Начало / Факултети / Геодезически факултет / Факултетен съвет / Състав /

проф. д-р инж. Пламен Малджански

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

проф. д-р инж. Пламен Малджански
Кабинет Р228
Приемно време

приемно време:

вторник 10-11

 изпитът за задочни студенти на 14.05.2024г. ще се проведе в зала 416Р от 9.00 часа

 

Телефон 8661702;9635245/317
E-mail maldjanp_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Обработка и анализ на цифрови изображения

Цифрова фотограметрия

Аналитична фотограметрия

Близкообхватна фотограметрия и лазерно сканиране

Теория на сигналите

Фотограметрични технологии

Използване на фотограметрични данни при моделиране на повърхнини

Фотограметрия I

Архитектурна фотограметрия

Фотограметрични технологии

Close range photogrammetryand Laser scaning

Фотореалистично моделиране

Прецизна близкообхватна фотограметрия

Фотореалистично моделиране на средата

Фотограметрични технологии за документиране на културното наследство

Конспекти:

Близкообхватна фотограметрия и лазерно сканиране
Цифрова фотограметрия
Обработка и анализ на цифрови изображения
Използване на фотограметрични данни при моделиране на повърхнини
Прецизна близкообхватна фотограметрия
Фотореалистично моделиране
Архитектурна фотограметрия
Теория на сигналите/ многомерни сигнали/
Фотограметрични технологии
Фотограметрия II
Инженерна фотограметрия
Фотограметрия I

Образование

висше "Инженер по геодезия фотограметрия и картография" 1985год. УАСГ-София

висше "Инженер по изчислителна техника" 1993год. ТУ София

научна степен "Доктор по фотограметрия и Дистанционни методи" 1998год. УАСГ-София

научно звание "Професор по фотограметрия и Дистанционни методи" 2012год. УАСГ-София

 

Езици

английски    руски

Професионални умения

 Описание на фотограметрични технологии (вижте сайта)

 Програмен пакет „ФОТО“

за аналитична обработка на снимки, цифрово картиране, обработка на снимки(трансформация на изображения,цифрови филтри и др.)

 Програмен пакет <Геодезия>

Геодезически задачи. Изравнение на планови и височинни мрежи. Обработка на геодезически снимки.Съвместимост с AutoCAD. Собствена графична среда. Конвертиране на формати CAD/ZEM/DWG/DXF .Вход на данни от геодезически инструменти.Изходни данни в *.CAD;*.kor и *.dpi файлове.Създаване на модел на терена.Автоматизирано проектиране трасета на пътища, канали.Формиране на надлъжни и напречни профили.Вертикално планиране и много други. Дейности в кадастъра.

 Тестваща програма <TEST_RGO>

за приемане на данни от преки геодезически измервания по Наредба 19 на АК(Агенцията по кадастър).Тестват се планови и височинни мрежи.

 

Научни интереси

Аналитична фотограметрия,Цифрова фотограметрия,Обработка на изображения,Създаване на тримерни модели на повърхнини и обемни тела,Релационни бази от данни,програмиране и информационни технологии,ГИС (Географски Информационни системи)

Научна дейност

 

Учебници

Обработка на данни за създаване на Цифров модел на релефа (учебник),2000 

Архитектурна фотограметрия(публикувани записки на лекции в Internet), 2002,28стр.  

Аналитична фотограметрия (публикувани записки на лекции ),2010,108стр.

Фотограметрия I (публикувани записки на лекции ),2009,156стр. 

Монография “Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната

Архитектурна фотограметрия",2014

Обработка и анализ на цифрови изображения",2017

Теория на сигналите,2017

Фотограметрични технологии,2017

Цифрова фотограметрия,2017

Близкообхватна фотограметрия и лазерно сканиране, 2018

Close range photogrammetryand Laser scaning, 2018

Фотореалистично моделиране, 2019

Прецизна близкообхватна фотограметрия, 2019

Фотограметрични технологии, 2017

Фотореалистично моделиране на средата, 2023

Фотограметрични технологии за документиране на културното наследство, 2023

ежегодно участие със статии в научни срещи и семинари

Членство

Съюз на геодезистите и земеустроителите

Участие в научно-изследователски проекти

Използване на космически снимки за целите на регионалното и териториално планиране,2007г.

