Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 6

Брой 6

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"75 години УАСГ"
 
 

 

Водно строителство

  

 

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ 

 • Числено моделиране на работата на малка селищна водопроводна мрежа

А. Константин, Кл. Ницеску

(пълен текст PDF

 

 • Влияние на качеството на данните върху оразмеряването на пречиствателни станции за отпадъчни води

M. Колева, Т. Венелинов

(пълен текст PDF)

 

 • Приложение на математически методи за определяне на оптималния режим на работа на помпа с променлива честота, захранваща резервоар

Б. Борисов

(пълен текст PDF)

 

 • Комбиниран подход при определяне на произхода на шествалентен хром в подземните води

И. Ангелова, И. Иванов, С. Лазарова, Т. Венелинов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване за приложимост на напорни канализационни системи 

Б. Николов 

(пълен текст PDF)

 

 • Графично представяне и аналитични зависимости, свързани с работата на помпи с променлива честота

Б. Борисов

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на сеизмичния риск за елементи на техническата инфраструктура – отпадъчни води

А. Канева, А. Ватралова

(пълен текст PDF)

 

 

ХИДРАВЛИКА И ХИДРОЛОГИЯ  

 • Планове за управление на речните басейни, на водоснабдяването и екологичния отток при засушаване

И. Илчева, Д. Георгиева

(пълен текст PDF)

 

 • Преглед на интензивните дъждове, регистрирани в гр. Осиек

S. Maričić, T. Mijušković-Svetinović, J. Matotek

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на технически характеристики на хидравлични багери

Б. Николов

(пълен текст PDF)

  

 

ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  

 • Оптимизационно решение за напояване на царевица в условия на воден дефицит 

М. Мотева, Г. Костадинов, А. Стоянова 

(пълен текст PDF)

 

 • Оптимално райониране на напоителните норми при променящия се климат в България

З. Попова, И. Върлев, М. Иванова, Е. Димитров

(пълен текст PDF)

 

 • Установяване на оптималната дължина на тръбопровода при някои модификации на лентови дъждовални машини

T. Taшев, П. Филков

(пълен текст PDF)

 

 •  Приложение на помпи, захранвани със слънчева енергия в напояването

 Й. Герински

 (пълен текст PDF)

 

 • Поливен режим на ягодоплодни и овощни култури, отглеждани при капково напояване в района на Софийското поле

Р. Кирева, В. Петрова-Браничева 

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на магнитно обработена вода върху продуктивността на малини, отглеждани при капково напояване

Р. Кирева, В. Петрова-Браничева, Г. Капашиков

(пълен текст PDF)

 

 • Изследвания върху разпределението на изкуствения дъжд по радиуса в зависимост от геометричните параметри на дюзата при средноструйни дъждовални апарати

Д. Вълчев, Н. Гаджалска

(пълен текст PDF)

 

 • Методика за определяне на началните водни количества на канали с различна геометрия и загуби на вода при тяхната експлоатация

Р. Гаджев, Й. Герински

(пълен текст PDF)

   

 

ХИДРОТЕХНИКА  

 • Отводнителни и рибопровеждащи съоръжения на водохващания от събирателна деривация

О. Тодоров, И. Димитрова, Д. Кисляков

(пълен текст PDF)

 

 • Филтрационни изследвания на насипна язовирна стена с компрометирана геомембрана като противофилтрационен елемент

Т. Чолаков

(пълен текст PDF)

 

 • Относно динамичното взаимодействие почва-конструкция

С. Тасев

(пълен текст PDF)