Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Георги Илов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Георги Илов
Кабинет Р304
Приемно време Четвъртък 12:00 - 14:00 часа.
Телефон 9635245/248
E-mail gilov_fte@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

УПРАЖНЕНИЯ [1]. Земна механика - за всички инж. специалности, от 1973 г. [2]. Скална механика – за спец. ТС на ФТС, от 1992 г. [3]. Фундиране – за всички инж. специалности, от 1973 г. [4]. Скална механика – магистърска програма „Геотехническо инже-нерство” на УАСГ. [5]. Укрепителни конструкции – магистърска програма „Геотехничес-ко инженерство” на УАСГ. [6]. Фундаментни и укрепителни конструкции – магистърска програма „Конструктивно инженерство”, СФ на УАСГ. ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ СЪС СТУДЕНТИ [1]. Земна механика – за всички инженерни специалности, от 1982 г., [2]. Скална механика – за специалност ТС, от 1992 г., [3]. Фундиране - за всички инженерни специалности, от 1982 г., [4]. Въпроси по фундиране за дипломанти – от 2008 г. [5]. Фундаментни и укрепителни конструкции – магистърска програ-ма „Конструктивно инженерство”, СФ на УАСГ. [6]. Инженерна скална механика – магистърска програма „Геотехни-ческо инженерство” на УАСГ. [7]. Укрепителни конструкции – магистърска програма „Геотехничес-ко инженерство” на УАСГ. ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ С ИНЖЕНЕРИ (СДК) [1]. Г. Илов. Скални откоси в изкопи - устойчивост, укрепяване, из-пълнение. Курс лекции по СДК, 1988 г. Заявка на ИПП Пътпроект. [2]. Г. Илов. Оразмеряване на подпорни стени. Курс лекции по СДК, 1988 г. Заявка на КПП Промпроект. [3]. Курс “Специални въпроси по фундиране” - 1977 до 1991 год. [4]. Курс “Фундиране на мостови съоръжения” - 1979-1986 год [5]. Г.Илов. Укрепителни конструкции и фундаменти. Лекции на ксе-рокс за задочници, неотпечатани.1991 год. [6]. Курс “Лаборатоерно определяне на свойствата на почвите по BS и др. международни стандарти” - 1980-1982 год. [7]. Курс “Строителство в скални почви”, 1983 - 1994 год. [8]. Курс “Съвременни методи и новости в Механиката на скалите”, Енергопроект, 1986-88 год. [9]. Олекотени стоманени конструкции - част. Проблеми при фунди-рането, 1986-88 год. [10]. Еврокод 7. Геотехническо проектиране. Лекционен курс, Смо-лян, Русе,Ямбол-Сливен.

Образование

1965 - Техникум по строителство и архитектура, гр. Брацигово, Специалност: Строителство и архитектура 1973 - Университет по архитектура, строителство и геодезия, Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Строителен инженер. 1986 - Доктор на науките – УАСГ.

Езици

Английски език Руски език

Професионални умения

Лектор, проектант и консултант.

Научни интереси

Геотехника – земна и скална механика и фундиране.

Научна дейност

Изследвания в областта на земната и скалната механика и фундирането.

Членство

(1). INTERNATIONAL SOCIETY FOR SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING - ISSMGE. (Член на Международната организация по Зем-на механика и фундиране (Геотехническо инженерство)). (2). Комитет 7 “Свлачища” към Световната организация ISSMGE – 1997 - 1999 г.. (3). Член на Комитет 3 “Пилотно фундиране” към Световната органи-зация ISSMGE – 2002-2003 г. (4). БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ. (5). КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП).

