Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 2

Брой 2

 

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"75 години УАСГ"
 
 

 

Механика, сеизмичен риск 
Математика и физика
  

  

 

 

МЕХАНИКА, СЕИЗМИЧЕН РИСК 

 • Оценка на носимоспособността на стоманобетонни плочи по безразрушителни методи и анализ на причините за тяхното разрушение

И. Марков, М. Ал Зухайли

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на критичната скорост на флуид, протичащ в еднослойна въглеродна нанотръба, вградена в полимерна матрица

Д. Лолов, Св. Лилкова-Маркова

(пълен текст PDF)

 

 • Спектър на реагиране за джърковете

A. Таушанов  

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментален модул за изследване на движението на стандартен коляно-мотовилков механизъм

П. Павлов

(пълен текст PDF)

 

 • Стенд за модулни изследвания на малките трептения на равнинни дискретни системи

П. Павлов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на загуба на устойчивост на правоъгълни плочи, натоварени с равнинен нормален товар, разпределен по линеен закон

Ст. Доспевски, З. Бонев

(пълен текст PDF)

 

 • Откриване на място с повреда в проста греда чрез вибрационни методи

Д. Киндова-Петрова

(пълен текст PDF)

 

 • Движение на несиметрично твърдо тяло във флуидна среда

A. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Движение на елипсоид във флуидна среда

A. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Анимационен модел на движението на стандартен коляно-мотовилков механизъм

Г. Иванова, И. Цонев

(пълен текст PDF)

 

 • Графичен потребителски интерфейс за визуализация на движението на стандартен коляно-мотовилков механизъм

Г. Иванова, Д. Ценкова

(пълен текст PDF)

 

 

МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА  

 • Микроскопичен механизъм на спин-преориентационен преход в BiFeO3 тънки филми, индуциран от външно електрично поле

A. Апостолов, И. Апостолова

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на нанокерамичните покрития върху звукопреминаването през тънки преградни елементи

С. Джамбова, Н. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Микроскопичен модел на магнетоелектричните взаимодействия в RCrO3 (R = Y, Lа, Lu и Eu) съединения

A. Апостолов, И. Апостолова

(пълен текст PDF)

 

 • Мултикомпонентни халкогенидни стъкла от системите As2Se3-Ag4SSe-PbTe (SnTe): области на стъклообразуване и влияние на модификаторите върху някои от техните основни физикохимични свойства

 A. Амова, Л. Алжихмани, T. Христова-Василева, В. Василев, Г. Алексиева

(пълен текст PDF)

 

 • Производни изгледни фактори между успоредни и неуспоредни правоъгълни повърхности

Ст. Иванова, Т. Мунир

(пълен текст PDF)

  

 • Канонизиране на фундаментална матрица

В. Радулов

(пълен текст PDF)