Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Лаборатории / Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство /

Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство

Архитектурен факултет, Катедра История и теория на архитектурата

Архитектурен факултет, Катедра Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство - Ръководител лаборатория

Кабинет А 808 / A 724
Приемно време

зимен семестър*: вторник от 16:00 до 17:00 и сряда от 14:00 до 15:00  

летен семестър*: сряда от 16:00 до 17:00 и четвъртък от 14:00 до 15:00 

*За учебна година 2023/2024 с предварителна уговорка по мейл във връзка с планиран творчески отпуск.

Телефон 9635245/632
E-mail donikag_far@uacg.bg
Уебсайт atelie-3.com
Постъпил в УАСГ 2005

Лекционни курсове

ОБЩЕСТВО И НАСЛЕДСТВО: КУЛТУРА НА ОПАЗВАНЕТО, дисциплина по избор – IX семестър, специалност Архитектура

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ, специализиран курс – IX семестър, специалност Архитектура, съвместно с проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев

АРХИТЕКТУРА И КОНТЕКСТ, специализиран курс – X семестър, специалност Архитектура, съвместно с проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев

ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – VIIІ семeстър, специалност Архитектура с водещ лектор доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова – лекция с теми културни пейзажи, културни маршрути и нематериално наследство

ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – VIIІ семeстър, специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, съвместно с гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева и гл. ас. д-р ланд. арх. Григор Перчиклийски

УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – магистърска програма Управление на проекти в строителството, съвместно с гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева
 

Образование

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България, Юли 2013, Доктор архитект, диплома No 30/25.09.2013, дисертационен труд на тема „Културните маршрути в историческия град”*

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България, Септември 1997 – Февруари 2003, Магистър архитект, диплома Серия УАСГ-99, № 200510/2003

TEI (Technological Educational Institute), Piraeus – Athens, Гърция, обучение по Програма SOCRATE ERASMUS, Февруари 2002 - Юли 2002, проект: “Planning for conservation in Greece. Case study: Plaka. History, present and future”, сертификат.

32 СОУ с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски” – София (английски и руски език), Септември 1992 – Юни 1997, средно образование, свидетелство № 14365-45/30.06.1997г.

Специализации

2018 Международна лятна академия, „Управление на исторически градски пейзажи. Случаят Петроварадин", Нови Сад, Сърбия, Европа Ностра - Сърбия 

2014 The University of Melbourne, Faculty of Architecture, Building and Planning, Австралия, мобилност на академичния състав по програма AUSMIP+, изследователски проект: „Достъпност до културното наследство“

2005 European Institute of Cultural Routes (Европейски институт за културни маршрути), Люксембург

2004 ICOMOS/USA (ИКОМОС/САЩ), Historic New Harmony, Ню Хармъни, Индиана, САЩ, проект: Предварително досие за вписване на Ню Хармъни в списъка на Световното наследство

Квалификации

2014 Концептуализация и дизайн на научното изследване, Университет по архитектура, строителство и геодезия**, София, България, диплома № 10449/19.12.2014

2014 Разработване на проектни предложения за участие в национални и международни научно- изследователски програми, Университет по архитектура, строителство и геодезия**, София, България, диплома № 10187/24.03.2014

2014 Методика на академичното преподаване, Университет по архитектура, строителство и геодезия**, София, България, диплома № 0117/19.02.2014

**проект BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ“, Център за продължаващо обучение

Езици

МАЙЧИН ЕЗИК: Български
ДРУГИ ЕЗИЦИ: Английски, Френски, Руски

Научна дейност

Културните маршрути в историческия град. Трудът представлява първо изследване в областта на културните маршрути на най ниското териториално ниво – в историческия град. Той поставя началото на опазването на това наследство у нас, съгласно Закона за културното наследство.

Предмет на изследване са същността, структурата, съдържанието, видовете, идентификацията, защитата и възможностите за използване и изява на културните маршрути в историческите градове.

Основна цел на изследването е да изяви културния маршрут в историческия град като нов вид комплексна културна ценност, която подлежи на опазване и предоставя възможности за устойчиво използване. С това се цели също и преодоляване на днешната проблемна ситуация на липса на конкретни модел за идентификация и инструмент за използване и изява на тази ценност в България.

В рамките на дисертацията е:
- дефинирано определение за културен маршрут в исторически град;
- предложен графичен модел, изясняващ неговото съдържание;
- предложена система за класификация на видовете;
- изведен модел за идентификация на културни маршрути в историческия град;
- очертана спецификата във връзка с различните видове защита в България;
- изведен модел за разработка на специализиран консервационен план на културен маршрут в историческия град.