Възможности за създаване и обновяване на навигационни карти по космически снимки и други графични материали, 2008

Използване на архитектурната фотограметрия при документиране паметници на културата и архитектурата,2009г.

Академичен център" Дистанционни изследвания и мобилна инфраструктура на пространствени данни” ( АЦДИ&МИПД),2009г.

Участие в проектиране и строителство

Кадастрални снимки,Проекти за вертикално планиране, Архитектурни фотограметрични заснемания на фасади, Определяне на деформации.Създаване на софтуерни приложения и системи.

Научни и академични длъжности

асистент кат."Фотограметрия и картография" доцент кат."Фотограметрия и картография"

зам.декан учебна дейност УАСГ-"Геодезически факултет"

зам. ректор по международно сътрудничество и следдипломна квалификация

Ключови думи за научно-изследователска дейност

аналитична фотограметрия,дистанционни методи,програмиране ,релационни бази от танни, CAD и GIS системи

Други длъжности и дейности

член на Акедемичния контролен съвет

Публикации

Малджански,Пл., Фотограметрични технологии,използвани при земеразделянето,цеминар София, Пловдив и Търново ,1993 <->

Малджански,Пл.,Програмна систена SCOP за създаване и използване на ЦМР, Luniversite derchitecture de genie civil et de geodesie, Sofia, Fasicule XXXVII,UASG,1994<->

Малджански,Пл., Използване теория на графите и рекурсия за определяне елементите на ориентиране на стереодвойка снимки, Luniversite derchitecture de genie civil et de geodesie, Sofia, Fasicule XXXVII, UASG ,1994.

Малджански,Пл., Създаване на ЦМР за целите на информационната система на кадастъра, International symposium “Actual technology in Cadastre”, Sofia, 19-20 November, 1997

Малджански,Пл., Използване на релационна база данни при фотограметрични построения, дисертационен труд , Luniversite derchitecture de genie civil et de geodesie,UASG-Sofia,1998.<->

Малджански,Пл., Алгоритъм за изчисляване на приблизителните стойности на координатите от фотограметричен аналитичен модел, Geodesy, Cartography and Land measurement, XXXVIII,ISSN 0324-1610,GeoPres, 1998<->

Малджански,Пл., Технологична схема за DVP, Geodesy, Cartography and Land measurement, part 4,ISSN 0324-1620, 1998<->

Малджански,Пл., Използване на модерни информационни технологии във фотограметрията, International symposium on Dokumentation von Kulturgut mit Hilfe der Photogrammetrrie im Rahmen des Welttourismustages, 1999

Малджански,Пл., Съкратен запис на коефициентите на уравненията на поправките, получени от основните фотограметрични построения при използване на релационна база от данни, Luniversite derchitecture de genie civil et de geodesie, Sofia, UASG,XL ,1999.

Малджански,Пл., Създаване на ЦМР за паметниците на културата и архитектурата, Luniversite derchitecture de genie civil et de geodesie, Sofia, UASG,41,III,2000<->

Малджански,Пл., Използване на сателитни снимки за създаване на ЦМР, Ljubljana, 2000.

Малджански,Пл., Използване на WEB –дизаин и модерни технологии за целите на обучението по фотограметрия и картография, Seminar the changes at Cartography, mart 2000.<->

 Малджански,Пл., Mikrenska ,Kr., Използвани технологични схеми за проверка на кадастрални граници, Geodesy, Cartography and Land measurement, 2000.<->

 Малджански,Пл., Използване на релационна база данни за определяне на елементите на ориентиране на космическа снимка, Luniversite derchitecture de genie civil et de geodesie, Sofia, UASG, 2000.<->

Малджански,Пл., Използване на ActiveX контроли за създаване на итеративни карти, Interactive maps,2000.<->

 Малджански,Пл., Организация на данни засъздаване на ЦМР, учебник-записки ,UASG,2000.<->

Малджански,Пл., Създаване на Цифрови модели (ЦМ) при възтановябане на паметници на културата и архитектурата, Luniversite derchitecture de genie civil et de geodesie, Sofia, Fasicule III-A, 2001.<->

Малджански,Пл., Методи за кодиране на информацията при контрол и тест на геодезически данни ,from direct survey, Jubilee scientific conference UASG, 2002.

