Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Любомир Здравков

Строителен факултет, Метални, дървени и пластмасови конструкции

Строителен факултет, Лаборатория по конструктивно моделиране и изследване за въздействия от вятър, земетръс и пожар - Ръководител лаборатория

доц. д-р инж. Любомир Здравков
Кабинет 733
Приемно време

Седмица за заверки:

от понеделник (03.06.2024) до понеделник (10.06.2024), без петък (07.06.2024) -  8,00 - 9,30 ч.

E-mail zdravkov_fce@uacg.bg
Уебсайт www.ASTanks.com
Място и дата на раждане България във втората половина на ХХ век
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Стоманени и комбинирани мостове

Специални стоманени конструкции

Образование

2004 - 2006 Свободна докторантура към УАСГ, катедра "МДПК". Придобита научна степен: доктор по научна специалност 02.15.04 - Строителни конструкции. Научен консултант: проф. д-р инж. Любчо Венков.

1994 - 1999 Редовен студент във ВИАС, София, специалност ПГС - конструкции. Придобита научна степен: магистър, Професионална квалификация: инженер. Завършил със среден успех от следването: отличен (5.77)

Езици

Английски - средно ниво

Руски - много добро ниво

Научни интереси

Стоманени вертикални цилиндрични резервоари, силози и бункери.

Стоманени и комбинирани мостове.

Изследване и анализ на различни конструктивни решения, елементи и възли.

Членство

Член на CEN / TC 250 и КИИП

Участие в проектиране и строителство

1. Ръководител на проект и главен проектант на 10 резервоара с обем 33000 m3 всеки, за Banias Refinery, Сирия, който е завършен през 2003 г. - 8 резервоара са с еднопалубен плаващ покрив. Диаметър на резервоарите D = 50,25 m и височина на корпуса H = 17,88 m. За изграждане на корпусите е използвана стомана А573 Gr.70, а за централната част на дъната и покривите - A36; - 2 резервоара са с коничен несамоносещ стоманен покрив. Диаметър на резервоарите D = 50,25 m и височина на корпуса H = 17,28 m. За изграждане на корпусите е използвана стомана А573 Gr.70, а за централната част на дъната и покривите - A36. Съоръженията са проектирани, изработени и монтирани съгласно изискванията на API Std. 650.

2. Ръководител на проект и главен проектант на 38 резервоара, намиращи се в Al-Jabalayn и Palogue, Судан, който е завършен през 2005 г. - 7 резервоара сa с еднопалубен плаващ покрив. Обемът на всеки един е 52000 m3 и се използват за съхранение на суров петрол. Диаметър на резервоарите D = 60,0 m и височина на корпуса H = 18,46 m. За изграждане на корпусите е използвана стомана А516 Gr.70, а за централната част на дъната и покривите - A283 Gr.C; - 31 по-малки резервоари с фиксиран покрив. Те са изградени от стомана А36 и са монтирани върху земно-насипен фундамент. Съоръженията са проектирани, изработени и монтирани съгласно изискванията на API Std. 650.

3. Участие в проектирането на група от 8 резервоара за леки горива с двоен корпус и двойно дъно за България. Съоръженията са с различни обеми V, диаметър D и височина H. Те са проектирани по EN 14015 , но корпусите и дъната са изпълнени по рулонен способ. Покривите са конични, щитово монтирани, подпряни на централна стойка. За по-голяма сигурност всички вертикални шевове в корпусите и предпазните чаши са изпълнени с разместване на вертикалите на листовете на 600 mm. Всички резервоари притежават непрекъснато действаща вакуум система, която следи за наличие на пробиви в 2-те дъна. Тази система силно намалява риска от замърсяване на околната среда. Отговорните носещи елементи в резервоарите, като дъно, корпус и носещата конструкция, са изпълнени от стомана ВСт3пс5 (S235 J0).

4. Главен проектант на инсталация за сушене, фракциониране и мелене на речен пясък, намираща се край с. Равно Поле, България. Съоръжението е с размери в план 27,0 х 16,5 m, и височина при билото 30,32 m. Основните конструктивни елементи на инсталацията са:

- стоманен приемен бункер, в който постъпва влажният речен пясък;

- двураменна стълба за обслужване на инсталацията;

- сушилна инсталация;

- 6 бр. стоманени силози с размери 4,5 х 9,0 m и капацитет 200 t  всеки, за съхраняване на изсушения пясък;

- 1 бр. междинен стоманен силоз;

- 1 бр. стоманен силоз за съхранение на праховата фракция на пясъка

- обсужващи площадки по височина на съоръжението;

- покривно и стенно ограждане.

 

5. През 2009 г е завършено проектирането на 7 резервоара за дизелово гориво с единичен обем 20000 m3 всеки. Собственик на съоръженията е "ДРВВЗ", и се намират край с. Поликраище, България. Тези резервоари са с единичен корпус и двойно стоманено дъно. Всички резервоари са с еднопалубен плаващ покрив. Диаметър на резервоарите D = 38,10 m и височина на корпуса H = 19,46 m. Стандарт за проектиране на съоруженията - EN 14015:2004 За изграждане на корпусите и окрайките на дъната е използвана стомана S355J2, а за централната част на дъната и плаващите покриви - S235. Всички резервоари притежават непрекъснато действаща активна вакуум система, която следи за наличие на пробиви в 2-те дъна.

Научни и академични длъжности

септември 2007 - април 2012: асистент в катедра "МДПК"

април 2012 - до сега: доцент в катедра "МДПК"

Други длъжности и дейности

Редактор към Строителния факултет за Годишника на УАСГ

ПубликацииКниги


КонспектиУчебни материали
Хоби

въздушни пушки

туризъм

фотография