Начало / Наука и проектиране / Направление "Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО"

Направление "Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО"

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 


Направление “Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО” към ЦНИП при УАСГ е създадено с решение на Академичен съвет от 18.12.2002 г.
Дейностите на Направлението са:

  •  Оценяване съответствието на строителните продукти с националните изисквания
  • Определяне и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти (CPR)
  •  Издаване на Български Технически одобрения (БТО)

 

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

 


ЦНИП при УАСГ е оторизиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Разрешение № РОССП - 15 /15.09.2016 г. за оценяване съответствието на строителни продукти с националните изисквания на следните групи строителни продукти:

  • Бетон
  • Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS);
  • Стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции

Подаване на заявка за оценяване на съответствието или първоначално изпитване на типа на продукта:
Заявката за може да бъде подадена по електронен път на Е-mail: dimbosh@abv.bg , по пощата или в ЦНИП.

 

УАСГ е нотифициран от Европейската комисия орган по Регламент (ЕС) №305/2011 под номер NB 2144 и оправомощен от МРРБ да извършва оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти - Разрешение № CPR 23-NB 2144/10.12.2015г. (списък на строителните продукти)  в сила от 15.10.2021г.
Групите строителни продукти в обхвата на това разрешение са:
• Добавъчни материали за: бетон и разтвор; скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси; скални материали за хидротехническо строителство; трошен камък за железопътни линии; за асфалтови смеси и повърхностна обработка; пълнители за бетон, разтвор и инжекционен разтвор; пълнители за асфалтови смеси и повърхностна обработка
• Продукти за бетон, разтвор и инжекционен разтвор: химични добавки; продукти за предпазване и възстановяване на бетон
• Зидария и свързани продукти: блокове за зидария от I категория; индустриални разтвори, проектирани за зидария
• Хидроизолационни мушами: влагонепроницаеми мушами за подземни хидроизолации, покривни мушами
• Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, бетон с леки добавъчни материали, автоклавен бетон: плочи с кухини; фундаментни пилоти; мачти и стълбове; оребрени подови елементи; линейни конструктивни елементи; специални покривни елементи; подови плочи за подови системи; готови бетонни гаражи
• Продукти за пътно строителство: асфалтови смеси
• Пластмасови анкери за употреба в бетон и зидария
 

 

 

ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ (БТО)

 

Българско техническо одобрение (БТО), съгласно чл. 9, от НУРВСПСРБ се издава за строителни продукти, които се произвеждат и влагат в строежи на територията на Р. България и:
• за които не съществуват европейски технически спецификации (хармонизирани европейски стандарти или национални технически спецификации, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз)
• за които не съществуват български технически спецификации (национални стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, както и български национални стандарти или национални стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания)
• които се различават значително от европейските технически спецификации и от българските технически спецификации.
Процесът на издаване на БТО за даден строителен продукт включва следните етапи:
• подаване на заявка от производител или негов упълномощен представител по образец и документация за продукта;
• сключване на договор или отказ;
• провеждане на изпитвания и оценка на резултатите;
• разработване и издаване на БТО.

ЦНИП при УАСГ е оторизиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Разрешение № БТО 03/15.09.2016 г. за издаване на български технически одобрения в сила от 07.10.2021г. на следните групи строителни продукти:
• продукти за защита и ремонт на бетон;
• продукти за зидария;
• стенни покрития (рулони), облицовки на тавани, облицовъчни плочи и окачени тавани (комплекти);
• покривни покрития (плоски и профилирани листове, керемиди, каменни плочи и др.);
• продукти и системи/комплекти за хидроизолация;
• подови покрития;
• продукти и системи/комплекти за топлоизолация;
• неносещи комплекти/системи за оставащ кофраж, на основата на кухи блокове или панели от изолационни материали и/или бетон;
• метални и пластмасови закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария;

Подаване на заявка за издаване на БТО:
Заявката може да бъде подадена по електронен път на Е-mail: dimbosh@abv.bg, по пощата или в ЦНИП.

 

ОБЩИ ПРОЦЕДУРИ

 

ОП-ОСП по система 1,1+

ОП-ОСП по система 2+

ОП-ОСП по система 3

ОП-ОССПНИ (НУРВСПСРБ)

ОП-БТО

 

ЗАЯВКИ

 

Заявка за оценяване по система 1,1+

Заявка за оценяване по система 2+

Заявка за определяне на типа на продукта, оценяван по система 3

Заявка за оценяване съгласно НУРВСПСРБ

Заявка за издаване на Българско техническо одобрение

 

РЕГИСТРИ

 

Регистър на издадените сертификатите по НУРВСПСРБ

Регистър на издадените сертификатите по система 2+ (CPR)

Регистър на издадените протоколите от изпитване по система 3 (CPD)

Регистър на издадените протоколите от изпитване по система 3 (CPR)

Регистър на издадените Български технически одобрения (2016 - 2021)