Участие в научно-изследователски проекти

[1]. Г.Стефанов,Г., Г.Дингозов, Т.Етимов,Г.Илов. Тема 0-32/74 НИПС при ВИАС. Фундиране на инженерни съоръжения под защитата на гли-нести разтвори. [2]. Г.Дингозов, Т.Етимов,Г.Илов. Тема 0-514/82 НИПС при ВИАС. Инжекционни анкери и анкерни фундаменти. [3]. Г.Стефанов,В.Кленгел, Б.Мюлер, Н.Косев, Г.Илов. Тема И-85/80 НИПС при ВИАС. Инженерно геоложки проблеми при строителството в скали. [4]. Г.Стефанов, Б.Мюлер, Н.Косев, Г.Илов. Тема 0-58/82 НИПС при ВИАС. Устойчивост на скални откоси в изкопи и насипи и мероприятия за заздравяването им. [5]. Г.Стефанов, Н.Косев, Г.Илов. Тема 0-5514/85 НИПС при ВИАС. Повишаване ефективността на проектните работи при изпълнение на скални откоси в изкопи. [6]. Г.Стефанов, Н.Косев, Г.Илов. Тема 0-118/86 НИПС при ВИАС. Ав-томатизирано проектиране на скални откоси. [7]. И.Кръстилов, Г.Илов и др. Тема О-52/76 НИПС при ВИАС. Под-порни стени от армирана почва. [8]. Г.Илов и др. Тема Б-5707/78 НИПС при ВИАС. Уточняване влия-нието на земната основа върху сеизмичния коефициент (земетресение 4.03.1977 год.). [9]. Г.Илов и др. Задача 2070/1984 на ДИК при Министерството на съ-общенията. Оценка на устойчивостта на основата и деформациите на стоманобетоновата тръба на телевизионната кула на КРТЦ “Копито-то”.ДИК при МС - тема 2070/1984 год. [10]. Г.Илов, Р. Михайлов. Програма за изследване на устойчивостта на скален масив - многоравнинно плъзгане. (Тема 0-58/82) НИПС при ВИАС. [11]. Г.Илов, Р. Кръстев. Програма за изследване на устойчивостта на скални откоси по кинематически възможни структурни модели. Към Тема 0-58/82 НИПС при ВИАС. [12]. Г.Илов. Опитно изследване на единични пилоти. Тема по НИПС, УАСГ – 2009-2011.

