Начало / За Университета / Ректорат / Зам.-ректори /

доц. д-р инж. Петър Николов

РекторатЗам.-ректор по международно сътрудничество и интеграция

Факултет по транспортно строителство, Пътища и транспортни съоръжения

доц. д-р инж. Петър Николов
Кабинет 213 P
Приемно време

Вторник 12:00-13:00

Четвъртък 06.06.2024г. 12:00-13:00

Доц.Николов ще изпитва през лятната сесия на следните две дати :

-- на 01.07.2024г. - Стоманобетонни мостове - СТС 4-ти курс

-- на 02.07.2024г. - Стоманобетонни мостове - ПС и ЖС - 4-ти курс

На посочените дати могат да се явяват и редовни и задочни студенти от други години, които имат предварително издаден протокол от канцеларията на ФТС.

ВСИЧКИ студенти, които ще се явяват на изпит, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се запишат на e-mail nikolov_fte@uacg.bg най-късно до 12:00ч на 27.06.2024г.

Всеки студент може да се яви САМО на едната дата!

Началният час на изпитите ще бъде обявен допълнително!!!

 

Телефон 9635245/470
E-mail nikolov_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

 

Стоманобетонни мостове

Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения 

Конструкции и експлоатация на транспортните съоръжения 

Транспортни съоръжения - общ курс

Образование

* Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Доктор по научна специалност 02.15.04. "Строителни конструкции"
Докторска дисертация на тема : “Изледвания при моделиране за анализ на мостове”
Научен консултант : проф.д-р инж.Костадин Топуров.

* Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Магистърска програма “Изследване на строителни конструкции”
Дипломна теза : “Повишаване на сеизмичната осигуреност на виадукт на km.1+100 от АМ “Хемус”.
Ръководител : проф.д-р инж.Костадин Топуров. Рецензент : проф.д-р инж.Илия Иванчев

* Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.
Специалност “Промишлено и гражданско строителство”
специализация “Конструкции”, професионална квалификация “Магистър инженер”.
Дипломна работа : ”Стоманобетонен мост на km.381+800 на път E85”.
Ръководител : проф.д-р инж.Костадин Топуров. Рецензент : инж.Милчо Решков

* Строителен техникум “Христо Ботев” - София
Квалификация “Строителен техник по Строителство и архитектура”
Курсов ръководител и Дипломен ръководител - арх.Мария Ковачева

* 110 основно училище “ Стела Благоева” - София.
Класни ръководители : |Никола Стоилов| и Иван Боянов

* Детска градина №21 - при другарката Любенова

Езици

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

Членство

ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП) - СОФИЯ СЕКЦИЯ "КОНСТРУКЦИИ"

Участие в научно-изследователски проекти

 

Ръководител екип по научна тема "Изследване на стоманобетонни елементи с широки натискови зони" - 2020-21г.

Ръководител екип по научна тема "Експериментално изследване на поведението на еластомерни лагери тип В" - 2018-19г.

Ръководител екип по научна тема "Насоки към съдържанието на наредба за проектиране на мостове в България" - 2018г.

Участник в колектива по разработване на Националното приложение за проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, Част 2 : Мостове (БДС EN 1998-2:2006/NA:2010)

Участник в колектива по разработване на Научна тема „Осъвършенстване на противоземетръсното осигуряване на мостовете в България” с ръководител проф.Илия Иванчев

Участие в проектиране и строителство

ПРОЕКТИ НА КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И МОСТОВЕ. 

ПРОЕКТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ. 

ОБСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И МОСТОВЕ.

ИЗПИТВАНЕ С ПРОБНО НАТОВАРВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ, ПЪТНИ И ЖП МОСТОВЕ.

Научни и академични длъжности

от 2013г. и продължава - Доцент по научна специалност 02.15.04 "Строителни конструкции (Мостове)";

от 2003 до 2013г. Асистент, Старши асистент и Главен асистент;

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ

ИНТЕГРАЛНИ МОСТОВЕ

СЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА МОСТОВЕ

МОДЕЛИРАНЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МОСТОВЕ

МОДЕЛИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

НОРМИ И НАРЕДБИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА МОСТОВЕ

Други длъжности и дейности

от 2024г. - Заместник - Ректор на УАСГ по международно сътрудничество и интеграция.

