, ISSN 1310-814X, ISSN 2534-9759
EN: Georgiev L., Ivanov St., Tanev V., “LABORATORY TESTS OF ORTHOTROPIC STEEL DECK PLATE FRAGMENTS”, ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA, Volume 52, Issue 3, pp.687-695, ISSN 1310-814X, ISSN 2534-9759

[41]. Лепоев М., Георгиев Л., “Нормативна уредба за осигуряване на оперативна съвместимост на железния път в Р. България”, сп. Механика Транспорт Комуникации, Том 17, Брой 3/2, 2019, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620, Научен доклад ID 1847 : 2019/3, MTC-aj.com - Научно списание, том 17, брой 3, 2019 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
EN: Lepoev M., Georgiev L., “Standards For Interoperability Of The Railway Infrastructure In Republic Of Bulgaria”, Mechanics Transport and Communications, Volume 17, Issue 3/2, 2019, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620, http://MTC-aj.com, ID 1847 : 2019/3, MTC-aj.com, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)

[42]. Georgiev L., “ANALYSIS OF PARTICULAR STEEL AND CONCRETE COMPOSITE BRIDGES IN REPUBLIC BULGARIA”, PROCEEDINGS OF THE 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MASE, Ohrid, North Macedonia, 2 – 5 October 2019, ISBN 978-608-4510-36-9, pp.1033-1043.

[43]. Georgiev L., Ivanov St., “PRESENT STATUS OF TWO ORTHOTROPIC STEEL DECK BRIDGES ALONG HEMUS HIGHWAY IN BULGARIA”, PROCEEDINGS OF THE 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MASE, Ohrid, North Macedonia, 2 – 5 October 2019, ISBN 978-608-4510-36-9, pp.292-299.

[44]. Partov D., Georgiev L., Ivanov St., Nikolov R., “35 YEARS HISTORY OF ONE UNPREDICTABLE INCIDENT WITH STEEL-CONCRETE COMPOSITE BRIDGE IN BULGARIA”, PROCEEDINGS OF THE 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MASE, Ohrid, North Macedonia, 2 – 5 October 2019, ISBN 978-608-4510-36-9, pp.1132-1138.

[45]. Traykova M., Georgiev L., Ivanov St., Abdulahad E., “Research in the application of UHPFRC for strengthening existing structures in Bulgaria”, 20th Congress of IABSE, New York City 2019: The Evolving Metropolis - Report, 2019, pp. 2553–2559, ISBN: 9781510895379. - Scopus

[46]. Георгиев Л., “ПРИЧИНИ И ПРИМЕРИ ЗА ПОВРЕДИ И АВАРИИ ПРИ МОСТОВЕТЕ, ПРОБЛЕМИ С УПРАВЛЕНИЕТО ИМ”, Годишник на УАСГ, Том 52, Брой S1, 2019, ISSN 1310-814X, ISSN 2534-9759, стр. S1341-S1359, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание
EN: Georgiev L., “REASONS AND CASES OF DAMAGE REALISATION IN BRIDGES,PROBLEMS WITH THEIR MANAGEMENT”, ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA, 2019, Volume 52, Issue S1, ISSN 1310-814X (print), ISSN 2534-9759 (online), pp. S1341-S1359

[47]. Georgiev, L.D., Ivanov, S.D., “Retrofitting Old Steel Riveted Railway Truss Bridges in Bulgaria: A Case Study”, Structural Engineering International, 2020, 30(1), pp. 124–127, ISSN: 1016-8664 (Print) 1683-0350 (Online), DOI:10.1080/10168664.2019.1686337- Scopus, 0.672 (2019) Impact Factor, 0.724 (2019) 5 year IF, 1.4 (2019) CiteScore, 0.62 (2019) SNIP, 0.346 (2019) SJR

[48]. Милчо Лепоев, Лазар Георгиев, Владимир Жеков, “ОПРЕДЕЛЯНА НА СТРОИТЕЛНИ ГАБАРИТИ НА БАЗАТА НА КИНЕМАТИЧНИ ГАБАРИТИ GB И GA”, научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 2367-6620 (print), ISSN 2367-6620 (online) том 18, брой 3/3, 2020г., статия № 1958, стр. VIII-10-VIII-17, Научен доклад ID 1958 : 2020/3, http://www.mtc-aj.com/faculty-conferences.htm
EN: Milcho Lepoev, Lazar Georgiev, Vladimir Zhekov, DETERMINATION OF CONSTRUCTION GAUGE IN THE BASE OF KINEMATIC GAUGE GB AND GA, The scientific Journal “MECHANICS TRANSPORT COMMUNICATIONS”, paper ID 1958 : 2020/3, pp.VIII-10-VIII-17, ISSN 2367-6620 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2020