Участие в проектиране и строителство

ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ Инцидентни проучания, само във връзка с експерименти. ПРОЕКТИ По важни проекти: [1]. Реконструкция на стария мост на р. Марица при Свиленград. [2]. Мостова конструкция за преминаване свлачище на км. 42+200 на път “Даскотна-Комунари” - връхна конструкция и част фундиране, 1979 год. [3]. Хале за автостопанство гр. Брегово (фундиране върху изливни пилоти с малък диаметър (26 см) и дилжина 12.6 м. 1982 год. [4]. Хале за складова база гр. Пловдив - система МАРХИ (фундиране). 1983 г. [5]. Интерпред - сграда за опредставителства (реализиран след преработка) от строителната фирма (правило) с първо приложение на шли-цови стени за подобни цели. 1982 год. [6]. Хале за складова база гр. Пазарджик - система МАРХИ (фундиране). 1983 г. [7]. Спортна зала Русе, гр. Русе (част фундиране). 1986 год. [8]. Две “Еспериментални селскостопански сгради във “Врана” с при-ложение на леки метални конструкции. 1985 год.1986 г. [10].Зала към центъра за международни срещи INKOPA (Нигерия), 987 год. [11]. Реконструкция на бул. П.Славейков - пробив П.Славейков, (нереализиран), 1977 год. [12]. Технически сгради Блок 1, Блок 2 и Блок 3 към КРТЦ Копитото. Част фундиране, (1985). [13] .Монтажни кули за виадуклт на км. 27+500 по АМ Хемус - вари-антно решение, 1979 год. [14]. Сграда на НТС В.Търново (част Фундиране)., 1985 год. [15]. Фундиране на Яхтено пристанище в Ямал, Сочи. 1993 год. [16]. Фундиране на покрит склад за желязна руда КГОКОР (Украйна). 1990 год. [17]. Промишлено хале Захарна фабрика. Част фундиране, 1990 год. [18]. Фундиране на козирката на стадион ФЕРА (Нигерия).(Част фундиране) 1987 год. [19]. Ретранслаторна кула Пoморие - 40 m за нуждите на БМФ 1996-97 г: [20]. Ретранслаторна кула Емине - 25 м за нуждите на БМФ 1996-97 г: [21]. Ретранслаторна кула Калиакра - 40 м за нуждите на БМФ 1996-97 г: [22]. Ретранслаторна кула Балчик - 40 м за нуждите на БМФ 1996-97.: [23]. Ретранслаторна кула Галата - 40 м за нуждите на БМФ 1996-97.: [24]. Ретранслаторна кула Папия - 25 м за нуждите на БМФ 1996-97 год.: [25]. Ретранслаторна кула Китка - 25 м за нуждите на БМФ 1996-97 : [26]. Преминаване на свлачище по трасето на магистрален напоите-лен канал М-1 в зоната на с.Трапоклево (НС Сливен), 2001. [27]. UMICOR-Пирдоп. Помпена станция - проект, 1996. [28]. Уловителна стена при гара. Левище, 2004. [29]. Укрепване на изкопите и фундиране на ЖК Пчелата, Лозенец, 2005; [30]. Сграда за търговско обслужване жк. Бр. Миладинови , гр. Бургас 2007 год.– консултации и проектни изследвания. [31]. Нефтохим Бургас съоръжения CU-12, CU-14, CU-16 и др. Mножество съоръжения, 2008 год. [32]. Подготовка на основа за хале на Нестле – косултация и предпи-сание – 2006 г. [33]. Мост на река Мелнишка, част фундиране 2007. [34]. Конферентен хотел „Калина Палас”, гр.Трявна РЗП: 15 000 m2, Инвеститор: „Премиум” ООД. Проектант по част „Укрепване” и консул-тант по част „Фундиране”, 2007. [35]. Укрепване на изкоп в УПИ IV-24, кв.12 на гр. Сандански. 2008 г. [36]. Укрепване на изкоп УПИ XVIII-20,Позитано 32,г. София, 2008. [37]. Проект за активна защита на пътя за централата ВЕЦ. Сестри-мо, 2008 – консултации. [38]. Щампови изследвания Лукойл Нефтохим Бургас, обект CU-17, 2008 год. [39]. ЛЕОН ТАУЪР, зона летище София, 3 вариантни решения за фун-дирането на сградата (120 м), 2008. [40]. СИТИ ТАУЪР, площад Македония, София, инвеститор: „Айкон” ЕООД - консултант по част „Укрепване” и „Фундиране”,2008. [41]. Стоманобетонни конструкции към технологични площадки XOB1, XO-5 Инвеститор: „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД ЕТАП: Изпълнен груб строеж, консултант по част „Фундиране на площадката и вътрешнозавод-ски пътища ” , 2008. [42]. МЛАДОСТ ТАУЪР, гр.София, РЗП: 34 500 m2. Инвеститор: „МЛА-ДОСТ ТАУЪР” ООД, България. Kонсултант по част „Фундиране”,2008. [43]. СЛИВНИЦА ПЛАЗА, Зона Б-17, гр.София, РЗП: 52 200 m2, Инвес-титор: Bogaris, Испания (Завършен технически проект). - проектант по част „Укрепване” и консултант по част „Фундиране”, 2009. [44]. ЛЮЛИН БРИДЖ, София, РЗП: 17 000 m2. Инвеститор: „Еврострой 5” ООД, София. Консултант по част „Пилотно фундиране”, 2008. [45]. Многофункционални сгради, бул. Цариградско шосе, София, РЗП: 93 000 m2. Инвеститор: „Галакси-Актив Пропъртис” АДСИЦ, Пловдив консултант и Технически контрол по част „Фундиране”,2009. [46]. Офис сгради, бул. Цариградско шосе, гр.София, РЗП: 80 000 m2, Инвеститор: „Капитал Форт” ООД. Консултант и Технически контрол по част „Фундиране”,2009-2010