от 2020 до 2024г. - Ръководител на Катедра "Пътища и транспортни съоръжения";

от 2019г. - Председател на Общото събрание на ФТС

Публикации

A. ПУБЛИКАЦИИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ

[2].Николов, П., К.Топуров “Повишаване на сеизмичната осигуреност на съществуващ мост” сп.”Пътища”, бр.6/2000г. 

[1].Николов, П., К.Топуров “Изследване на сеизмичната осигуреност на съществуващ мост” сп.”Пътища”, бр.4/2000г.

B.СТАТИИ И ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ

[24] Николов, П. "Наредба за проектиране на мостове в България - една неосъзната потребност". Международна юбилейна конференция "80 години УАСГ" 9-11 ноември 2022.

[23] Николов, П. "Демонтиране на стар стоманен жп мост при с.Калотина". Международна юбилейна конференция "80 години УАСГ" 9-11 ноември 2022.

[22] Василев, Пл., П.Николов "Поведение на кутиеобразно стоманобетонно сечение с широка натискова зона при несиметрично натоварване" 2022г. Годишник на УАСГ, Том 55, бр.3.

[21] Nikolov, P. "Replacement of an old steel railway overpass without traffic interruption". 7th International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA 2022). 11-13 May 2022, Pula, Croatia.

[20] Бръмбаров, И.,П.Христов, П.Николов "Резултати от експериментално изследване на еластомерни лагери тип В” 2020г. Годишник на УАСГ - Том53, бр.3.

[19] Nikolov, P., K.Topurov "Specific aspects of the rehabilitation design of high viaducts in Bulgaria". MASE 18-th Internationale Simposium "Monitoring, assessment and design of structures". October, 2 - 5 , 2019. Ohrid, North Macedonia.

[18] Николов, П. "Някои особености при геометричното решение на мостове". Пети симпозиум по мостове "Поддръжка, реконструкция и модернизация на мостовете" - УАСГ 2019.

[17] Николов, П. "Габарити под надлези над автомобилни пътища". Пети симпозиум по мостове "Поддръжка, реконструкция и модернизация на мостовете" - УАСГ 2019.

[16] Бръмбаров, И., П.Николов "Експериментално изследване на еластомерни лагери тип В” 2019г. Годишник на УАСГ - Том.52, бр.3.

[15] Николов, П. "Насоки към съдържанието на наредба за проектиране на мостове в България" 2019г. Годишник на УАСГ - Том.52, том 3.

[14] Николов, П. "Подмяна и ремонт на лагери при мостови конструкции". Mеждународна юбилейна научна конференция„ 75 години УАСГ“ 1 – 3 ноември 2017 г.

[13] Topurova, I., P. Nikolov , K.Topurov "Highway Viaduct Renovation". Procedia Engineering "Bridges in Danube Basin 2016 – New trends in bridge engineering and efficient solution for large and medium span bridges", Žilina, Slovakia. Published by Elsevier. 

[12] Николов, П. "Виадукт на km327+050 от АМ "Струма" - приложение на системата Еврокод". Четвърти симпозиум по транспортни съоръжения "Транспортните съоръжения: ключов елемент на инфраструктурата" - УАСГ 2015г.

[11] Topurov, K., P.Nikolov, I.Topurova  "Seismic resistance of the existing highway bridges in Bulgaria". The eight internetaional conference "Bridge in the Danube basin - New trends in Bridge engineering and efficient solutions for large and medium span bridges".Timisoara, 10.2013. Published by Springer.

[10] Николов, П. "Ограничаване на преместванията при надлези с устои, кораво свързани с връхната конструкция", Международна научна конференция УАСГ 2012, 12-17 Ноември 2012.

[9] Николов, П. "Особености при моделирането на някои конструктивни и неконструктивни елементи на мостове", Международна научна конференция УАСГ 2012, 12-17 Ноември 2012.

[8] Топуров К., П.Николов "Състояние на сеизмичното осигуряване на мостовете в България", Международна научна конференция УАСГ 2012, 12-17 Ноември 2012.

