Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Преподаватели /

доц. д-р инж. Николай Керенчев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

доц. д-р инж. Николай Керенчев
Приемно време

e-mail

 

 

E-mail kerenchev_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

"Строителна скална механика", специалност Транспортно строителство; "Строителство на метрополитен по открит способ" специалност Транспортно строителство (ТС) -магистратура, "Специално фундиране", специалност ТС; "Подземни транспортни съоръжения", специалност ТС (строителство на транспортни съоръжения); "Компютърни методи в геотехническото проектиране", специалност ТС;

 

Образование

1999-2004 ПГЕЕ - Пловдив; 2004-2010 УАСГ, Транспортно строителство - немскоез.; 2004-2011 TU Wien, Bauingenieurwesen; 

Езици

немски, английски

Научни интереси

Динамика на строителни почви; Геотехническо моделиране. Геотермална енергия; Лабораторни методи в геотехниката; (Erdwärmenutzung - Institut für Geotechnik, TU Wien, Bodendynamik, RUB

Членство

БДЗМГИ, ISSMGE; КИИП и др.

Участие в научно-изследователски проекти

Изследване на специфични статични и динамични параметри на строителните почви - УАСГ; Методи за обратен анализ, оптимизация и чувствителност на параметрите, описващи деформационното поведение на свързани почви - УАСГ;Erdwärmenutzung - Institut für Geotechnik, TU Wien, 2011; Оптимизиране на геотехническите укрепителни конструкции на земното тяло на пътища в стръмни терени - УАСГ; Изследване на сеизмичното реагиране и устойчивостта на хвостохранилища в българия посредствеом динамичен анализ по МКЕ - УАСГ, БАН;

Участие в проектиране и строителство

 Консултантска и проектантска дейност в областта на геотехническото моделиране, земно-механична лаборатория, почвени параметри, земна основа, откоси и насипни съоръжения, изкопи, тунели и др.

Научни и академични длъжности

2011-2015 асистент кат. Геотехника (ФТС на УАСГ); 2015 д-р по научна специалност "Земна основа, фундиране  и подземно строителство"; 2015 до 2023 - главен асистент кат. Геотехника (УАСГ); 2023 - доцент в кат. Геотехника (УАСГ)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Специални фундаментни конструкции; Устойчивост на откоси; Small strain stiffness; Erdwärme.

Други длъжности и дейности

Пом. техн. р-л - Мостстрой, Пътища Пловдив; Инж. поддръжка, кат. Геотехника, УАСГ; Строителен инженер, БАН.

Друга информация

youtube канал: https://www.youtube.com/@NK-edu 

Едно четиво за инженери по транспортно строителство https://stroiinfo.com/srutishte-rilski-manastir/


 

ПубликацииУчебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка


ДругиИнформация

Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.

Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.

Хоби