Научни и академични длъжности

(1). Асистент 1973 г. (2). Ст. асистент 1976 г. (3). Гл.асистент: 1978 г. (4). Доцент: 1988 г. (5). Професор 2006 г. АКАДЕМИЧНИ ПОЗИЦИИ (1). Член на Факултетен Съвет на ФТС от 1991 г. (2). Председател на комисията за “Акредитация на Факултета по транспортно строителство” (1999). (3). Член на комисията по “Акредитация на УАСГ” (2001). (4). Член на Академичен съвет на УАСГ –мандати 1994-1998 и 1998-2002 год, 2008 и понастоящем. (5). Зам. председател на Научен съвет по Високо и ниско строи-телство към ВАК 2008 и понастоящем. (6). Ръководител на катедра „Геотехника” на УАСГ – 2008 и по настоящем.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Земна механика, скална механика, фундиране, укрепване.

Други длъжности и дейности

ЧЛЕНСТВО В СЪВЕТИ И КОМИСИИ Непостоянен член на: Експертен съвет на ГУП, Експертен съвет на Агенция “Пътища”; Експертен съвет на Министерството на съоб-щенията ; Експертен съвет на ДСО БДЖ; Експертен съвет на Инсти-тута за паметниците на културата - непостоянен член; Експертен съ-вет на Министерството на строежите; Експертен съвет на Главбол-гарстрой . Член на Комисията за Еврокод 7, Геотехника. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ Консултант на ЦНИП при УАСГ, на фирми ЛИНК-ООД, СТРУКТО ООД, Проремус ООД, ИРОН ООД и др. НАДЗОР ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО Множество от които: [1]. ЛОТ Б1 “Летище София - реконструкция, развитие и разширение” [2]. Терминален комплекс; ЛОТ Б2 “Летище София - реконструкция, развитие и разширение” - Пистова система; [3]. Укрепване коритото на р. Искър. [4]. .Завод за антибиотици - гр. Дупница. [5]. Обекти на капитален ремонт на жп линии от ДПМ, UMICOR-Пирдоп. [6]. Реконструкция на стадион “В.Левски”. [7]. Обекти на МЗГ, финансирани по ФАР. [8]. Асфалтова база “Казичене”. ПРИВАТИЗАЦИОННИ ОЦЕНКИ Множество от които: [1]. Оценка на активите на Булбанк АД [2]. Приватизационна оценка на “Главболгарстрой” ЕАД. [3]. Приватизационна оценка на “Интерпред - сграда за представи-телства” [4]. Приватизационна оценка на “Бургаски корабостроителници”. [5]. Приватизационна оценка на “Завод за ж.п. оборудване”, гр. Пър-вомай. [6]. Хлебозавод София – 3, Хлебозавод Ботунец. [7]. Завод за гипсови плоскости Видин.