Практическата приложимост на изведените модели е илюстрирана с конкретни примери в приложения към труда:
- три самостоятелни изследвания на автора за идентификация на културни маршрути в исторически градове;
- извадки от три проектни разработки на автора в колектив.

Членство

ICOMOS – Международен съвет за паметниците на културата и забележителните местар от 2003, Главен секретар на Българския Национален Комитет (от 2008 до 2011), Член на управителния съвет (от 2017) 

САБ – Съюз на архитектите в България, от 2003 

КАБ – Камара на архитектите в България, от 2004 

ICOM– Международен съвет на музеите, от 2023                                            

Участие в научно-изследователски проекти

2018 – Десетгодишен научно-изследователски проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ, водещ партньор СУ „Св. Климент Охридски”, участие в екипа на Университета по архитектура, строителство и геодезия (партньорска организация).

2010 – 2012 Научноизследователски проект Пространствената памет на селищата като инструмент за изследване и стратегическо планиране, финансиран от Фонд Научни изследвания, МОМН, селекциониран в конкурса „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища“, 2010 г., в колектив с ръководител доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова.  

2011 Научно-приложно изследване Идентификация на културен маршрут в историческия град "Традиционни направления на християнските вяра и култове в Стария град на Несебър, пилотен приложен продукт на План за опазване и управление на "Старинен град Несебър", разработено към Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), с подкрепата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), във връзка с последните изменения на Закона за културното наследство (ЗКН), автор. 

2011 Научно-експериментална разработка План за опазване и управление на "Старинен град Несебър" - Световно наследство – пилотен проект за първия по рода си в България ПОУ, разработка на НИНКН, в колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев.

2011 Научно изследване Възможности за изява на специфични обекти на културното наследство в България, Център за научни изследвания и проeктиране при УАСГ в рамките на проект, селекциониран в конкурса за научно-изследователски проекти на общо основание „Наука 2011” по плана на УАСГ за 2011 година, в колектив с ръководител арх. В. Панджарова.

2009 – 2010 Научно изследване Идентификация на културни пейзажи и на културни маршрути в историческия град, Център за научни изследвания и проeктиране при УАСГ в рамките на проект, селекциониран в конкурса за научно-изследователски проекти на общо основание „Наука 2009” по плана на УАСГ за 2009 година, ръководител колектив.

2007 – 2008 Двугодишен проект: Културно наследство: образование – наука – опазване – интегрирани в туризма (HERITAGE: ESPRIT) – Селекциониран в конкурса на МОН “Проучване на националните културно-исторически ценности като част от Европейското културно наследство и съвременните методи за тяхното съхранение”, УАСГ, член на Консорциума, Консултативния съвет и научния колектив, в колектив с ръководители проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев и доц. д-р арх. Боян Георгиев.

Участие в международни проекти

2011 – 2014 Международен проект ATRIUM (Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление), Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, водещ партньор Община Форли, Италия, партньори от България: Национален институт за недвижимо културно наследство, Община Димитровград, консултант.

2009 – 2011 Международен изследователски проект: Research project "Terra [in]cognita: Earthen architecture in Europe", в рамките на Програма Култура 2007-2013 на Европейския Съюз, с координатор Ecole d'Avignon, в авторския колектив от страна на България, съвместно с арх. М. Велков.

2006 Сайт Културни коридори на Югоизточна Европа, в колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев, отговорник за секциите Свят, Европа и Югоизточна Европа, автор на текстовете за културните коридори в Югоизточна Европа. 

2005 – 2006  Проект Децата и културното наследство на Югоизточна Европа, мултимедиен продукт и website Открий съкровището за деца между 6 и 14, в колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев, отговорник за „превода“ на концепцията за наследство за деца, автор на секцията „Училище за откриватели“.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

културно наследство, достъпност до културното наследство, културни маршрути, съвременно използване, изява и интерпретация на културното наследство

Други длъжности и дейности

Eксперт на БНК на ИКОМОС и УАСГ в Български институт за стандартизация, технически комитет по стандартизация (ТК94) “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

Публикации

Krestev, T., Georgiev, B., Georgieva, D., Velkov, M. “Cultural Heritage: Education – Science – Preservation – Integrated In Tourism (Heritage: ESPRIT)”. – In: Advances in Bulgarian Science, 2007, n 1, ISSN 1312-6164 (in English).

Георгиева, Д. "Културните маршрути в историческия град: случаят Пловдив". – В: Годишник на Регионален исторически музей - Пловдив, Научен форум Пловдивски приноси 2008 - Архитектурното наследство на Пловдив като посредник между историята и съвременността, Пловдив, 2008, ISSN - 1311 - 9133, стp. 20-29, 200-202. 

