Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Математика

Математика
Специалност Архитектура
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател доц. д-р Владимир Тодоров

1. Детерминанти, матрици, системи линейни уравнения. Вектори – действия с тях и приложения. 2. Уравнения на права и равнина. Повърхнини от IIра степен. 3. Редици. Граница, непрекъснатост и производна на функция – свойства и приложения. 4. Неопределен и определен интеграл – пресмятане и приложения в геометрията и физиката. 5. Някои диференциални уравнения от Iви ред. Линейни диференциални уравнения от IIри ред. 6. Формула на Ойлер за многостени. Тела на Платон.

Книги

Матрични изчисления (с примери от MATLAB)
Учебник с монографичен характер по теория на матриците и матрични изчисления с използване на диалоговата система MATLAB.

Учебни материали