Публикации

УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, НАРЪЧНИЦИ, МО НОГРАФИИ [1]. Г.Илов, Н.Косев, Д. Денев. Проектиране на скални откоси (ре-цензирана). Техника, 1989. [2]. Г. Илов и колектив. Лекционен курс “Специални въпроси по фун-диране” - 1977 г. [3]. Г. Илов и колектив. Курс “Фундиране на мостови съоръжения” – 1979 год. [4]. Г.Илов и др. Ръководство по земна механика и фундиране . Тех-ника 1988 год., 1993 год. [5]. Г.Илов. Приложна механика на почвите. Лекции, печатна база ВИАС 1991 год. [6]. Г.Стефанов ….. Г.Илов. Наръчник по Земна механика и фундира-не. Част укрепителни стени. Техника 1987 год. [7]. Германов, Т, Г. Илов и колектив. Земна механика. Печатна база УАСГ, София 1999. [8]. Г. Илов. Строителна скална механика, монография. Издателска къща ЕРА, 2004. [9]. Г. Илов. Фундиране - кратък курс с Указания за проектиране. ИК ЕРА, 2005 г., 2007 г., 2009 г. [10]. Г. Илов. Земна механика – кратък курс. ИК ЕРА, 2006 г., 2008 г. [11]. Г. Илов. Приложна механика на скалите. Издателска къща ЕРА, 2009. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ [1]. Стефанов, Етимов, Дингозов, Илов. Инструкция за изграждане на шлицови стени. МС - Тема 0-32/74, НИПС при ВИАС. 1974 год. [2]. Г. Дингозов , Етимов, Г. Илов, Д.Денев.ТУ за проектиране и из-пълнение на инжекционни анкери в почвите.МС - отчет по Тема 0-514/1980 г., 1982 г. [3]. Г. Стефанов, Косев Н ., Илов,Г. К.Филипов. Методика за проучва-не на скални откоси. ГУП - Отчет по тема 0-058/1982 Г. [4]. Г. Стефанов, Косев Н ., Илов,Г. К.Филипов. Инструкция за проек-тиране на скални откоси в изкопи. ГУП - Отчет по тема 0-058/1982 Г. [5]. EN 1997 – 1. Eurocode 7 –Geotechnical design – Part1: General rules. Работна група по внедряване. [6]. EN 1997 – 2. Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing. Работна група по внедряване. НАУЧНИ СТАТИИ [1] . Г. Илов.Оптимално проектиране на симетрични бетонни фунда-ментни стъпки. Строителство, 8/1975 год. [2]. Г. Илов.Оптимално проектиране на несиметрични бетонни фун-даментни стъпки. Строителство, 9/1975 год. [3]. Г. Илов, Г.Стефанов. Определяне на напреженията под разчлене-ни фундаменти. Годишник на ВИАС, т. XXIV, св. 4,1975-76 г. [4]. Ал. Евстатиев, Г.Илов. Устойчивост на шлицовите изкопи, изпъл-нени непосредствено до изгражданата стена за яз. Цонево. Доклад на Международен симпозиум по шлицови стени, Варна, май 1978 г. [5]. Г.Илов. Статическо изследване на корави неанкерирани стени от шпунтов тип. Строителство 12/1978 год. [6]. Г.Илов. Статическо изследване на корави анкерирани стени от шпунтов тип. Строителство 7/1979 год. [7]. Ал. Евстатиев, Г.Илов. Устойчивост на шлицовите изкопи за яз. Г.Трайков, Хидротехническо строителство, 2/1982 год. [8]. Г.Илов. Изключване на опъна при корави плоски фундаменти при наличие на двоен екцентрицитет в натоварването. Строителство 8/1982 г. [9]. Г.Илов. Земен натиск в покой при несвързани почви. Пътища 12/1982 год. [10]. Г.Илов. Изчисляване на слягането под корав кръгъл фундамент въз основа на среден модул на деформация. Строителство 1,1983 год. [11]. Г.Илов. Изчисляване на слягането на земната основа под корави ивичени фундаменти. Строителство 10,1983 год. [12]. Г.