Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Борислав Маринов

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Борислав Маринов
Кабинет Р125
Приемно време

вторник 11-12

четвъртък 10-11

E-mail dimitrovborislav@abv.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1983

Лекционни курсове

Фотограметрия и ДМ III част, Цифрова обработка на изображения, Дистанционни методи и ГИС, Фотограметрични технологии, ООП при цифровата обработка на гео-изображения, Теория на сигналите, Анализ на изображения, Дистанционни изследвания

Езици

английски, руски 

Научни интереси

 Фотограметрия, Методи за дистанционни изследвания, Цифрова обработка и анализ на изображения, Теория на сигналите, Приложения на дистанционните изследвания, Методи за получване и анализ на пространстена информация, Компютърни технологии за организация и съхранение на информацията

Участие в научно-изследователски проекти

Използване на космически изображения за оценка на екологичното състояние на почвите БН 89/09 - ръководител на проект

Ключови думи за научно-изследователска дейност

цифрова фотограметрия, цифрова обработка на изображения, дистанционни изследвания

Публикации

2009 Marinov B.D., 2009. Determination and Creation of Topological Description from Digital Imagery, Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2009. vol. 1, Sofia, Bulgaria, pp.865-872. Маринов Б., 2009. Адаптивни процедури за получаване на редуцирано представяне на информацията от цифрови изображения. Годишник на УАСГ- Международна научнo приложна конференция UACEG 2009:Наука и практика. том XLIV, св. III Геодезия, УАСГ, София, ISSN 1310-814X, стр. 103-112. Маринов Б., М. Мондешка, В. Господинова, 2009. Технологичен подход за оценка на нарушението на почвите и неговата промяна във времето. Годишник на УАСГ- Международна научнo приложна конференция UACEG 2009:Наука и практика. том XLIV, св. III Геодезия, УАСГ, София, 2009, ISSN 1310-814X, стр. 103-112. 2008 Marinov B., 2008. Modification of Procedures for Generation of Contour Description From Digital Graphics Images. In: Proc. of 8th International Scientific Conference - Modern Management of Mine producing, Geology and Environmental protection SGEM 2008, vol. II, Albena, Bulgaria, 16-20 June 2008, pp. 549-556. Marinov B.D., 2008. Hierarchical Modelling and Processing of Space Objects in Architectural Photogrammetry. In: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Beijing, China, vol. XXXVII, Part B5/WG5-2, ISSN 1682-1750, pp. 401-407. 2007 Маринов Б., Н. Здравчева Н., Н. Драганова, Е. Пейчинова, 2007. Повишаване точността на фотограметрична обработка чрез калибриране на цифрови камери. Сб. доклади Юбилейна Научна Конференция 65-години Университет по архитектура, строителство и геодезия, част Геодезия, София, май 2007, стр.157-172. Marinov B.D., 2007. Advantages of Grey Level Processing Applied to Digital Graphic Images. In: Proc. of 7th International Scientific Conference - Modern Management of Mine producing, Geology and Environmental protection SGEM 2007, part 4 Informatics and Geoinformatics, Albena, Bulgaria, 11-15 June 2007, 72-7151, pp. 112. Marinov B.D., 2007. Buildings’ Modelling for Digital Orthorectification of Urban Areas Images. In: International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (PIA07 – Photogrammetric Image Analyses), , Munnich, Germany, vol. XXXVI, part 3/W49B, ISSN 1682-1777, pp. 95-100. Marinov B.D., 2007. Cameras Calibrations in Close-Range Photogrammetry. In: Proc. of 17th International Symposium “Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields”, Sofia, Bulgaria, 08-09th November 2007, pp. 174-186. 2006 Marinov B.D., Draganova N.P., Relationship between Interactive Education in Digital Photogrammetry and Image Processing, сб.доклади на VI международна научна конференция Modern management of Mine producing, Geology and Environmental protection SGEM 2006, vol II, Албена, България, 12-16 юни 2006, pp. 227-236. Marinov B.D., Hristova G.E., Information Structure for 3-D Modelling of Architectural Objects, сб. доклади МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – НТС “Модерните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 9-10 ноември 2006, София, България, стр. 214-223. 2005 Marinov B.D., Program structure in processing of non-homogeneous photogrammetric data, сб. доклади МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – НТС “Модерните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 3-4 ноември 2005, София, България, стр. 305-316. 2004 Draganova, N.P., Hristova, G.E., Marinov, B.D., Digital Photogrammetry at Graduated Study in UACEG. IAPRS (of XX Congress of ISPRS), vol.XXXV, part B6, Istanbul 2004, pp. 46-51. Пенев П.Д., Маринов Б.Д., Модифицирана методика за проектиране на вертикални криви и нейната програмна реализация. сп. “Пътища, кн.5, 2004, София, стр. 2-8. 43. Маринов Б.