 Малджански,Пл., Използване на релационна база от данни при организация и управление на преки геодезически измервания, International symposium “Space information –technologies, acquisition, processing and effective application”,2002.

Малджански,Пл., Използване на системата Imagine-ERDAS за създаване на Цифров модел на релефа(ЦМР) и мултимедийни приложения, International symposium “Modern technologies, education and professional practice in the globalizing world ”,2003.

Малджански,Пл., Кодиране и организация на геодезически данни и възможности за създаване на специализирани системи за тяхната обработка, V-та Международна Научна Конференция "Съвременно управление на минното производство, геологията и опазването на околната среда SGEM 2005.<->

Малджански,Пл., Фотограметрични методи за идентифициране на стари граници при съвместяване на модели, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “MODERN TECHNOLOGIES,EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS”,Sofia, 03-04 November, 2005.<->

Малджански,Пл., Използване на динамични структури за съкратен запис на големи матрици, VI-та Международна Научна Конференция "Съвременно управление на минното производство, геологията и опазването на околната среда SGEM 2006.<->

Малджански,Пл., Начини за кодиране , използвани при визуализация на гео-данни, национален военен университет "В. Левски", научна сесия, шумен ,12, 13 октомври , 2006.<->

Малджански,Пл.,Геодезическото образование в България,Интергео 2007 София, 28.02–2.03.2007.<->

Малджански,Пл., Използване на релационна база от данни при практическа реализация на алгоритъм за построяване на векторен модел на повърхнина., ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по случай 65-ГОДИШНИНАТА на УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, София, 17–18 май 2007.<->

Малджански,Пл., СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВИ ФАСАДНИ ПЛАНОВЕ., ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по случай 65-ГОДИШНИНАТА на УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, София, 17–18 май 2007.<->

Малджански,Пл., Автоматизация на поектанските дейности в ивенстиционното проектиране,VII-ма Международна Научна Конференция "Съвременно управление на минното производство, геологията и опазването на околната среда SGEM 2007,Албена, 12–15 юни 2007.<->

Малджански,Пл., Изготвянe на фасадни планове при документиране на паметници на културата и архитектурата,Шумен 2008.<->

Малджански,Пл., АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВЕРТИКАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ SGEM 2008,Албена, 16–20 юни 2008.<->

Малджански,Пл., Актуални проблеми на фотограметрията в България,18th international symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields,2008.<->

Малджански,Пл., АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО СЪЗДАВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИ ФОТОГРАМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ,ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ЦИФРОВО КАРТИРАНЕ И ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ SGEM ,Албена,юни 2009.<->

Малджански,Пл., ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ ФИЛТРИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ,Международна научно-приложна конференция УАСГ-2009.<->

Малджански,Пл., Използване на google map API функции за създаване на приложения за работа с географски пространствени данни,Несебър,Трета международна конференция по картография и ГИС, 2010.<->

Малджански.Пл.,Използване на цифрови филтри при векторизация на изображения,21 INTERNATIONAL SYMPOSIUM MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS November 3 – 4, 2011, Sofia<->

Малджански.Пл.,Предимства на цифровата фотограметрия пред аналоговите фотограметрични технологии,сборник на  "Международна юбилейна научно-приложна конференция", УАСГ 2012, 15-17  НОЕМВРИ   2012 <->

 

Друга информация

лиценз за правоспособност за извършване на кадастрални дейности N 157, зап.Н184/09.05.2004 лиценз за пълна проектанска правоспособност от КИИП ,съгласно прот. 04/24.02.2005

Публикации
Технологична схема за създаване на DVP
проф.д-р.инж.Пл.Малджански
USE OF SATELLITE IMAGES FOR CREATION OF DIGITAL MODELS
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВИ ФАСАДНИ ПЛАНОВЕ
проф.д-р.инж.Пл.Малджански
GEODESIC EDUCATION IN BULGARIA
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Automation of the planning activities in investigation planning
проф.д-р.инж.Пл.Малджански


Книги


Обработка на данни за създаване на ЦМР
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Конспекти


Фотограметрия и ДМ I-конспект
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Учебни материали

Аналитична фотограметрия
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Фотограметрия и ДМ I
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Архитектурна фотограметрия(лекции)
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Упражнения по цифрова фотограметрия
Списък с упражненията по цифрова фотограметрия


Хоби

плуване