Илов. Определяне на дължината и разпределение на анкерите при анкерирани стени. Пътища 10/1983 год. [13]. Косев, Н., Г. Илов. Графо-аналитично изследване на устойчи-востта на скални откоси. Пътища 3/1984. [14]. Илов, Г. По проблемите на устойчивостта на скални откоси в изкопи.Научна сесия на ВИАС, 21-22 май 1984 год. [15]. Илов, Г., Н. Косев. Устойчивостта на скални откоси в изкопи. Сп. Пътища 11/1984. [16]. Илов, Г., Н. Косев. Един случай на пространствената задача в устойчивостта на скални откоси. Сп. Пътища 5/1985. [17]. Г. Стефанов, Н. Косев, Илов, Г., К.Филипов. Основни проблеми при строителството в скали. Сп. Строителство 7/1985. [18] Илов, Г. Якостта на срязване при фундиране в наклонени тере-ни. Сп. Строителство 8/1985. [19]. Илов, Г. Устойчивост срещу преобръщане на скални блокове от откоси в изкопи. Сп. Пътища 9/1985. [20]. Г.Илов. Устойчивост срещу плъзгане на строителни откоси и ес-тествени склонове в напукани скални масиви. Автореферат на докторска дисертация. ВИАС, 1985 г. [21]. Г.Илов. Устойчивост срещу плъзгане на строителни откоси и ес-тествени склонове в напукани скални масиви. Дисертация за присъждане на научна степен к.т.н. ВИАС, 1985 г. [22]. Косев, Н., Г. Илов. Якост на срязване в пукнатините на скалните масиви. Пътища 2/1986. [23]. Илов, Г. Устойчивостта на скални откоси в изкопи с използване на нелинейна зависимост за якостта на срязване. Сп. Строителство 4 /1986. [24]. Илов, Г. Три клиновидни структурни модела за из-следване на устойчивостта срещу плъзгане на скални откоси в изкопи. Сп. Пътища 7 /1986. [25]. Косева, Ч., Н. Косев, Г. Илов. Кинематика и динами-ка на дви-жещи се по склонове и откоси скални тела. Сп. Пътища 8/1986. [26]. Илов, Г. ,Ч. Косева . Движение на скални тела по склонове и от-коси - програма за Правец-82. Сп. Пътища 12 /1986. [27]. Илов Г. Устойчивост на скални откоси - изследване по механи-зъм “преобръщане”. Годишник на ВИАС, Том XXXII, св.4, 1985-86. [28]. Г.Илов. Оптимален наклон на анкерите при укрепяване на стро-ителни откоси в напукани скални масиви. Годишник на ВИАС,XXXII, св. IV, 1985-86 год. [29]. Илов, Г. Общо решение на задачата за устойчивост-та срещу плъзгане на скални откоси. Годишник на ВИАС, Том XXXII,св. 4, 1985-86. [30]. Илов, Г. Укрепване на скални откоси с къси дюбелни анкери. Го-дишник на ВИАС, Том XXXII, 1985-86. [31]. Косев, Н., K.Филипов, Г.Илов. Влияние на непрекъснатостта на скалните масиви върху устойчивостта на откосите. Пътища 2/1987. [32]. Г.Илов. Автоматизирано проектиране на фундаменти. Научна конференция. Компютърно ориентирани технологии в подготовката на кадри. ВИИ К.Маркс, София, юли 1987 г. [33]. Косев, Н., Г.Илов, К.Филипов, В.Христов. Полски опити за опре-деляне на якостта на срязване по пукнатини в скалния масив. Доклад на Втора НКЗМФ, Русе 8-10 октомври 1987 год. [34]. Г.Илов. Съвременни технологии за фундиране. Генерален док-лад на II НКЗМФ, Русе 8-10.1987 г. [35]. Г.Илов. Съвременни технологии за фундиране. Годишник на ВИАС, т. XXXIII, св. IV, 1987-88 год. [36]. Г. Илов. Проектиране на конзолни укрепителни стени . Строи-телство, 1/1988 г. [37]. Г. Илов. Проектиране на едноредово подпряни укрепителни стени . Строителство, 2/1988 г. [38]. Н. Косев, Илов, Г., К.Филипов, В.