[49]. Любомир Здравков, Вътю Танев, Милчо Лепоев, Лазар Георгиев, “Стоманен жп мост до спирка „Владо Тричков“. Състояние и подготовка за измерване”, ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ, Том 53, Бр.4, 2020, стр.993-1002, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание
EN: L. Zdravkov, V. Tanev, M. Lepoev, L. Georgiev, STEEL RAILROAD BRIDGE AT THE BEGINNING OF VLADO
TRICKOV RAILWAY STATION. CONDITION AND PREPARATION FOR MEASUREMENT, ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA, 2020, Volume 53, Issue 4, 2020, pp.993-1002, ISSN 1310-814X (print), ISSN 2534-9759 (online).

[50]. Лазар Георгиев, Стоян Иванов, “ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНЕНА ОРТОТРОПНА ПЪТНА ПЛОЧА ОТ ПЪТЕН МОСТ В Р БЪЛГАРИЯ”, Годишник на УАСГ - София, Том 53, Брой 3, 2020, стр.853-861, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание
ЕN: Lazar Georgiev, Stoyan Ivanov, “INVESTIGATION OF AN ORTHOTROPIC STEEL DECK OF A ROAD BRIDGE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA”, Annual of the UACEG - Sofia, Volume 53, Issue 3, 2020, pp.853-861, ISSN 1310-814X (print), ISSN 2534-9759 (online)

[51]. Milcho LEPOEV, Lazar GEORGIEV, Vladimir ZHEKOV, "ANALYSIS OF THE INTERFACE BETWEEN NATIONAL APPLICABLE GAUGE IN THE BULGARIAN NETWORK AND GAUGE GC, BG AND GA", XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE ON RAILWAYS RAILCON ’20, http://railcon.rs/, ISBN 978-86-6055-134-6, pp.81-83.

[52]. Georgiev, L.D., Ivanov, S.D., Conformity assessment of two orthotropic steel deck bridges in Bulgaria according to present requirements, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 951(1), 012013, IOP Publishing-doi:10.1088/1757-899X/951/1/012013, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 951, 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020 10-12 September 2020, Varna, Bulgaria - Scopus

[53]. A. Jiponov L. Georgiev, “Experimental investigation and FEM analysis of a composite steel-concrete bridge superstructure with partially encased steel profiles”, IABSE Online SYMPOSIUM Wrocław 2020, pp.1048-1054, ISBN: 978-3-85748-169-7, IABSE Symposium, Wroclaw 2020: Synergy of Culture and Civil Engineering - History and Challenges, Report, 2020, pp. 1048–1054 – Scopus

[54]. Doncho Partov, Lazar Georgiev, Stoyan Ivanov, Radoslav Nikolov, "ABOUT THE ONE UNPREDICTABLE INCIDENT, HAPPENED WITH COMPOSITE STEEL-CONCRETE BRIDGE BY ITS ERECTION, WHICH WAS THE CAUSE TO REALIZING THE SECOND LARGE ORTHOTROPIC BRIDGE IN BULGARIA", ELEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ASSESSMENT MAINTENANCE AND REHABILITATION OF STRUCTURES AND SETTLEMENTS, CONFERENCE PROCEEDINGS, 2019, COBISS.SR-ID 277107468, ISBN 978-86-88897-12-9, pp.144-159

[55]. Traykova, M., Georgiev, L., Abdulahad, E., Ivanov, S., “Laboratory tests on strengthening steel and concrete elements with high-strength concrete”, IABSE Congress, Christchurch 2020: Resilient Technologies for Sustainable Infrastructure - Proceedings, 2020, pp. 671–678, ISBN 978-3-85748-170-3

[56]. Alexander Jiponov, Lazar Georgiev, “Condition assessment of several bridges in Sofia based on visual inspection and as-built drawings”, Structural Engineering for Future Societal Needs, IABSE CONGRESS GHENT 2021, pp.418-424, ISBN: 978-3-85748-176-5 – Scopus

[57]. Lazar Georgiev, Stoyan Ivanov, “Exploitation problems with particular road and railway composite bridges in Bulgaria”, Structural Engineering for Future Societal Needs, IABSE CONGRESS GHENT 2021, pp.660-665, ISBN: 978-3-85748-176-5 – Scopus

