Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Васил Цветков

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Васил Цветков
Кабинет 315a
Приемно време

Приемно време:

петък -  14:00 - 16:00

 

 

 

 

 

E-mail tzvetkov_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане София
Семейно положение женен

Лекционни курсове

 Инженерна геодезия (ССС)

Образование

 Доктор с решение на ВАК от 29.08.2005 г.

Магистър - инженер по Геодезия, УАСГ, 07.07.1998 г.

Езици

 английски, руски

Научни интереси

 Статистика, информатика и др.

Членство

 European Geoscience Union - EGU 

КИИП - ППП част Геодезия

Участие в проектиране и строителство

 1.  Геодезически дейности при изграждане на новата писта  и системата от пътеки за рулиране, пожарни, обходни и обслужващи пътища на "Летище София" в периода 2005 - 2006 г.                                                                                                                                                                               
 2. Геодезически дейности при строителството и изготвяне на екзекутивна документация на ПСОВ - Пазарджик  в периода 2006 - 2008 г..                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3. Геодезически дейности при строителството и изготвяне на екзекутивна документация на ПСОВ - Хасково в периода 2007 -2008 г..                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4. Геодезически дейности и изготвяне на екзекутиви на депо за битови отпадаци - гр. Кърджали.                                                                                                                                                                                               
 5. Геодезически дейности при строителството и изготвяне на екзекутиви на депо за битови отпадаци - гр. Момчилград.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 6. Геодезически дейности при строителството и изготвяне на екзекутивна документация на ФВЕЦ Летница .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 7. Изготвяне на проекти част "Геодезия", геодезически дейности и изготвяне на екзекутивна документация по програмата за инвестиции и присъединяване на кленти на EVN Електроразпределение Юг в КЕЦ Бургас, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Раковски, КЕЦ Калояново, КЕЦ Карлово, КЕЦ Пловдив-Юг, КЕЦ Пловдив-Център, КЕЦ Пловдив-Север, КЕЦ Асеновград, КЕЦ Стамболийски, КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Белово, КЕЦ Велинград - в периода 2007 - 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8. Изготвяне на проекти част "Геодезия", геодезически дейности и изготвяне на екзекутивна документация за EVN Топлофикация Пловдив в периода 2013 - 2016 г.                                                                                                                                                                                                       
 9. Проектиране част "Геодезия" на ФВЕЦ в Безмер, Ямбол, Тенево, Малко Търново, Стара Загора, Враца, Ценово и др.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 10. Парцеларни планове на подземни и въздушни проводи с обща дължина над 1000 км.                                                                                                                                                                               
 11. Заснемане и ПУП на множество археологически обекти.                                                                                                                                                                                                                               
 12. др.

 

Публикации

 

 1. Cvetkov V., (2024), “On initial data in adjustments of the geometric levelling networks (on the mean of paired observations)”, Journal of Geodetic Science, vol. 14, no. 1, 2024, pp. 20220170, https://doi.org/10.1515/jogs-2022-0170                                                                                                                                                                                                                                                                             
 2. Цветков В., (2023), Относно значимостта на корекцията за нивелирна рефракция върху точността на първокласните нивелачни мрежи, XXXIII Международен Симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 1-3 Ноември 2023, София, България, стр. 24-31, ISSN:2367-6051,  Proceedings Cover 2023 XXXIII (geodesy-union.org)                                                                                                                                                         
 3. Cvetkov, V. and Gospodinov, S. (2023). Inverse Absolute Height Weighting in the Highest Order Levelling Networks, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-4219, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-4219 .

 4. Cvetkov V. (2023). ROBUST PARAMETRIC MODIFICATIONS OF THE Z-TEST STATISTIC. Deutsche Internationale Zeitschrift Für Zeitgenössische Wissenschaft, 53, 15–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.7795991.                                                                                                                                                                                                                                                             
 5. Cvetkov V. (2023). Two adjustments of the second levelling of Finland by using nonconventional weights, Journal of Geodetic Science 2023, 13, 1–9, https://doi.org/10.1515/jogs-2022-0148 .                                                                                                                                                                                 
 6. Cvetkov V. (2023). THE CENTRAL LIMIT THEOREM AND THE MEASURES OF CENTRAL TENDENCY.   Deutsche Internationale Zeitschrift Für Zeitgenössische Wissenschaft, 49, 14-21.  https://doi.org/10.5281/zenodo.7594733.                                                                                                                                                                                                                                                               
 7. Angelov A. and Cvetkov V., 2023, Reducing error propagation in an adjustment of precise levelling networks, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, 56, 2, 657-666, G20.pdf (uacg.bg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 8. Angelov A. and Cvetkov V., 2023, Are the classic weights in precise levelling always the best choice?, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, 56, 2, 667-679, G21.pdf (uacg.bg) .                                                                                                                       