Христов, Ив. Бахчеванова. Оп-ределяне на якостта на срязване по прекъснатости в скалния масив. Сп. Пътища 4/1988. [39]. Илов, Г., Н. Косев, К. Филипов, В. Христов. Якост на срязване по прекъснатости в скален масив. Сп. Пътища 6/1988. [40]. Г.Илов, К.Калчева. Напрегнато и деформирано състояние на единичен пилот с хоризонтална сила и момент. Строителство, 12/1988 год. [41]. Илов, Г. Аналитично решение на задачата за устойчивостта срещу преобръщане на скални блокове от откоси в изкопи - възможност за програмна реализация. Годишник на ВИАС, Том XXXIII,св.4, 1987-88. [42]. Илов, Г. Възможност за индиректно определяне на якостта на срязване по пукнатините в скалния масив. Сп. Транспорт 3/1989. [43]. Илов, Г., Н. Косев, К. Филипов, В. Христов. Обратен анализ на движението на скални тела по склонове и откоси. Сп. Транспорт, 8/1989. [44]. Г.Илов. , Косев, Филипов. Програма и пример за изследване на устойчивостта на склонове и откоси по произволно очертана цилинд-рична плъзгателна повърхнина. Годишник на ВИАС, т. XXXIV, св. IV, 1988-89 год. [45]. Г.Илов. Хоризонтално засводяване при пространствен активен земен натиск и коефициент на здравина на почвите. Годишник на ВИАС т. XXXIV,св. IV, 1988-89 год. [46]. Г.Илов. Устойчивост на шлицови изкопи. Годишник на ВИАС XXXIV,Св.IV, 1988-89 год. [47]. Kossev, N., G.Ilov. Sliding and Slope stability. Proc. The first Sofia-Kyoto University. Joint seminar, Sofia, 1-3, 11.1990. [48]. Г.Илов. Някои особености при проектирането на пилотни фум-даменти. Строителство 12,1990 год. [49]. Г.Илов. Н.Косев. Усреднителен склад на КГОКОР (УССР) - про-ект, част Фундиране. Годишник на ВИАС т. XXXV, св. IV. 1989-90 год. [50]. Г. Илов. Носеща способност на скална основа. Годишник на ВИ-АС т. XL, св. IV. 1999-2001 год. [51]. Г. Илов. 60 години Земна механика в България. Годишник на ВИАС т. XL, св. IV. 1999-2001 год. [52]. Г. Илов. А. Андонов. За съвместното решение “конструкция-земна основа”. изводи за фундаментната конструкция, Годишник на УАСГ т. XLI, св. IV. -2004 год. [53]. А.Андонов, Г. Илов. Изследване на конструкции върху еластична основа - случай на висока сграда Годишник на ВИАС т. XLI, св. IV. -2004 год. [54]. А.Андонов, Г. Илов. Едно изследване на пилотна рамка в почве-на среда.Годишник на ВИАС т. XLI, св. IV. -2004 год. [55]. Г. Илов. За носещата способност на земната основа. сп. Строи-телство, 1/2003. [56]. Г. Илов.Отркрит икоп за тунел “Г.Делчев-Драма” (район КПП Илинден). Едно вариантно проучване. Годишник на ВИАС т. XLI, св. IV. -2004 год. [57]. Г. Илов. Допустимо натоварване на скална основа. сп. Строител-ство, 3/2004. [58]. Г. Илов. Носеща способност на пилоти, достигащи и навлизащи в скална основа. Сп. Строителство, 2/2004. [59]. Г. Илов. Сеизмични товари и сеизмични якостни параметри на почвите при проектиране на фундаменти, укрепителни конструкции и откоси. Сп. Строителство 4/2004. [60]. Г. Илов. Buckling stability. Структурна устойчивост на скални от-коси. сп. Пътища 6/2004. [61]. Г.Илов .Уловителни джоб стени - едно практическо решение за ударното натоварване върху стената. сп. Пътища 1/2005. [62]. Г. Илов. Едно изследване на равнинни схеми за оценка на ус-тойчивостта на скални откоси срещу плъзгане. Сп. Пътища 3/2005 . [63]. А.