[58]. Lazar Georgiev, Lyubomir Zdravkov, Vatyu Tanev, Milcho Lepoev, “Equivalent nosing force for a steel railway bridge based on in situ measurements”, Structural Engineering for Future Societal Needs, IABSE CONGRESS GHENT 2021, pp.1273-1279, ISBN: 978-3-85748-176-5 – Scopus

[59]. Милчо Лепоев, Лазар Георгиев, Владимир Жеков, “ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВМЕСТИМОСТ НА СТРОИТЕЛНИ ГАБАРИТИ – ЗА ДОЛНА ЧАСТ”, Годишник на УАСГ - София, Том 54, Брой 4, 2021, стр.647-653, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание
EN: Milcho Lepoev, Lazar Georgiev, Vladimir Zhekov, INVESTIGATION OF COMFORMITY OF CONSTRUCTION GAUGE – FOR LOWER PART”, Annual of the UACEG - Sofia, Volume 54, Issue 4, 2021, pp.647-653, ISSN 1310-814X (print), ISSN 2534-9759 (online)

[60]. Александър Жипонов, Васил Николов, Лазар Георгиев, “ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСИЛВАНЕ НА КОМБИНИРАН ПЪТЕН МОСТ ДО ЖП ГАРА КОПРИВЩИЦА”, Годишник на УАСГ - София, Том 54, Брой 4, 2021, стр.655-660, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание
EN: Alexander Jiponov, Vasil Nikolov, Lazar Georgiev, “CONDITION EVALUATION AND INVESTIGATION OF A STRENGTHENING VARIANT OF A COMPOSITE ROAD BRIDGE NEAR THE KOPRIVSHTITSA RAILWAY STATION”, Annual of the UACEG - Sofia, Volume 54, Issue 4, 2021, pp.655-660, ISSN 1310-814X (print), ISSN 2534-9759 (online)

[61]. Lazar Georgiev, Vladimir Zhekov, “Determination of a construction gauge allowing the movement of a railway vehicle for kinematic gauge GC, based on national construction gauge 1-CM2”, AIP Conference Proceedings 2439, 020009 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0071089, Proceedings of the technical and scientific conference ECO Varna, ISSN (Online) 2367- 6965, ISSN (Print) 2367- 6299 – Scopus
 

Публикации


Книги


Учебни материали


2014 СТС6 НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
д-р инж. Лазар Георгиев

2014 СТС6 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Напречен разрез ПС2
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ПС2
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Напречен разрез ПС1
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ПС1
д-р инж. Лазар Георгиев2012 Напречен разрез ЖС4
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ЖС4
д-р инж. Лазар Георгиев

ЖС4: проверки за умора на напречната греда
д-р инж. Лазар Димитров Георгиев

2013 СТС - Напречен разрез - А2
д-р инж. Лазар Георгиев

2013 СТС - Генерален план - 1 от 2 - А2
д-р инж. Лазар Георгиев

2013 СТС - Генерален план - 2 от 2 - А2
д-р инж. Лазар Георгиев

Други
Натоварване от вятър - kz, cw
д-р инж. Лазар Георгиев

Изчисление на пирони по БДС EN 1995-1-1
д-р инж. Лазар Георгиев

Информация

Изпит по Стоманени мостове 27.01.2021г.
доц. д-р инж. Лазар Георгиев

Резултати от изпит по ДКДМ
доц. Д.Бояджиева, доц. Л.ГеоргиевФото галерия

 • 3-ти мост над Босфора в Истанбул, 2014
 • Дунав мост 2 в гр. Видин
 • Учебна практика - Дунав мост 2, 2017г.
 • Учебна практика - АМ Хемус, стоманен мост на км.26+700, 2017г.
 • Учебна практика - АМ Хемус, стоманобетонен виадукт на км.48+000, 2017г.
 • Учебна практика - АМ Хемус, стоманобетонен виадукт Елешница, 2017г.
 • Дунав мост 1 в гр. Русе
 • Учебна практика - АМ Хемус, стоманобетонен виадукт на км.48+000, 2019г.
 • Учебна практика - Дунав мост 2, 2019г.
 • Учебна практика на специалност ТС - Дунав мост 2 Видин Калафат, 2022г.
 • Висящ мост с отвор 2023m - 1915 Чанаккале, Турция