Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 52 (2019) / Брой S1

Брой S1

 

Юбилейна научно-приложна сесия с международно участие
„Геотехниката – наука и практика“
в чест на 100 години от рождението на проф. Георги Стефанов
 

 

 • Творческият път на проф. Георги Стефанов

Вл. Костов

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на техногенните въздействия върху склоновата устойчивост в искърския пролом

С. Франгов

(пълен текст PDF)

 

 • Пилотно фундиране на сградата Пайа Лебар Скуеър – Сингапур

Н. Кротев

(пълен текст PDF)

 

 • Подобряване на механичните параметри на земната основа чрез импулсно уплътняване – практически пример с еднофамилна къща в гр. София

Н. Милев, И. Иванов, П. Дюлгеров, Г. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Сравнение на деформациите под ивичен фундамент при прилагането на различни конститутивни модели

К. Илиева

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на геометрични и земно-механични параметри при изпитването с кръгла натискова плоча на „усилена“ с геомрежи зона А от конструкцията на земното тяло на пътя

Н. Керенчев

(пълен текст PDF)

 

 • Извличане на топлинна енергия от насипи, числено моделиране

Н. Керенчев

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на слягане на единични фундаменти в различни почвени условия и модели

С. Мартулкова, М. Гайдаржинска

(пълен текст PDF)

 

 • Заздравяване на земната основа чрез инжектиране под ниско налягане

М. Русева

(пълен текст PDF)

 

 • Циментови разтвори при заздравяване на земната основа

М. Русева, А. Тоцев

(пълен текст PDF)

  

 

Пети симпозиум по мостове
„Поддръжка, реконструкция и модернизация на мостовете“,
УАСГ 2019
 

  

 • Причини и примери за повреди и аварии при мостовете, проблеми с управлението им

Л. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Габарити под надлези над автомобилни пътища

П. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Някои особености при геометричното решение на мостове

П. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Приложение на иновативни материали при съществуващи мостове

С. Бошнаков

(пълен текст PDF)

 

 • Първият комбиниран стомано-стоманобетонен мост с кутиеобразно сечение в България

Ем. Пампулов, Ст. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Първият стоманен вантов мост в България

Ем. Пампулов, Ст. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 

Осми българо-австрийски семинар
„Хидроложки опасности и свързаните с тях проблеми“,
30 – 31 май 2019
 

 

 • Uncertainty of Low Flow Projections in Austria

J. Parajka, G. Blöschl, K. Haslinger, G. Laaha, M. Zessner

(пълен текст PDF)

 

 • Hydrological Hazard Assessment by Index Methods in Eastern Slovakia

M. Zeleňáková, T. Soľáková, P. Purcz, H. Hlavatá, D. Simonová

(пълен текст PDF)

 

 • ERDS: an Extreme Rainfall Detection System Based on Both near Real-Time and Forecast Rainfall Measurements

P. Mazzoglio, F. Laio, S. Balbo, P. Boccardo

(пълен текст PDF)

 

 • An Operational Flood Forecasting System for Medium Size Alpine Catchments

S. Gegenleithner, J. Band, C. Dorfmann, F. Wölfelmaier, G. Zenz

(пълен текст PDF)

 

 • River Bed Erosion and Sustainable Solutions at the Austrian Danube River

M. Tritthart, M. Liedermann, M. Glas, H. Habersack

(пълен текст PDF)

 

 • Improvements of the Hydrological Modelling, Software Applications and Dam Overflow Computing in Ardaforecast Project for Arda River Basin

P. Tsarev, E. Artinyan, A. Naldzhiyan

(пълен текст PDF)

 

 • Impact of Hydrological Hazards on the Ecological Status of Rivers According to the EU-WFD

I. Schnauder

(пълен текст PDF)

 

 • Използване на хидроложки и хидравлични модели за аварийното планиране във водосбори с изградени ХТС

Д. Пенчева, М. Маврова-Гиргинова

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на влиянието на климатичните промени върху пресните води в България в условията на ограничена информация

М. Маврова-Гиргинова, М. Печинова

(пълен текст PDF)

 

 

Международен научен семинар
„Възраждане на местни архитектурно-строителни технологии от района на
Централен Балкан и приложението им в съвременни условия“, 15 – 16 юли 2019 г.
 

  

 • Индустриалното наследство на Франция

Ж.-Б. Кремнидзер, Ц. Даскалова

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектурни аспекти при консервация и реставрация на православен храм „Свети Никола“ – село Черни Осъм, община Троян

А. Мазников

(пълен текст PDF)

 

 • Българската архитектурно-строителна традиция при изпълнението на сгради с кирпич. Класификация и планови схеми

Т. Пейкова

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на възможностите за интегриране и социализация на сгради, строени в периода на Възраждането в района на община Троян

Цв. Даскалова

(пълен текст PDF)

 

 • Строителни материали и техники във Възрожденската архитектура на Троян и околните селища

Ж. Илиева

(пълен текст PDF)

 

 • Дървесината – традиционен строителен материал със съвременно приложение

Д. Иванова-Узунова

(пълен текст PDF)

 

 • Възрожденската жилищна архитектура – уроци по устойчивост

Пл. Петров

(пълен текст PDF)

 

 • Разрухата, наречена „реставрация“

Й. Ямазаки

(пълен текст PDF)

 

 

Международен научен семинар в Погановски манастир – Сърбия
„Устойчива архитектура и среда за труд“,
27 – 29 септември 2019 г.
 

 

 • Работната среда в теоретичните и практическите разработки на катедра „Промишлени и аграрни сгради“

А. Писарски

(пълен текст PDF)

 

 • Основни фактори в концепциите за производствените сгради и тяхната работна среда

Е. Сентова

(пълен текст PDF)

 

 • Предизвикателства пред развитието на индустриалния сграден фонд в малки населени места

И. Христов

(пълен текст PDF)

 

 • Характеристики на индустриалните сгради в малките населени места в България

П. Савчева

(пълен текст PDF)