[7].Nikolov P., K Topurov "Load test results and comparision with the theoretical models for three railway bridges". 7th International Conference on Bridges across the Danube 2010 "Theory and practice in bridge engineering". October 14-15.2010: Sofia, Bulgaria

[6].Николов, П "Допускане на повреди в еластомерни лагери при сеизмични въздействия". Трети симпозиум по мостове "Проектиране и изграждане на мостове- теория и практика" - УАСГ 2009г.

[5].Николов, П "Сравнителни изчисления на пътна мостова плоча". Втори симпозиум по мостове "Нормативи в областта на мостовете - състояние и перспективи" -УАСГ 2006г.

[4].Николов, П “Влияние на умората върху дълговечността на стоманобетонните пътни мостове” . Първи симпозиум по мостове “Обследване, усилване, и ремонт на мостове” –УАСГ 2005г.

[3].Топуров, К., П.Николов “Сравнителен анализ за сеизмични въздействия на мост на km. 48+500 от АМ “Хемус”. Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, 2002.

[2].Nikolov, P., K.Topurov “Earthquake Resistance of an Existing Bridge in Bulgaria”. 4th Internationale Conference on Bridges Across the Danube, Bratislava, 2001.

[1].Николов, П., К.Топуров “Увеличаване на сеизмичната осигуреност на съществуващ мост”, Научно-техническа конференция “Строителни конструкции” (теория и практика), Велико Търново 2000г. Компакт диск.

C. КНИГИ

[1].Николов, П.,  “Стоманобетонни пътни мостове - ръководство за проектиране”, "Консулт 2000" ООД, София, 2013 и електронен вариант на www.uacg.bg

 

Друга информация

Книги


Изследвания при моделиране за анализ на мостове
инж.Петър Николов - Автореферат на Дисертационен труд

Конспекти
Правила за явяване на изпит 2021г.
д-р инж.Петър Николов

Изпитни въпроси 2022г.
д-р инж.Петър Николов

НЕСПОЛУЧЛИВИ ОТГОВОРИ
автор - анонимен


Учебни материалиКурсови задачи и задания


Напречни сечения на 2T-греди
д-р инж.Петър Николов

Анкета за дипломни задания
д-р инж. Петър Николов

Дипломна работа №1
д-р инж.Петър Николов

Дипломна работа №2
д-р инж.Петър Николов

Информация


Фото галерия

 • Студентска практика на Дунав мост 2 - 12,05,2012
 • Студентска практика на Дунав мост 2 - 16,05,2013
 • Под Виадукт
 • Под Виадукт на km48 от АМ
 • Под моста на професор Минев при с.Лакатник - 10.07.2013
 • При новата естакада при Семинарията 14.05.2014г.
 • Студентска практика на АМ Струма-ЛОТ 2 - 05.11.2014
 • Метростанция 10 - 21.10.2016 студенти от специализация СТС
 • Виадукт от АМ Хемус - 30.06.2017г. - Студенти от специализация СТС
 • Пътен мост при с.Реброво - 07.07.2017г. - Студенти от специализация СТС
 • ЖП мост и тунел при гара Бов - 07.07.2017г. - Студенти от специализация СТС
 • Студентска практика до обхода на гр.Габрово-17.11.2017г.-долу. Студенти от специализация СТС
 • Студентска практика до обхода на гр.Габрово-горе17.11.2017г..Студенти от специализация СТС
 • Студентска практика до обхода на гр.Габрово-17.11.2017г.-пред тунела. Студенти от специализация СТС
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 12.12.2017г.
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 12.12.2017г.
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 05.12.2018г.
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 05.12.2018г.
 • Пети Симпозиум по мостове
 • Пети Симпозиум по мостове
 • Студентска практика до обхода на Габрово 24.04.2019г.- под моста
 • Студентска практика до обхода на Габрово 24.04.2019г.- на моста
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 04.12.2019г.
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 04.12.2019г.
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 10.12.2020г.
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 02.12.2021г
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 15.12.2022г
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 15.12.2022г
 • Шести симпозиум по мостове
 • Шести симпозиум по мостове
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 14.12.2023г
 • Вечер на МОСТОВЕТЕ - 14.12.2023г
 • Студентска практика по обекти от жп линията Петърч-Драгоман - 03.04.2024г.
 • Студентска практика по обекти от жп линията Петърч-Драгоман - 03.04.2024г.