Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
Кабинет Б436
Приемно време

Приемно време за летен семестър 2024г.:

Четвъртък: 11:00 до 12:00

На 02.05.2024 НЯМА да имам приемно време.

 

Телефон 9635245/455
E-mail igk_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

 Строителна статика част 1 и част 2  - Транспортен факултет

Structural Analysis part 1 - Строителен факултет

Теория на еластицността и пластичността - Строителен факултет

 

Образование

1997 - Строителен инженер, ПГС-магистър, УАСГ

2002 - Доктор, научна специалност "Строителна механика, съпротивление на материалите"

Езици

Френски - добро ниво на владеене

Английски - добро ниво на владеене

Руски

Научни интереси

Механика на строителните конструкции, Механика на разрушението, Числени методи, Числено моделиране.

Научна дейност

Разработване на модели в областта механика на разрушението. Числени модели по метод на граничните елементи и метод на крайните елементи за решаване на задачите на механика на разрушението.

Участие в научно-изследователски проекти

Научно-изследователски проекти към ЦНИП при УАСГ и МОН в областта на механика на разрушението и численото моделиране.

Участие в международни проекти

 

Съвместни научно-изследователски проекти с ТУ - Копенхаген, Дания в областта на механика на разрушението.

Научни и академични длъжности

2003 - асистент в катедра "Строителна механика"

2004 - старши асистент в катедра "Строителна механика"

2007 - главен асистент в катедра "Строителна механика"

2013 - доцент в катедра "Строителна механика"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 

Механика на разрушението, Метод на граничните елементи, Метод на крайните елементи, Числено моделиране на конструктивни елементи с методите на механика на разрушението.

Друга информация

Специализации, ТУ Дания

Книги

Въведение в теория на пластичността
Г. Господинов, И. Керелезова

КонспектиУчебни материали


Курсови задачи и задания

Правила за заверка

Други