Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

проф. д-р мат. Ганчо Тачев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

проф. д-р мат. Ганчо Тачев
Кабинет Р427
Приемно време

 

 

 

 

 

 

E-mail gtt_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

 

 

 

 

 

Образование

1. Магистър по математика , ФМИ при СУ "Св.  Кл. Охридски", 1982-1987.

2. Дипломна работа " Приближение с оператора на Бернщайн в Lp метрика, 0< p < 1" , научен ръководител - чл. кор. проф. дмн В. А. Попов, 1987 г.

3. Докторант 1989-1992 г. под научното ръководство на проф. дмн Камен Г. Иванов, дисертация на тема " Приближение с алгебрични полиноми в  Lp - метрика, 0< p < 1.", защитена на 28.04.1992.

Езици

 английски и немски

Научна дейност

 1. Референт на DAAD

 2. Рецензии за присъждане на PhD - 5 бр. на докторанти в България, Индия, Германия, Румъния

 3. Становища за акдемични длъжности - 7 бр. -УАСГ, ТУ, СУ, ХТМУ, ИМИ-БАН

 4. Член на редколегиите  на 2 международни списания - САЩ, Индия

 5. Член на организационните комитети на 3 международни конференции в Румъния

 

 

 

 

Публикации
Книги


КонспектиУчебни материали

Курсови задачи и задания