Krestev, T., Boyan, G., Georgieva, D. “Les technologies de l’information – l’enjeu pour l’avenir. Trois projets du Laboratoire multimédia et patrimoine culturel à l’Université d’architecture, construction et géodesié à Sofia, Bulgarie”, – In: Patrimoine et enjeux actuels, sous la direction de De Paoli, G., Assouad, N., Khayat, G.,Université de Montréal, Europia Productions, Paris, 2008, ISBN 978-2-909285-50-2, p. 97-114 (in French).

Георгиева, Д. "Културните маршрути в историческия град: случаят София. Интеграционни стойности", – В: Сборник доклади от научна конференция Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи, Сердика - Средец - София, Том 5, София,ИТУС 98 ЕООД 2010 г., ISBN: 978-954-91061-5-2, стp. 243-248.

Георгиева, Д. „Интеграционни стойности на културните маршрути в историческия град. Ролята на информационните технологии”; "Приложение на информационни технологии при представянето и популяризирането на културните маршрути в историческия град за целите на културния туризъм"; "Полидисциплинарно партньорство в областта на културното наследство"; "Възможности за изграждане на национални мрежи от партньори" (съавтор Ст.Тъпанов); "Възможности за изграждане на европейски мрежи на основата на европейските културни маршрути". – В: сб. Културно наследство: образование, наука, опазване, инегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT) (под общата редакция на проф. д.а.н. арх.Тодор Кръстев), Варна, ЕИ “LiterNet”, 2009, ISBN 978-954-304-355-2.

Георгиева, Д., Велков М. "Идентификация на културни пейзажи и на културни маршрути в историческия град", – В: Годишник на УАСГ, София, Международна научно-приложна конференция, УАСГ 2009, Свитък I, Архитектура, Том XLIV, София, 2010, ISSN - 1310 - 814X, p. 29-39.

Георгиева, Д. "Културните маршрути в историческия град. Същност и видове.", – В: Сборник доклади от юбилейна конференция, посветена на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева, Културното наследство в съвременния град, НБУ, София, 2009, ISBN 978-954-535-645-2, стp.161-170.

Бакалова, Е., Кръстев, Т., Георгиева Д. Културно наследство: образование, наука, опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT), – В: Сборник доклади от международна конференция Интердисциплинарни проучвания за културното наследство на Балканите, Humboldt Union in Bulgaria, Sofia, 2011, ISBN 978-954-8587-07-5, стp.509-520.

Georgieva, D., Velkov, M. "Earthen architecture in Bulgaria", – In: Terra Europae - Earthen architecture in the European Union, under the Terra [In]cognita - Earthen Architecture in Europe research project, developed in the framework of Culture 2007-2013 Programme of the European Union, Edizioni ETS, 2011, ISBN 978-884672957-6, стp. 93-95 (in English). 

Георгиева, Д. "Достъпност до културното наследство", – В: Годишник на УАСГ, София, 70 години УАСГ Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, Доклади Том 1, София, 2012,  ISBN 978-954-724-049-0, стp. 147-152.

Георгиева, Д. „Възможности за устойчиво използване и съвременна изява на културните маршрути в историческия град.”, – В: Годишник на УАСГ – София, Том XLV, Свитък VIII, Научни изследвания 2011, София, 2012, ISSN 1310 - 814X, стр. 29-36.

Georgieva, D. “The Accessibility to Cultural Heritage as a Key Factor for Sustainable Development of Territories”, – В: Материалы Всероссийской открытой научно-практической конференции Коренные малочисленные народы. Этнографическая индивидуальность как основа поступательного развития цивилизации, Министерство культуры Республики Хакасия, Хакасское книжное издательство, 2014, ISBN 978-5-7091-0672-7, стр. 69-75 (in English). 

Георгиева, Д. „Достъпност до културното наследство. Различната перспектива в три разказа от Австралия. Епизод 1: Културно наследство – НЕВИДИМО за очите.”, – В: списание Архитектура, брой 3, 2015, стр. 24-27.

Георгиева, Д. „Достъпност до културното наследство. Различната перспектива в три разказа от Австралия. Епизод 2: Културно наследство – НЕПОДПРАВЕНО за разума.”, – В: списание Архитектура, брой 4, 2015, стр. 26-30.

Георгиева, Д. „Достъпност до културното наследство. Различната перспектива в три разказа от Австралия. Епизод 3: Културно наследство – НЕФОРМАЛНО за емоциите.”, – В: списание Архитектура, брой 6, 2015, стр. 44-48.

