Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 52 (2019) / Брой 2

Брой 2

  

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

 

 • Студентите на Университета по архитектура, строителство и геодезия за университетската библиотека (резултати от анкетни проучвания)

В. Кашукеев, В. Иванов, Т. Венелинов

(пълен текст PDF)

 

 • Бъдещето на университетските библиотеки

В. Иванов, В. Кашукеев 

(пълен текст PDF)

 
 • Дарението като начин за обогатяване на колекциите на библиотеката на УАСГ

П. Рафаилова 

(пълен текст PDF)

 
 • Публикационна дейност на УАСГ през 2003 – 2018 г.

Т. Венелинов, В. Вълова, В. Милева 

(пълен текст PDF)

 
 
 
 
ФИЗИКА
ВОДНО ДЕЛО 
 
 
 • Магнитни, електрични и фононни свойства на чисти и дотирани мултифероични HfO2 наночастици

А. Апостолов, И. Апостолова, Ю. Веселинова

(пълен текст PDF)

 
 • Микровълново разлагане на утайки за определяне на кадмий чрез електротермична атомноабсорбционна спектрометрия

Т. Венелинов 

(пълен текст PDF)

 
 
 
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 
 
 • Развитие на безразрушителните методи за контрол на конструкции на сгради и мостове в България

Д. Димов

(пълен текст PDF)

 

 • Методи за изпълнение на стоманобетонни колони по безкофражна технология при зидани конструкции

Евг. Богданова 

(пълен текст PDF)

 
 • Определяне на средството за уплътняване на бетонната смес при безкофражна технология

Евг. Богданова 

(пълен текст PDF)

 
 • Подходи при избора на набор от акселерограми за целите на сеизмичното инженерство чрез програмен продукт REXEL

М. Жиков, Г. Моллова 

(пълен текст PDF)

 
 • Изследване на сцеплението на стоманена армировка с бетон, съдържащ рециклирани добавъчни материали от строителна керамика

Б. Петров, Р. Захариева 

(пълен текст PDF)

 
 
 • Установяване на устойчивостта на СВЯБ при корозионна мразоустойчивост

К. Йорданова, Б. Петров 

(пълен текст PDF)

 
 
 • Изтриваемост на супервисокоякостни бетони в условията на агресивни среди

К. Йорданова, Б. Петров 

(пълен текст PDF)

 
 
 • Stress-deformed Condition of Corrosion Damaged Reinforced Concrete Member Under Dynamic Loading

А. Tamrazyan, D. Popov 

(пълен текст PDF)

 
 
 • Definition of a Weighting System for Economic Sustainability of Buildings

D. Ribas, P. Cachim 

(пълен текст PDF)

 
 
 • Steel Domes with Radial Girders and Circular Elements on Circular Base. How to Design Them

L. Zdravkov 

(пълен текст PDF)

 
 
 
 
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО 
 
  
 • Прецизиране на изискванията за заснемане на пътя при рехабилитация

Д. Мартинов 

(пълен текст PDF)

 

 • Отводняване на пътната настилка в преходни криви

Д. Мартинов 

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на валидността на уплътнението по метода „Валцуващ сегмент“ при цименто-стабилизирани смеси с фрезован асфалт

М. Дончев, Н. Михайлов, Р. Блаб 

(пълен текст PDF)

 

 • Основни принципи за геотехническо проектиране в актуализираната част „земно тяло“ на наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища

И. Сулай 

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на комплексните параметри върху стойностите на коефициента на активен земен натиск по теорията на Mononobe-Okabe – част първа

Л. Михова, И. Сулай, Н. Керенчев 

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на комплексните параметри върху стойностите на коефициента на активен земен натиск по теорията на Mononobe-Okabe – част втора

Л. Михова, И. Сулай, Н. Керенчев

(пълен текст PDF)

 
 
 
 
ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА
 
 
 • Терминологичните колокации като компонент на курса по специализиран английски език

Д. Хичева 

(пълен текст PDF)

 
 
 
 
ГЕОДЕЗИЯ 
 
 
 • Критичен анализ на RTK Net определения за създаване на мрежи

Г. Маринов, П. Шивачева 

(пълен текст PDF)

 

 • Създаване на кадастър на населените места чрез използване на аерофотоснимки, получени с безпилотни летателни системи – технологични възможности и перспективи за развитие

М. Беджева, Д. Петров 

(пълен текст PDF)

 

 • Оптимизирана технология за гравиметрични измервания и тяхната обработка

М. Николова 

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на точността на кадастралната карта

Ив. Петров 

(пълен текст PDF)

 

 • Правоотношения по повод на вътрешните граници между съседни поземлени имоти

Б. Маринова 

(пълен текст PDF)

 

 • Гео-информационни аспекти на информационното моделиране в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“

И. Кунчев 

(пълен текст PDF)