 9. Cvetkov V., (2022). ALTERNATIVE MEASURES OF CENTRAL TENDENCY. Deutsche Internationale Zeitschrift Für Zeitgenössische Wissenschaft, 38, 4–8. https://doi.org/10.5281/zenodo.7002877.                                                                                               
 10. Cvetkov V., 2022, Homogeneity in the Third Levelling of Bulgaria, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,  Sofia, 55,  2, 291-298, 6-G3.pdf (uacg.bg).                                                                                                                                                                                   
 11. Cvetkov V., 2022, Allowable discrepancies in the precise levelling sections based on real data, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,  Sofia, 55,  2, 283-290, 5-G2.pdf (uacg.bg).                                                                                                                                                                                                                                            
 12. Cvetkov V., 2022, An attempt at explaining of the absolute discrepancies |D| accumulated between the fundamental bench marks of the First and the Second order in the Third Levelling of Bulgaria by some regression models, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,  Sofia, 55,  2, 275-282, 4-G1.pdf (uacg.bg).                                                                                                                                                                                                                                                           
 13. Cvetkov V., 2022, Accumulation of the discrepancies [D] along the Balkan Mountains crossing lines 26, 31, 35, 37 in the Third Levelling of Bulgaria, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,  Sofia, 55,  1, 195-201, 15-G-4.pdf (uacg.bg).                                                                                                                                                                                                           
 14. Cvetkov V., 2022, Discrepancies and misclosures in the Third Levelling of Bulgaria, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,  Sofia, 55,  1, 195-201, 14-G-3.pdf (uacg.bg).                                                                                                                                             
 15. Цветков В., Сравнение на резултатите от изравнението на една тригонометрична нивелация, получени чрез класическия метод на изравнение и чрез метода с неизвестни тежести, Геодезия, картография и земеустройство, 3-4, 2008, стр. 13-17.                                                                                                                                                                                                                   
 16. Gekov D., Tzvetkov V., Limits for Differences in Values of Forward and Backward Heights Between Nodal Bench Marks in Levelling Lines, International symposium on “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, Sofia, 03-04 November 2005, p. 297-30.                                                                                                                                                  
 17. Gekov D., Tzvetkov V.,The Problem About Choice of Weights in the Adjustment of Precise Leveling Networks, International symposium on “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, Sofia, 03-04 November 2005, p. 290-296.                                                                                                                                                                                                           
 18. Цветков В., Относно влиянието на дължината на визурата, височината й над терена и атмосферните условия върху точността на геометричната нивелация, Годишник на УАСГ, Том XLI, Свитък III, 2005, стр.5-11.                                                                                                                                                                                                                                                                           
 19. Цветков В., Изравнение на част от първокласната нивелачна мрежа на Р. България /Трето измерване/ с различни тежестни модели, Годишник на УАСГ, Том XLI, Свитък III, 2005, стр.19-25.                                                                                                                                                       
 20. Жеков Д., Цветков В., Относно целесъобразността на използването на тежести обратно пропорционални на дължините на нивелачните линии при изравнение на нивелачни мрежи, Годишник на УАСГ, Том XLI, Свитък III, 2005, стр.13-18.                                                                                                                                                                                                                                 
 21. Gekov D., Tzvetkov V., Errors in the levelling, connected with the inaccurate determination of the average rod meter and the correction of the temperature extension of the invar band, International symposium on “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, Sofia, 04-05 November 2004, p. 103-109.                                                                                                                                                                                                                                               
 22. Tzvetkov V., Offer of a formula for determining of the error of the levelling refraction in precise levelling, International symposium on “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, Sofia, 04-05 November 2004, p. 94-102.

 

Друга информация

 

 

Хоби

 Отдих и Релакс