Тоцев, Г. Илов. Изследване на едноредово подпрени (анкери-рани) стени. Сп Строителство 1/5. [64]. A.Тоцев, Г. Илов. Оптимално разпределение на анкерните редо-ве при многоредово анкерирани укрепителни стени Сп. Строителство 3/2005. [65]. Г. Илов, А. Тоцев. Четириредово анкерирана стена. Изследване със SAP 2000 и Plaxis. Сп. Строителство, 4/2005. [66]. Г. Илов. Земен натиск при параболични плъзгателни повърхни-ни. Годишник на УАСГ, т.XLII, свитък IV, 2004-2005 г. [67]. G.Ilov, A.Tocev. Geotechnical education in Bulgaria, 5th Helenic Conference on Geotechnical and Geoenviromental Engineering, Greec 2006. [68]. Ilov,G at all. Prazisierungder Bamessungswerte der Bodeneigen-shaften bei berehnung des baugruben verbaus durch Pfahlwande, (Ta-gungsband der 6, osterreichischen Geotechniktagung, 2007). [69]. Г. Илов и колектив. Изследване фундирането на обект „Хотелски и офис комплекс”, зона Летище София – земномеханична част, Годишник УАСГ т.XLIII, свитък IV, 2008-9 г. [70]. Г. Илов и колектив. Изследване фундирането на обект „Хотелски и офис комплекс”, зона Летище София – фундаментни конструкции, Го-дишник УАСГ т.XLIII, свитък IV, 2008-9 г. [71]. G.Ilov at all. A full scale investigation into the rock jointsshere strength (UASG). Int. Conferens by RM, laussanne, jun, 2010. [72]. Илов Г., Тоцев А., Eurocode 7. Как да проектираме, Международ-на научна конференция, Варна 2010 ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕСИ И НАУЧНИ СЕСИИ [1]. Г.Илов. Съвременни технологии за фундиране. Генерален доклад на II НКЗМФ, Русе 8-10.1987 г. [2]. Г. Илов. Тържествена сесия по повод 100 годишнината на проф. Балушев и 60 год. на Земната механика в България – доклад „60 години Земна механика в България” .Публикуван в Годишник на ВИАС т. XL, св. IV. 1999-2001 год. [3]. Kossev, N., G.Ilov. Доклад „Sliding and Slope stability”. Публикуван в Proc. The first Sofia-Kyoto University. Joint seminar, Sofia, 1-3, 11.1990. [4]. А.Андонов, Г. Илов. Тържествена сесия по повод 100 годишнина-та на проф. Балушев и 60 год. на Земната механика в България – доклад . „За съвместното решение “конструкция-земна основа” - изводи за фундаментната конструкция”, публикуван в Годишник на УАСГ т. XLI, св. IV. -2004 год. [5]. А.Андонов, Г. Илов. Тържествена сесия по повод 100 годишнина-та на проф. Балушев и 60 год. на Земната механика в България – доклад „Изследване на конструкции върху еластична основа - случай на висока сграда”, публикуван в Годишник на ВИАС т. XLI, св. IV. -2004 год. [6]. А.Андонов, Г. Илов. Тържествена сесия по повод 100 годишнина-та на проф. Балушев и 60 год. на Земната механика в България – доклад „Едно изследване на пилотна рамка в почвена среда”, публикуван в Го-дишник на ВИАС т. XLI, св. IV. -2004 год. [7]. Ilov,G at all. Доклад „Prazisierungder Bamessungswerte der Bod-eneigenshaften bei berehnung des baugruben verbaus durch Pfahlwande”, публикуван в Tagungsband der 6, osterreichischen Geotechniktagung, 2007. [8]. G.Ilov, A.Tocev. Доклад „Geotechnical education in Bulgaria”, пуб-ликуван в материалите на “Geotehnical and Geoenviromental Engineering” Greec 2006.

Публикации

Конспекти


Курсови задачи и задания

Информация