Георгиева, Д. „Преиспитивање приступачности културног наслеђа – Разумевање археологиjе“ (“Rethinking Accessibility to Cultural Heritage – Sensing Archaeology”), – В: Модерна Конзервациja (Modern Conservation), Национален комитет на ИКОМОС, Сърбия, Белград, 2016, ISSN 2334-9239 = Модерна Конзервациja, COBISS.SR-ID 202473996, стр. 91-105 (in Serbian).

Георгиева, Д. „Градът: музей без работно време”, – В: Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред, Доклади от конференцията, организирана от Двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България, София 28 и 29 ноември 2016 г., съвместно издание на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и Фондация „Моят музей“, София 2017, ISBN 978-619-90613-2-9, стр.35-46.

Georgieva, D. “Ethical and Philosophical Dimensions of Accessibility to Cultural Heritage (or why we need a different perspective)”, – В: Сборник Сердика-Средец-София, том 7, Международна научна конференция, Базиликата Света София на прехода от езичество към християнство (март 2014), Изд. Фабер, София, 2018, ISBN 978-619-00-0762-3, стр. 418-430 (in English). 

Георгиева, Д. „НЕ БИНАРНО или икономическа достъпност до културното наследство" ("IT'S NOT BINARY or Economic Accessibility to Cultural Heritage"), – В: Годишник на УАСГ, том 51, Международна юбилейна научна конференция УАСГ 2017, 2018, ISSN 2534-9759, p.67-82 (in English).

Debust, P., Georgieva, D., Baraldi, L. “LOST”, – In: Dossier Petrovaradin, Managing Historic Urban Landscape, publishers: Faculty of sport and tourism, Novi Sad, Serbia, Europa Nostra, Belgrade, Serbia, Institute for the Protection of Cultural Monuments of the City of Novi Sad, Serbia, 2019, ISBN 978-86-85871-40-5, p.112-115 (in English). 

Georgieva, D. (2020), “Encoding and Decoding: the Intellectual Accessibility to Cultural Heritage”, – In: Сборник Съвременни технологии в културно-историческото наследство, том 8, 2020, Издателство на Технически университет, София, ISSN: 2367-6523. p.26-33.

Георгиева, Д. (2020). „За една стара плевня, наследство и архитектура”. – В: 2Х40в20 гледни точки за наследството. София, Издателство Авангард. p. 149-158. 

Георгиева, Д. (2022), „Нещо старо, нещо ново – подходът „исторически градски пейзаж” в идеите на три проекта”, – В: Годишник на УАСГ – София, Том 55 (2022), Брой 1, ISSN 2534 - 9759, стр. 91-100.

Georgieva, D., V. Tanev (2022), 'Creative Conservation: Tell Yunatsite Beyond the Conventional' (Креативно опазване: Селищна могила „Юнаците“ отвъд конвенционалното), – In: Research Announcements, Bulletin ‘Heritage BG’, Year 2nd, Issue 2, 2022 (Научни известия, бюлетин “Наследство бГ”, Година II, брой 2, 2022), ISSN 2815-3138 (Print), ISSN 2815-3316 (Online), p.76-86. 

Георгиева, Д. (2022), „Изложба „ТОТАЛПРОЕКТ“ или архитектурен урок по изложби”, – В: списание Архитектура, брой 5-6, 2022, ISSN 0324-1254, стр. 152-154.

Георгијева, Д. (2022) „ Несавршено наслеђе или губитак као шанса за конзервацију. Случај рудника злата Ада Тепе из бронзаног доба“ (Georgieva, D. Imperfect Heritage or the Loss as a Conservation Chance. The Case of Ada Tepe Bronze Age Gold Mine), – В: Модерна Конзервациja (Modern Conservation), Национален комитет на ИКОМОС, Сърбия, Белград, 2022, ISSN 2334-9239 = Модерна Конзервациja, стр. 87-98 (in Serbian).

Информация

Фото галерия

 • Хора от цял свят - Австралия, Сидни
 • Хора от цял свят - Сингапур
 • Хора от цял свят - Тунис, Матмата
 • Хора от цял свят - Малайзия, Мелака
 • Хора от цял свят - Турция, Пергам
 • Хора от цял свят - Азербайджан, Баку
 • Хора от цял свят - Норвегия, Осло
 • Хора от цял свят - Великобритания, Лондон
 • Хора от цял свят - Гърция, Лимнос, Мирина
 • Хора от цял свят - Русия, Република Хакасия
 • Хора от цял свят - Нова Зеландия, Роторуа
 • Хора от цял свят - Тонга, Тонгатапу
 • Хора от цял свят - Острови Кук, Раротонга
 • Хора от цял свят - Испания, Канарски острови - Тенерифе, Пуерто де ла Крус