Д., Информационни аспекти на съвременната фотограметрия, сб. доклади МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – НТС “Модерните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 4-5 ноември 2004, София, България, стр. 178-187. Marinov B.D., Structure and Usage of Photogrammetric Information in Spatial Information Systems, сб. доклади МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – НТС “Модерните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 4-5 ноември 2004, София, България. 2003 Marinov, B.D., Draganova N.P., Education in Digital Photogrammetry Using Orthoengine of PCI, Proceedings of the ISPRS WG VI/3 workshop “Geoinformation for Practice”, 15-18 October 2003, Zagreb, Croatia, 2003, pp. 187-192. 2002 Маринов Б., Еквивалентност на основните аналитични зависимости във фотограметрията и варианти на тяхното използване, сп. Геодезия, Картография, Земеустройство, кн. 1-2, 2002 , София, стр. 12-19. Маринов, Б., Приложение на методите на компютърното зрение и машинната графика в съвременната фотограметрия, сб. доклади на Международен симпозиум “Пространствена информация – технологии за нейното осигуряване, обработка и ефективно използване”, 7-8 ноември 2002, София, стр. 140-149. Маринов, Б., М. Данаилова, К. Иванова, Технология за дигитално фототрансформиране с използване на системата OrthoEngine на PCI Geomatics за кадасър на извънселищни територии, сб. доклади на Международен симпозиум “Пространствена информация – технологии за нейното осигуряване, обработка и ефективно използване”, 7-8 ноември 2002, София, стр. 150-160. Маринов, Б., Структура на тримерната информация при обработката на цифрови стереоизображения, сб. Доклади на Юбилейна Научна Конференция “60 години УАСГ”, т.8, ноември 2002, София, стр.69-78. 2001 Marinov B., Building detection and excluding in Digital Terrain Modelling, Proceedings of OEEPE workshop on Airborne Laserscanning and Interferometric SAR for Detailed Digital Elevation Models, Stockholm, 1-3 March 2001, OEEPE Oficial publication No 40. Маринов Б., Г. Христова, Цифрова фотограметрична технология за документиране на архитектурни обекти, сб. Доклади на Международния симпозиум “Геодезически, фотограметрични и спътникови технологии – развитие и интегрирано приложение”, 8-9 ноември 2001, София, стр. 187-198. 2000 Marinov B., Stereo Image Matching with Sub-pixel Resolution, IAPRS (of XIX Congress of ISPRS), vol.XXXIII, part B2, Amsterdam 2000, pp.371-378. 30. Маринов Б., Ориентиране и трансформиране на кадрова космическа снимка, сп. Геодезия, картография, земеустройство, София, кн.2-3, 2000, стр.10-15. Маринов Б., Цифрово документиране на архитектурни обекти със сложни форми, Годишник на УАСГ, София, т.XL, 2000, св. III-А, стр. 47-57. Marinov B., Artificial Intelligence Methods in Mapping from Remote Sensing Images, Годишник на УАСГ, (доклади на E-mail Seminar of Cartography 1999-2000 “The changes in the Cartography”) ,vol. 2, София 2000, стр. 47-52. Маринов Б., Цифрово моделиране на терена при застроени територии, сб. Доклади на Международния симпозиум “Приложение на геодезическите и информационни технологии при устройство на теритотиите”, 9-10 ноември 2000, София, стр. 149-156.

Публикации


Книги


Лекции по фотограметрия и ДМ II 22-24
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Конспекти


конспект по "Теория на сигналите" за 2008-2009
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по Фотограметрия и ДМ I - 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по фотограметрични технологии 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Учебни материали

Лекции по инженерна фотограметрия 1-4
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по инженерна фотограметрия 9-10
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по инженерна фотограметрия 11
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 15-18
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 19-21
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 25-26
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 27
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 28-31
доц. д-р инж. Борислав Маринов


Лекции по Дистанционни методи и ГИС 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Дистанционни методи и ГИС 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов
Лекции по Теория на сигналите L01-L04
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Теория на сигналите L05-L08
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Теория на сигналите L09-L12
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Други

Master course Geomatics - project
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Dean programme 2012
доц. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
Отчет/проф. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
Отчет/проф. д-р инж. Борислав Маринов

Отчет на Декана пред ОС на ГФ с допълнения
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Информация