Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 49 (2016) / Брой 2

Брой 2

 

 

 • Причини за намаляване на дълготрайността на хидроизолация от мазан тип при басейни

Д. Бошнаков

(пълен текст PDF)

 

 • Промяна на коефициента на топлопроводност в зависимост от изменение на влажността и влиянието ѝ съвместно с температурата за клетъчен бетон

Пл. Чобанов

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на топлинни мостове в сеизмични райони – колона в стена

Пл. Чобанов

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на топлинни мостове в сеизмични райони – колона в ъгъл

Пл. Чобанов

(пълен текст PDF

 

 • Изследване на обобщения зимен баланс между соларни топлинни печалби и топлинни загуби от топлопреминаване при енергийно ефективните сгради

Ст. Иванова, Пл. Чобанов

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на загряването на топлоизолационен слой и финишно покритие за ETICS, подложени на слънчева радиация

Л. Хрисчев, Ал. Алексиев

(пълен текст PDF)

 

 • Устойчивост на колона на водна кула с резервоар – пресечен конус

К. Младенов , А. Дойчева

(пълен текст PDF)

 

 • Дигитализация на електро-съпротивителни датчици

Р. Орлинов

(пълен текст PDF)

 

 •  Програмен алгоритъм за определяне на носеща способност по нормални сечения

 Р. Орлинов, Ц. Колев

 (пълен текст PDF)

 

 • Влияние на точността на коефициента на пълзене върху провисването на еднопосочно армирани стоманобетонни плочи съгласно Еврокод 2

Евг. Георгиев 

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на точността на общата деформация от съсъхване върху провисването на еднопосочно армирани стоманобетонни плочи съгласно Еврокод 2

Евг. Георгиев

(пълен текст PDF

 

 • Деформации от съсъхване при изсъхване на „дебели“ стоманобетонни елементи, изпълнени с цимент клас R, съгласно Еврокод 2

Евг. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Общи деформации от съсъхване при „дебели“ стоманобетонни елементи, изпълнени с цимент клас R, съгласно Еврокод 2

Евг. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на относителната височина на натисковата зона върху относителния огъващ момент на плочогредови стоманобетонни напречни сечения с единична опънна армировка 

 В. Кърджиев

 (пълен текст PDF)

 

 • Сводов ефект при натоварване от зидове на стоманобетонни конструктивни елементи

 Л. Михова

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на слягането на пътни насипи на автомагистрала „Тракия“ в експлоатационен период

Л. Михова

(пълен текст PDF)

 

 • Еластични и еласто-пластични конститутивни модели в земната механика

Л. Михова, Т. Танев

(пълен текст PDF)

 

 • Мотивационна зависимост на студентите от УАСГ за занимания по обща физическа подготовка с обновяването на спортните зали

М. Рохлева

(пълен текст PDF)

 

 • Спортен травматизъм у студенти хандбалисти от УАСГ, София

М. Рохлева

(пълен текст PDF)

 

 • Новите аспекти във висшето строително образование, породени от развитието на технологиите

А. Дойчева

(пълен текст PDF)

 

 • Методики на обучението в архитектурните и инженерни специалности в университета на Токио

А. Дойчева

(пълен текст PDF)