Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Иван Ростовски

Строителен факултет, Строителни материали и изолации

Строителен факултет, Университетска строителна изпитвателна лаборатория - Ръководител лаборатория

проф. д-р инж. Иван Ростовски
Кабинет 1052 и 59
Приемно време

 Вторник 11:00 - 12:00 часа за втори семестър на 2023/2024 учебна година

На 23.04.2024 г. няма да има приемен час, поради пътуване

 

 

Телефон +359 888 259 237
E-mail i_rostovsky@abv.bg
Място и дата на раждане София -
Семейно положение -

Лекционни курсове

 

 

 

 

"Строителни материали" за специалност Архитектура


"Строителни материали" за специалност ССС

"Строителни материали" за специалностите ХС и ВК

"Строителни изолации" за специалност СТС.

 

 

 

Образование

Основно образование - 15.09.1978г. – 15.06.1986г; 26-то ЕСПУ(СОУ) "Йордан Йовков"

Средно образование - 01.09.1986г. – 01.07.1990г; Строителен техникум (професионална гимназия) "Христо Ботев" - София; специалност "Строителство и архитектура".

Висше образование - 15.10.1990г. – 28.07.1995г; ВИАС (Университет по архитектура строителство и геодезия - София), специалност "Промишлено и гражданско строителство" (ССС);

Редовна докторантура - 01.10.1997г. – 01.04.2001г.; Университет по архитектура строителство и геодезия - София; катедра „Строителни материали и изолации”; Научна и образователна степен „доктор”; Диплом № 27890/13.05.2002г.

Езици

Английски език - писмено и говоримо; Руски език - писмено и говоримо.

Професионални умения

1. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ – СЕРТИФИКАТ №498/15.04.2003Г. ОТ ИА”БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ПО АКРЕДИТАЦИЯ” И СДРУЖЕНИЕ “БУЛЛАБ”.
2. Познаване на новите стандарти БДС EN за бетони, разтвори и добавъчни материали – удостоверение №46/15.04.2003Г ОТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ (БИС).И ДР.
3. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА БЕТОН. СВИДЕТЕЛСТВО №699/12.05.2006Г. ОТ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ
4. INTERNAL QUALITY SYSTEMS AUDITING ISO 9001:2000, TRAINING COURSE, CERTIFICATE № ICS/05/6233 ОТ 27.02.2006Г. ИЗДАДЕНО ОТ SGS БЪЛГАРИЯ
5. SAMPLING AND TESTING CONCRETE MIXTURES, CONCRETE AND IT’S COMPONENTS ACCORDING TO EN ISO/IEC 17025, CERTIFICATE № BG07/241TC/03 ИЗДАДЕНО ОТ GCS
6. EN ISO/IEC 17025 SAMPLING AND LABORATORY PROCESS MANAGEMENT TRAINING COURSE CERTIFICATE № BG07/148TC/03 ИЗДАДЕНО ОТ GCS
7. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS ACCORDING TO BDS EN ISO 9001 AND BDS EN ISO/IEC 17025. TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TESTING, SAMPLING AND CALIBRATION ACTIVITIES, CERTIFICATE № BG07/171TC/03 ИЗДАДЕНО ОТ GCS
8. ISO 17025 INTERNAL AUDITOR TRAINING COURSE, CERTIFICATE № BG07/134TC/03 ИЗДАДЕНО ОТ GCS
9. ISO 17025 – ISO 19011 INTERNAL AUDITOR TRAINING COURSE, CERTIFICATE № BG07/134TC/03 ИЗДАДЕНО ОТ GCS
10. Training course for providers of interlaboratory comparisons and proficiency testing according to EN ISO 17025, ISO IEC Guide 43-1, ILAC G 13, CERTIFICATE № BG07/188TC/03 ИЗДАДЕНО ОТ GCS
 

Научни интереси

1.Бетони и бетонни смеси, предназначени за изливане под вода/Underwater Concrete

2.Самоуплътняващи се бетони/Self Compacting Concrete

3.Бетони с високи експлоатационни свойства/High Perfomance Concrete (HPC), Ultra High Performance Concrete, Reactive Powder Concrete

4.Дисперсно армирани композити на циментова основа/Fiber Reinforced Cementitious Composites

5.Циментови композити с автогенно възстановяваща се структура/Autogenoious Self-Healing Cementitious Composites

Членство

 1. Научно технически съюз (НТС) по строителство;
 2. Съюз на строителните лабораторни специалисти в България (ССЛСБ)- http://sslsb.org/. член на Управителния съвет.
 3. Български Институт за Стандартизация/Технически Комитет-4 "Цимент, вар и гипс", представител на УАСГ
 4. Български Институт за Стандартизация/Технически Комитет-5 "Бетон и разтвори". Председател на ТК 5.
 5. Технически комитет по акредитация (ТКА) - лаборатории за изпитване към Изпълнителна Агенция (Българска Служба за Акредитация (ИА БСА).

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

1. Структура  и дълготрайност на циментови композити за саниране.

2. Структура и свойства на бетони със специални експлоатационни характеристики.

3. Структура  и свойства на самоуплътняващи се бетонни смеси и бетони, получени при втвърдяването им.

4. Състави и свойства на бетони с високи експлоатационни показатели за многоетажни сгради със стоманобетонна носеща конструкция.

5. Цименто-полимерни композити с високи експлоатационни характеристики, предназначени за тънкостенни елементи и покрития.

 6. Поведение на смесени силикатни системи с оптимизирани структурно-механични и технологични свойства

 

Научни и академични длъжности

 1. 2001-2009г. научен сътрудник III - I степен (асистент, главен аситент) - ЦЛФХМ-БАН
 2. 2009 - до момента. старши научен сътрудник II ст. , доцент - ЦЛФХМ-БАН, Иститут по Механика - БАН
 3. 2010-2011г. главен асистен - УАСГ.
 4. 2011 - 2023, доцент - УАСГ
 5. 2023 - професор
   

 

Публикации


Конспекти
Учебни материали


Учебно пособие към специализиран курс "“ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008” “ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНА
Учебното пособие е съобразено с програмата на курса “ ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008”.Курсови задачи и задания


ИнформацияХоби

 • Музика
 • Специализирана техническа литература